LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії

26


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАЛЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
УДК 612.08+612:546.41+612.397

РОЛЬ КАЛЬЦІЮ В СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІНАХ ТКАНИН ЗА УМОВ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ

03.00.13 - фізіологія людини і тварин


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті МОН України


Науковий консультант:доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Шаповал Людмила Миколаївна,

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України,

провідний науковий співробітник відділу фізіології кровообігуОфіційні опоненти:


доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Янчук Петро Іванович,

НДІ фізіології імені акад. Петра Богача Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник відділу загальної фізіології


доктор біологічних наук

Скрипнюк Зеновій Дмитрович,

Науково-дослідний інститут інтегративної-негентропійної Медицини,

керівник відділу біоінформатики


доктор медичних наук, професор

Неруш Петро Опанасович,

Дніпропетровська медична академія МОЗ України,

завідувач кафедрою нормальної фізіології


Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України,

кафедра нормальної фізіології, м. Київ


Захист відбудеться 11 травня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (проспект академіка Глушкова, 2, біологічний факультет).

Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58.Автореферат дисертації розісланий 6 квітня 2005 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Цимбалюк О. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. За фізіологічних умов холестерин (ХС) є головним ліпідним компонентом плазматичних мембран клітин, попередником стероїдних гормонів і жовчних кислот. Звичайно він надходить до організму при споживанні їжі, багатої на ХС. Надлишкове надходження ХС в організм лежить в основі аліментарної гіперхолестеринемії (ГХС), яка, по суті, є екзогенною і спостерігається не досить часто [Лопухин, Арчаков, 1983, 1991; Климов, Никульчева, 1995; Moriel et al., 2000]. Відомо, що практично всі клітини організму можуть в тій чи іншій мірі синтезувати ХС з ацетату та інших низькомолекулярних сполук, що регулюється концентрацією як внутрішньоклітинного, так і позаклітинного холестерину [Томсон, 1990; Амосова, 1996; Золотарева, Бабов, 1999; Dietschy, Turley, 2001]. Тривале надлишкове утворення ендогенного ХС робить можливим розвиток ГХС і сприяти розвитку ряду патологічних станів, зокрема атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, панкреатиту, ксантом та інших [Якушкин, Орехов, 1992; Поляков, Прокопова, 1998; Теппермен, Теппермен, 1989; Какауридзе, 2001; Либов, Иткин, Черкесова, 2001; Кульчицкий и соавт., 2002]. Важливим фактором, що сприяє надлишковому утворенню ендогенного ХС є стрес, але, незважаючи на значну кількість експериментального і клінічного матеріалу, який накопичений з проблем стресу, питання про механізм стрес-індукованої ГХС до теперішнього часу залишається значною мірою відкритим.

На цей час отримані дані про надмірне накопичення кальцію в аорті її ушкодження при ГХС [Вихерт, Сєдов, Соколова, 1970; Сперелакис, 1988; Чазов, 1992; Kummerow et al., 1994; Perrault et al., 2000]. Відомо, що порушення кальцієвого гомеостазу негативно впливає на функціональну активність кардіоміоцитів, нейронів, гепатоцитів, скоротливу активність судин і скелетних м'язів [Курский, 1989; Логинов, Митюшин, 1994; Гавриш, Сергиенко, Лисовец, 1999; Ходоров, 2000; Bennani-Kabchi et al., 2000; Hu, Fukuda, Su, 2001; Liu et al., 2003; Бондаренко, 2004], тому важливим уявляється дослідження вмісту кальцію в цих органах та виявлення можливих шляхів порушення кальцієвого гомеостазу в умовах розвитку ендогенної ГХС. На цей час питання про вплив надлишку кальцію в цих органах на їхню морфо-функціональну організацію при ендогенній ГХС залишається не вивченим.

Зважаючи на те, що вхід Са2+ в клітини значною мірою забезпечують потенціалзалежні Са2+-канали (які широко поширені у нейронах ЦНС, кардіоміоцитах, гладеньких м'язах судин) [Дьячук, 1991; Авдонин, Ткачук, 1994; Lemay et al., 2001; Костюк, Костюк, 2003], a1-адренорецептори [Ikeno et al., 1998; Пшенникова, 2000, 2001; Bur et al., 2002; Lopez-Farre et al., 2002], або рецептори ренін-ангіотензинової системи [Tamura, Harris, Gerdes, 2000; Duman et al., 2001; Wassmann et al., 2002], порушення їхньої роботи можуть сприяти надмірному накопиченню кальцію в тканинах, але питання про відносний вклад цих шляхів у зміни функціонування організму в умовах ендогенної ГХС залишається відкритим.

Ендогенна ГХС є таким станом організму, при якому відбуваються значні метаболічні перебудови в різних органах, і розуміння принципів регуляції кальцію в цих умовах має важливе значення як для розширення наших уявлень про механізми виникнення ендогенної ГХС, так і для пошуку шляхів її корекції. Логіка виконаної роботи полягала у створенні експериментальної моделі ендогенної ГХС у щурів, які є зручним об'єктом для досліджень, але вважаються мало чутливими до надлишку екзогенного ХС; у визначенні вмісту кальцію в різних органах і порушень їхньої морфо-функціональної організації в умовах розвитку ендогенної ГХС; в аналізі вкладу різних шляхів надходження надлишкового кальцію в зміни морфо-функціональної організації ряду органів при ендогенній ГХС.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри фізіології людини і тварин Дніпропетровського національного університету за темами:

"Дослідження нервових механізмів керування, регуляції і зв'язку в організмі людини і тварин", № державної реєстрації 0195V023144;

"Фундаментальні дослідження впливу синергічних екопатогенних чинників та наукове обґрунтування нових комплексних методів діагностики, корекції та профілактики порушень стану здоровя населення", № державної реєстрації