LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії

Вип. 10. –Т.2. –Дніпропетровськ, 2002. – С.3-6.

Мірошниченко А. А., Ляшенко В. П., Лукашов С. М., Майкова Т. М. Порівняльне дослідження накопичення кальцію у тканинах головного мозку та печінки за умов аліментарної гіперхолестеринемії //Фізіологічний журнал. –2002. –Т.48, №4. –С.28-32.

Мірошниченко А. А., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Виплив стресу різного генезу на накопичення кальцію в печінці та її функціональну активність // Фізіологічний журнал. –2002. –Т.48, №5. –С.22-27.

Ляшенко В. П., Лукашов С. М., Зорова Ж. В., Політаєва В. І. Спосіб моделювання атеросклерозу //Промислова властивість (офіційний бюллетень). – 2002. - № 1. - С. 4.81.

Задорожна Г. О., Ляшенко В. П. Зміни електричної активності гіпоталамусу на перших етапах розвитку стресу //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізіологія людини та тварини". - Дніпропетровськ, 2003. - С. 6-8.

Ляшенко В. П., Никифорова О. А., Лукашов С. М. Вплив блокування a1-адренорецепторів на накопичення кальцію в серці щурів за умов перебігання стадій стресу //Таврический медико-биологический вестник. –2004. – Т. 7, №1. – С. 82-85.

Ляшенко В. П., Лукашов С. М., Никифорова О. А. Динаміка вмісту холестерину й іонізованого кальцію в сироватці крові щурів за умов аліментарного стресу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля і здоровя" – Тернопіль, 2003. – С. 100-101.

Задорожна Г. О., Лукашов С. М., Ляшенко В. П. Зміни електричної активності передньої і задньої зон гіпоталамусу за умов стресу //Таврический медико-биологический вестник. –2004. . – Т. 7, №1. – С. 68-70.

Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Вплив стресу на кальцієвий гомеостаз м'язових тканин //Фізіологічний журнал. –2003. –Т. 49, № 5. –С. 76-81.

Ляшенко В. П., Політаєва В. І. Зв'язок між гіперхолестеринемією і морфологічними змінами аорти і печінки //Фізіологічний журнал. –2003. –Т. 49, № 6. –С.64-69.

Ляшенко В. П. Вплив концентрації тканинного кальцію печінки на ліпідний спектр крові //Вісник ДНУ "Біологія. Екологія". – Дніпропетровськ, 2003. Вип. 11. –Т.2.– С. 94-99.

Задорожна Г. О, Ляшенко В. П. Зміни електрографічної активності гіпоталамусу на перших етапах розвитку стресу //Вісник ДНУ "Біологія. Екологія". – Дніпропетровськ, 2003. Вип. 11. –Т.2.– С. 48-51.

Ляшенко В. П., Мельнікова О. З. Модуляція параметрів ЕМГ щурів за умов зооконфліктної ситуації та застосування ніфедипіну //Вісник запорізького держуніверситету. Біологічні науки. – 200 . - № . – С.

Ляшенко В. П., Пахомов О. Є. Модуляція рухової і дослідницької діяльності щурів за умов зооконфліктної ситуації і застосування ніфедипіну чи празозіну //Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 200 . - Вип. – С.

Мірошниченко А. О., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Динаміка вмісту кальцію в тканині головного мозку при гіперхолестеринемії //Фізіологічний журнал. –2004. –Т. 50, № 5. –С.43-49.

Ляшенко В. П., Лукашов С. М., Майкова Т. М. Вплив аспаркаму і еналвприлу на ліпідний спектр сироватки крові щурів за умов моделювання атеросклерозу стресом //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Щупика. Вип. 13. Книга 3. – Київ, 2004. – С. 43-49.

Авторські свідоцтва та патенти

Ляшенко В. П., Лукашов С. М., Зорова Ж. В., Політаєва В. І. Спосіб моделювання атеросклерозу. Деклараційний патент на винахід 7G09B23/28.

Матеріали конференцій та тези доповідей

Зорова Ж.В., Ляшенко В. П., Лукашев С.Н. Изменение уровня кальция в аорте при атеросклерозе // Матер. ІІІ Міжн. конф. "Наука і освіта-2000". –Т. 4. - Київ-Дніпропетровськ, 2000. – С. 22-23.

