LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль інтерферону-2 альфа в патогенезі експериментального епілептичного синдрому (експериментальне дослідження)

Системне застосування ІФН-2б викликало доза-залежне зниження рівня тіолових небілкових і білкових груп плазми цільної крові, а також сироватки крові щурів при одночасному збільшенні вмісту дисульфідних груп (в 3,7 раза). Крім того, відзначалось доза-залежне порушення функціонального стану аскорбатної окислювально-відновлювальної системи, що виражається в зниженні відновленої форми кислоти при одночасному зростанні вмісту окислених форм. Зазначені ефекти були краще виражені відносно показників небілкових тіол-дисульфідних груп і усувались на тлі застосування бета-адреноблокатора обзидану.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Годлевський Л.С., Нєнова О.М., Бзіта В.Л. Вплив інтерферону-2альфа на судомну активність, викликану NMDA в щурів // Клінічна та експериментальна патологія. ─ 2004. ─ Т.3. ─ №2. ─ С. 248-250. (Внесок дисертанта: проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті).

2. Нєнова О.М. Вплив рекомбінатного інтерферону альфа-2 людини препарату "Лаферон" на цикл спання-неспання у щурів із синдромом кіндлінгу // Досягнення біології та медицини. — 2005. ─ №1(5). ─ С. 7-10.

3. Нєнова О.М. Стан тіол-дисульфідної системи крові щурів в умовах застосування інтерферону-2альфа й обзидану // Одеський медичний журнал. ─ 2006. ─ №4. ─ С. 25-27.

4. Нєнова О.М. Розходження механізмів синхронізації початкового й кінцевого періоду генерування спайк-хвильових бурст у щурів з абсансною формою епілептичної активності // Запорожский медицинский журнал. ─ 2006. ─ №6. ─ С. 117-121.

5. Годлевський Л.С., Нєнова О.М. Нейроімунологічні механізми контролю збудливості головного мозку // Досягнення біології та медицини. ─ 2006. ─ №1. ─ С.75-92. (Внесок дисертанта: пошук літератури, оформлення статті).

6. Тиол-дисульфидная система крови крыс в условиях электрической стимуляции палеоцеребелярной коры / Годлевский Л.С., Костюшов В.В., Степаненко К.І., Нєнова О.М., Бзіта В.Л., Коболев Є.В. // Матеріали конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині". – Одеса, 2003. – С.83-85. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

7. Годлевский Л.С., Ненова О.Н., Коболев Е.В. Блокорование бета-адренорецепторов усиливает противосудорожное действие препарата интерферона-альфа на модели коразолового киндлинга // Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 175-річчю з дня народження І.М.Сеченова. ─ Одеса, 2004. – С. 88-89. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

8. Нєнова О.М. Нейротоксические еффекты каиновой кислоты в условиях действия интерферона 2-альфа (препарата "Лаферон") // Матеріали конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині". — Одесса, 2004. — С. 33.

9. Нєнова О.М., Бзіта В.Л. Роль системи інтерферону у контролі епілептогенного збудження мозку у кіндлінгових тварин // Матеріали міжнародної науково-практичноїа конференції молодих вчених "Молодь – медицині майбутнього". ─ Одеса, 2004. ─ С. 8-9. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

10. Ненова О.Н. Усиление эффектов диазепама в тесте "открытого поля" при введении иммуноглобулинов // Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. ─ 2005. ─ Т. 1. ─ №1. ─ С. 82. (Матеріали конференції Українського товариства нейронаук (з міжнародною участю), присвячені 75-річчю Донецького державного медичного університету ім..М.Горького).

11. Годлевский Л.С., Ненова О.Н. Стресс-провоцированные нарушения иммунокомпетентных органов и надпочечников в условиях применения иммуноглобулинов // Тези доповідей II міжнародної наукової конференції "Гомеостаз: фізіологія, патофізіологія, фармакологія і клініка". ─ Одеса, 2005. ─ С. 51-53. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

12. Seizure-protective effects of carbamazepin and Phenobarbital in conditions of kindling development / Nenova O.N., Stepanenko K.I., Kobolev E.V., Haghoel Raz, Volohova G.A. // Матеріали конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині". ─ Одесса, 2005. ─ С. 36-42. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

13. Нєнова О.М. Гормональна регуляція за умов електробольового стресу (ЕБС) та експериментальної фармакотерапії // Тези доповідей наукової конференції "ІV-і читання ім. В.В. Підвисоцького". ─ Одеса, 2005. ─ С. 74-75.

14. Нєнова О.М. Патогенетичне обґрунтування підходів до корекції резистентної до фармакотерапії форми епілептичного синдрому // Матеріали міжнародної науково-практичноїа конференції молодих вчених "Молодь – медицині майбутнього". ─ Одеса, 2005. ─ С. 25.

15. Нєнова О.М., Смірнов І.В. Вплив інтерферону-2альфа на показники перекисного окислення ліпідів у щурів та особливості ефекту на тлі застосування галоперідолу // Матеріали міжнародної науково-практичноїа конференції молодих вчених "Молодь – медицині майбутнього". ─ Одеса, 2006. ─ С. 13-14. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

16. Нєнова О.М. Пригнічення продукції прозапальних цитокинів, як підхід до корекції резистентної до фармакотерапії форми епілептичного синдрому // Вісник епілептології. ─ 2006. ─ № 1. ─ С. 76. (Тези доповідей Х конференції Української протиепілептичної ліги "Актуальні питання епілепсії").

17. Godlevsky L.S., Kobolev E.V., Nenova O.N. Involvement of interferone system in the pathogenesis of epileptic syndrome // Матеріали всесвітнього конгресу по патофізіології. ─ Пекін, 2006. ─ С. 334. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

18. Влияние интерферона 2-альфа на развившийся коразоловый киндлинг / Ненова О. Н., Степаненко К. И., Смирнов И. В., Годлевская Т. Л. // Матеріали конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині". ─ Одесса, 2006. ─ С. 36-42. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

19. Modulation of corazol-induced kindled chronik seizures with interferon 2б / Nenova O.N., Stepanenko K.I., Kobolev E.V., Haghoel Raz, Godlevsky L.S. // Abstracts of 4th International Congres on the Improvement of the Qualiti of life on Dementia, Epilepsy, MS and Peripheral Neuropathies. ─ Odessa, 2006. ─ Р. 97. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

20. Neurophysiological principles of brain action as a basis the analysis of EEG signal / Kobolev E.V., Haghoel Raz, Nenova O.N., Vostrov G.N., Godlevsky L.S. // Abstracts of 4th International Congres on the Improvement of the Qualiti of life on Dementia, Epilepsy, MS and Peripheral Neuropathies. ─ Odessa, 2006. ─ Р. 99. (Внесок дисертанта: проведення досліджень, оформлення тез).

АНОТАЦІЯ

Нєнова О.М. Роль інтерферону-2альфа в патогенезі експериментального епілептичного синдрому (експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 ─ патологічна фізіологія. ─ Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2007.

В дослідженнях на моделях генералізованих судом,