LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль інтерлейкіну-1[бета] та фібронектину в прогресуванні хронічного гломерулонефриту

уремії.

 • Вміст фібронектину в плазмі крові хворих на ХХН, ГН підвищений, найбільше - при нефротичному синдромі. В процесі прогресування ХХН цей показник знижується, а у пацієнтів на лікуванні програмним гемодіалізом він є достовірно меншим, ніж у контрольній групі. Між величиною фібронектину у плазмі та чинниками гломерулярного ураження (артеріальною гіпертензією, протеїнурією, гематурією) встановлені корелятивні взаємозв'язки.

 • Рівень фібронектину у плазмі крові хворих на ХХН, ГН відбиває прогресування фібропластичних склерозуючих процесів.

 • Показники інтерлейкіну - 1в і фібронектину при хронічній хворобі нирок, гломерулонефриті є взаємозв'язаними, і мають оцінюватися в залежності від функціонального стану нирок: на І стадії хвороби зростання фібронектинемії на тлі зниження плазмового вмісту інтерлейкіну - 1в може бути раннім предиктором прогресування хронічного гломерулонефриту із розвитком ниркової недостатності, на II – V стадіях ХХН динамічне зростання активності інтерлейкіну - 1в і зниження вмісту фібронектину у крові свідчить про прогресування склеротичних процесів у ренальних структурах і високий ризик ускладнень ХХН.

 • У хворих на ХХН V стадії, які отримують замісну ниркову терапію програмним гемодіалізом, динамічне підвищення рівня інтерлейкіну - 1в може розглядатися як показник порушення біосумісності зі складовими екстракорпорального контуру кровообігу та чинник ризику виникнення ускладнень у цього контингенту хворих. Зменшення концентрації фібронектину в цих хворих є ознакою погіршення їхнього клінічного стану та несприятливим прогностичним показником.

  Практичні рекомендації


 • Динамічне визначення показників вмісту інтерлейкіну - 1в і фібронектину у плазмі крові хворих на хронічний гломерулонефрит на всіх стадіях хронічної хвороби нирок може бути використаним в якості додаткових діагностичних та прогностичних критеріїв перебігу хвороби.

 • Визначення вмісту інтерлейкіну - 1в і фібронектину в динаміці спостереження за хворими на ХХН, ГН може бути підставою для корекції комплексу заходів ренопротекції, вторинної профілактики, пошуку ускладнень, фармакологічної корекції гомеостазу.

 • Зростання активності інтерлейкіну - 1в у пацієнтів, які отримують замісну гемодіалізну терапію, є проявом біонесумісності й підставою для корекції складових екстракорпорального контуру кровообігу (зміна мембрани діалізатора, діалізної дози, тощо). Зниження вмісту фібронектину в крові цієї групи пацієнтів є прогностично несприятливою ознакою і вимагає перегляду об'єму симптоматичної терапії.


  СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Семидоцкая Ж.Д., Ромаданова О.И., Борзенко А.Б., Семирожкин В.В. Роль интерлейкина-1в в прогрессировании хронической почечной недостаточности // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. – №3 (6). – С.51–55. (Здобувачем проведено відбір та клінічне обстеження хворих, статистичне опрацювання та аналіз отриманих результатів, оформлення статті та підготовка до друку).

 • Семидоцкая Ж.Д., Ромаданова О.И., Борзенко А.Б., Семирожкин В.В. Роль провоспалительных цитокинов TNF-б и IL-1в в течение терминальной хронической почечной недостаточности у больных, получающих заместительную терапию - программный гемодиализ // Нефрология. - 2004. - Том 8. Приложение 2. - С.220-221. (Здобувачем проведено відбір та клінічне обстеження хворих, статистичне опрацювання та аналіз отриманих результатів, оформлення статті та підготовка до друку)

 • Семидоцкая Ж.Д., Ромаданова О.И., Семирожкин В.В., Борзенко А.Б. Влияние фактора некроза опухоли альфа (TNF-б) на течение терминальной хронической почечной недостаточности у больных, находящихся на лечении программным гемодиализом // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. – №3 (6). – С.80–84. (Автор приймала участь у відборі хворих для дослідження, проводила клінічне обстеження пацієнтів).

 • Борзенко А.Б. Интерлейкин - 1в и фибронектин как маркеры прогрессирования хронического гломерулонефрита // Врачебная практика. – 2006. - № 3. – С.84-87.

 • Борзенко А.Б. Дослідження інтерлейкіну - 1в та фібронектину у плазмі крові хворих на хронічну хворобу нирок: хронічний гломерулонефрит // Врачебная практика. – 2007. - № 6 (60). – С.35-39.

 • Деклараційний патент України на корисну модель №22667 U МПК А61 В10/00. Спосіб діагностики прогресування хронічної хвороби нирок, хронічного гломерулонефриту / Семидоцкая Ж.Д., Борзенко А.Б. / Заявл. 11.12.2006; Опубл. Бюл.№5.- 2007. (Автором проведено клінічне обстеження хворих, здійснено аналіз та статистичне опрацювання результатів).

 • Борзенко А.Б. Интерлейкин-1в как маркер осложнений гемодиализной терапии // Матеріали межвузівської конференцій молодих вчених "Медицина третього тисячоліття", 17-18 січня 2006 р. (Збірник тез). – С.51-52.

 • Борзенко А.Б. Інформативність дослідження плазмових показників інтерлейкіну - 1в та фібронектину у хворих на хронічну хворобу нирок, хронічний гломерулонефрит // Матеріали ювілейної науково-практичної конференцій урологів, 20-21 вересня 2007. – С.154-155.

 • Семидоцкая Ж. Д., Оспанова Т.С., Чернякова И.А., Бильченко О.С., Мисюра О.И., Ромаданова О.И., Авдеева Е.В., Сиваш А.В., Красовская Е.А., Борзенко А.Б. Хроническая болезнь почек и факторы прогрессирования // Тези доповідей V ювілейної конференції, присвяченої 110-річчю Харківської обласної клінічної лікарні, Харків. - 2006. – С. 61-62. (Здобувачем проведено відбір хворих, здійснено аналіз отриманих результатів, оформлено публікацію)

 • Борзенко А.Б. На шляху вдосконалення діагностики хронічної хвороби нирок, хронічного гломерулонефриту: дослідження інтерлейкіну - 1в та фібронектину // Матеріали науково-практичної конференції "Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики".- м. Харків, ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої".- 2007. – С. 11-12.
  АНОТАЦІЯ


  Борзенко А.Б. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту.– Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.37. - Нефрологія – ДУ "Інститут нефрології АМН України", Київ, 2008.

  Дисертацію присвячено удосконаленню діагностики, прогнозування перебігу та уточненню патогенезу хронічної хвороби нирок, гломерулонефриту.

  Встановлено, що у хворих на ХХН, ГН вміст IL-1в у плазмі значно збільшений. Цей показник зростає по мірі прогресування ХХН, ГН, найменший на ІІ стадії ХХН, при ІСС, у фазі ремісії, максимальний – при НС зі АГ та у пацієнтів з ХХН V стадії.

  Рівень FN у крові хворих на ХХН, ГН підвищений і досягає найбільших значень при НС. Прогресування ХХН супроводжується його убуванням; при лікуванні програмним гемодіалізом цей показник менший, ніж у контролі.

  Визначено патогенетичний взаємозв'язок між IL-1в і FN при ХХН, ГН: на І стадії зростання вмісту FN у плазмі на тлі зниження IL-1в може бути раннім предиктором прогресування ХГН, на II – V стадіях динамічне збільшення активності IL-1в і зниження FN у крові відбиває прогресування нефросклеротичних процесів, свідчить про високий ризик


 •