Ляшенко В. П., Зорова Ж.В., Лукашев С.Н., Никифорова Е.А. Изменение гормонального фона в стрессовых условиях различного генеза. II Всеукр. молодіжна наук.-практична конф. "Людина і космос". Збірник тез. -Дніпропетровськ. :НЦАОМУ, 2000. – С.346.

Ляшенко В. П.; МирошниченкоА.А. Зміни рівня утримання кальцію в печінці щурів при експериментальному атеросклерозі. II Укр. конф. молодих вчених, присвячена памяті акад. В.В.Фролькіса. Тези. -Київ,2001. –С.80.

Мирошниченко А.А.; Ляшенко В. П.; Лукашев С.Н.; Политаева В.И.; Майкова Т.Н.; Деменко В.Б. Особенности электролитного состава крови на ранних стадиях стресса. IIІ Міжнародна молодіжна наук.-практична конф. "Людина і космос". Збірник тез. -Дніпропетровськ. :НЦАОМУ, 2001. – С.342.

Мирошниченко А.А.; Ляшенко В. П.; Политаева В.И.; Лукашев С.Н. Изменение содержания кальция в ткани головного мозга при гиперхолестеринемии // Архив клинич. и эксперим. медицины. -2001. –Т.10, № 2. –С.188.

Ляшенко В. П.;Лукашев С.Н., Политаева В.И. Роль стрессового фактора в прцессе патогенеза атеросклероза // Архив клинич. и эксперим. медицины. -2001. –Т.10, № 2–С.183.

Мирошниченко А.А.; Ляшенко В. П.; Лукашев С.Н.; Майкова Т.Н., Политаева В.И.; Изменение уровня содержания кальция и магния в крови при развитии экспериментального атеросклероза // Междунар. научно-практ. конф. "Биосфера и человек". Материалы конф. –Майкоп. –2001.-С.288-290.

Мірошниченко А. А.; Ляшенко В. П., Лукашов С. М. Зміни утримання кальцію в головному мозку щурів на початкових стадіях стресу // Матер. V Міжн. Наук.-практ. конф. "Наука і освіта-2002" –Т.6. - Дніпропетровськ – Донецьк, 2002. –С.28.

Ляшенко В. П. Динаміка вмісту загального холестерину та морфологічні зміни аорти за умов стресу різного генезу // Фізіологічний журнал. –2002. –Т.48, №2. –С.72.

Ляшенко В. П., Никифорова О.А., Мірошниченко А. А. Характеристика змін вмісту кальцію у головному мозку та аорті щурів за умов іммобілізаційного стресу // Фізіологічний журнал. –2002. –Т.48, №2. –С.72.

Мірошниченко А. А.; Ляшенко В. П., Лукашов С. М.; Влияние ограничения жизненного пространства на содержание кальция в печени // IV Міжнародна молодіжна наук. –практична конф. "Людина і космос" Збірник тез –Днепропетровськ :НЦАОМУ, 2002 –С. 426.

Ляшенко В. П. Роль кальцію у виникненні гіперхолестеринемії, викликаної стресом Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології // Тези доп. Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 160 річчю кафедри фізіології людини і тварин КНУ ім. Т. Шевченка (Київ 3-4 жовтня 2002 р.) – Київ, 2002.

Ляшенко В. П.; Лукашов С. М. Зміни ЕМГ за умов перебігання стадій стресу // Матеріали VI міжнародної наук-практ. конф. "Наука і освіта-2003" 20-24 січня 2003 р. - Дніпропетровськ-Донецьк-Харків Т.3 Біологія. – Дніпропетровськ :Наука і освіта, 2003. –с. 36.

Ляшенко В.П.,Никифорова О.А., Політаєва В І. Зв'язок між накопиченням кальцію в м'язах і електроміографічною активністю // Матеріали симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі". - Черкаси,: ЧДУ, 2003. – С. 58.

Ляшенко В. П. Зміни кальцієвого гомеостазу головного мозку за умов застосування ніфедипіну, еналаприлу та празозіну на фоні розвитку стрес-реакції // І.М.Сєченов та одеська школа фізіологів. Тези доповідей наук.-практичної конф. з міжнародною участю, присвяченої 175-річчю з дня народження І.М.Сєченова. –Одеса, 2004. –С.174-177.


Ляшенко В.П. Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних