LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії

0197V000655;

"Дослідження змін масових потенціалів спинного мозку в залежності від віку", № державної реєстрації 0100U005213;

"Фундаментальні комплексні дослідження фізіологічних механізмів виникнення, розвитку та прояву серцево-судинних та шлунково-кишкових порушень", № реєстрації по ДНУ БЕФ-85.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розробити у щурів експериментальну модель ендогенної гіперхолестеринемії і на відтвореній моделі дослідити роль кальцію в розвитку структурно-функціональних змін аорти, серця, печінки, головного мозку, скелетних м'язів.

Для досягнення вказаної мети в роботі вирішуються такі основні задачі:

Розробити модель ендогенної ГХС у щурів, в основі якої лежить створення зооконфліктної ситуації внаслідок обмеження їхнього життєвого простору. Провести порівняльний аналіз розробленої моделі ендогенної ГХС і аліментарної ГХС, в основі якої лежить надходження надлишкового ХС ззовні.

Провести порівняльний аналіз впливу екзогенної і ендогенної гіперхолестеринемії на морфологічну структуру аорти, серця, скелетного м'язу, печінки і головного мозку.

Визначити вміст кальцію в плазмі крові та тканинах досліджуваних органів щурів при ендогенній гіперхолестеринемії.

Вивчити вплив блокування потенціалзалежних Са2+ каналів L-типу на вміст кальцію в досліджуваних тканинах, а також загального ХС і холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) в сироватці крові на фоні розвитку ендогенної ГХС.

Вивчити вплив блокування ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) на вміст тканинного кальцію, загального ХС і ХС ЛПВЩ в крові при відтворенні ендогенної ГХС.

Виявити вплив блокування a1-адренорецепторів на динаміку вмісту кальцію в досліджуваних тканинах, а також загального ХС і ХС ЛПВЩ в сироватці крові при ендогенній ГХС.

Вивчити вплив К+ і Mg2+ на динаміку рівня кальцію в органах і рівня ХС і ХС ЛПВЩ в сироватці крові при ендогенній гіперхолестеринемії.

Визначити вплив блокування потенціалзалежних Са2+ каналів L-типу, a1-адренорецепторів, АПФ, К+ і Mg2+ на мембранний потенціал і електричні реакції ендотелію аорти щурів на фоні розвитку ендогенної ГХС.

Вивчити особливості скоротливої активності ізольованих препаратів судин після блокування Са2+ каналів L-типу, a1-адренорецепторів, АПФ і застосування калій-, магній-аспарагінату при ендогенній ГХС.

Проаналізувати особливості параметрів ЕМГ, нейро-міогенних зв'язків, рухової і дослідницької діяльності тварин при застосуванні антагоністів кальцію на фоні розвитку гіперхолестеринемії.

Об'єкт дослідження. Показники рівня тканинного кальцію за фізіологічних умов, в умовах розвитку гіперхолестеринемії і застосування антагоністів кальцію, а також параметри функціонального стану організму: мембранний потенціал ендотелію аорти, скоротлива активність ізольованих препаратів артерій, частота серцевих скорочень, фонова електроміограма, рухова і дослідницька діяльність тварин.

Предмет дослідження. Роль кальцію в функціональних і структурних змінах, що виникають в умовах гіперхолестеринемії.

Методи дослідження. В роботі використані фізіологічні, біохімічні, морфологічні і математичні методи наукового аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у щурів розроблена експериментальна модель ендогенної гіперхолестеринемії (ГХС) шляхом створення зооконфліктної ситуації внаслідок обмеження їхнього життєвого простору і використання NaCI у якості кондиціонуючого фактора. Доведені переваги розробленої моделі перед моделлю аліментарної гіперхолестеринемії у щурів. На відтворенній моделі ендогенної гіперхолестеринемії вперше виявлені і описані зміни морфологічної структури аорти, серця, скелетного м'язу, печінки і головного мозку. Показано, що в умовах ендогенної ГХС структурні зміни досліджених органів розвивались швидше і були більш вираженими, ніж при екзогенній ГХС. Визначено, що резистентність різних органів до стійкого підвищення рівня ХС неоднакова.

Вперше одержані дані про динаміку рівня тканинного кальцію в аорті, серці, скелетних м'язах, печінці і головному мозку щурів в умовах розвитку ендогенної гіперхолестеринемії. Встановлено, що вміст кальцію у всіх досліджених органах значно перевершував рівень його фізіологічної норми.

Встановлено, що блокування потенціал-залежних Ca2+ каналів L-типу, a1-адренорецепторів, АПФ або введення K+ і Mg2+, супроводжувалось зниженням рівня кальцію в усіх досліджених органах, що здебільшого корелювало з вмістом кальцію, ХС і ХС ЛПВЩ в сироватці крові.

Вперше показано, що в умовах ендогенної гіперхолестеринемії, зумовленої зооконфліктною ситуацією, у щурів пригнічувались ацетилхолін-індуковані електричні реакції та скоротлива активність ізольованих препаратів судин, відмічалась модуляція параметрів фонової ЕМГ, посилювалась рухова і послаблювалась дослідницька діяльність тварин. Доведено, що найбільш чутливими до гіперхолестеринемічного стану є показники електричної і скоротливої активності ізольованих препаратів черевної аорти. Зміни показників ЧСС, параметрів ЕМГ, рухової і дослідницької діяльності в умовах ГХС були менш вираженими.

Вперше доведено, що при ендогенній ГХС порушення кальцієвого гомеостазу і активності досліджених функціональних систем в найбільшій мірі були зумовлені надмірною активацією потенціалзалежних Ca2+ каналів L-типу і a1-адренорецепторів, що призводило до надмірного накопичення кальцію в тканинах всіх досліджених органів і пригнічення їхньої функціональної активності.

Практичне та теоретичне значення отриманих результатів. Отримані нами відомості про те, що при тривалій ГХС відбувається значне збільшення вмісту кальцію в аорті, серці, скелетному м'язі, печінці і головному мозку внаслідок надмірної активації потенціалзалежних Ca2+ каналів L-типу, a1-адренорецепторів і ренін-ангіотензинової системи, можна суттєво зменшити шляхом їх блокування, можуть бути корисними для корекції наслідків тривалої ГХС. Отримані результати можуть бути врахованими в клінічній практиці при визначенні часу перебігу адаптаційної реакції на надлишок ХС в патологічний синдром і при виборі антагоністів кальцію для корекції структурно-функціональних змін організму при розвитку ендогенної гіперхолестеринемії. Отримані нами результати можуть бути корисними при розробці нових методів профілактики гіперхолестеринемічного ушкодження клітин; вони можуть бути врахованими при розробці нових діагностичних маркерів розвитку ушкодження, особливо на ранніх, доклінічних стадіях патологічного процесу.

Отримані результати можуть бути використані в учбовому процесі, зокрема в курсі загальної і патологічної фізіології людини і тварин, а також у спецкурсах фізіології серцево-судинної системи, фізіології нервів та м'язів, обміну речовин і енергії.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що наведені дані поглиблюють сучасні уявлення про важливе значення порушень кальцієвого гомеостазу в розвитку ендогенної гіперхолестеринемії, що може сприяти більш повному розумінню механізмів функціонування організму як системи.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, визначено мету і задачі роботи, особисто виконані всі експерименти по визначенню вмісту тканинного кальцію в органах,