LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії

рівня гіперхолестеринемії і модуляції параметрів ЕМГ, ЧСС, а також рухової і дослідницької діяльності тварин. Експерименти по визначенню морфологічних змін в досліджуваних органах і впливах антагоністів кальцію проводились разом з к.м.н. Коцарєвим О. С. і к.м.н. Лукашовим С. М. на базі біолого-екологічного і медичного факультетів Дніпропетровського національного університету. Визначення мембранного потенціалу ендотелію аорти щурів було проведено в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; дослідження скоротливої активності ізольованих препаратів артерій – на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка разом з к.б.н. Пасічниченко О. М. Аналіз, систематизацію, математичну обробку результатів та побудову на їхній підставі відповідних висновків автор провела самостійно. У дисертації не використовувались теоретичні ідеї і практичні розробки співавторів опублікованих робіт.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлені у доповідях на конференціях Дніпропетровського національного університету за підсумками науково-дослідних робіт в 1998-2004 рр.; на III-VI Міжнар. наук.-практ. конференціях Наука і освіта (Дніпропетровськ, 2000-2003 р.р); на Міжнародних науково-практичних конференціях Людина і космос (Дніпропетровськ, 1999-2002 р.); на 16-ому з'їзді Українського фізіологічного товариства (Вінниця, 2002 р.); на Всеукр. наук.-метод. конф. "Культура здоровя як предмет освіти" (Херсон,1998 р.); на II Укр. конф. молодих вчених, присвяченій памяті акад. В. В. Фролькіса (Київ, 2001 р.); на конференції, присвяченій 160-річчю національного мед. ун-ту (Київ, 2001 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції "Биосфера и человек" (Майкоп, 2001 р.); на Всеукраїнській наук. конференції, присвяченій 160-річчю каф. фізіології людини і тварин КНУ (Київ, 2002 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фізіологія людини і тварин" (Дніпропетровськ, 2003); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля і здоровя" (Тернопіль, 2003); на VIII міжнародній конференції по квантовій медицині "Теоретические и клинические аспекты квантовой медицины" (Донецьк, 2003); на симпозіумі "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі" (Черкаси, 2003); на науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 175-річчю з дня народження І. М. Сєченова "І. М. Сєченов та Одеська школа фізіологів" (Одеса, 2004); Х конгрес світової федерації Українських лікарських товариств (Чернівці, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 45 робіт, із яких 30 - у наукових фахових журналах, 15 є тезами доповідей з'їздів і конференцій, отримано патент на винахід 7G09B23/28.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису методів досліджень, дев'яти розділів результатів дослідження та їхнього обговорення, висновків і списку використаних джерел. Дисертація викладена на 277 сторінках, містіть 20 таблиць і 69 рисунків, список використаних джерел із 420 найменувань.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Методика досліджень


2.1. Утримання лабораторних тварин в умовах експерименту та розподіл їх на групи

Всі експерименти проведені у відповідності з існуючими міжнародними вимогами і нормами гуманного відношення до тварин.

Досліди виконані на безпородних білих щурах-самцях вагою 125-140 г. Дослідження проводили вранці, в один і той же час, натще, через кожні три тижні впродовж всього експерименту, який тривав 21 тиждень. Тварини були поділені на групи наступним чином. В першу групу ввійшли контрольні тварини (n=58). Друга група (n=56) - тварини, у яких викликали аліментарну (екзогенну) гіперхолестеринемію шляхом комбінованого застосування холестерину (0,5 г/ кг маси тіла) і солей жовчних кислот (100 мг/ кг маси тіла) [Лопухин, Арчаков, Владимиров, 1983; Климов, Никульчева, 1995]. В третю групу ввійшли 76 тварин, у яких створювали ендогенну гіперхолестеринемію шляхом обмеження життєвого простору до 80-100 см2 на одну тварину. Це досягалося тим, що в стандартну клітку розміром 0,3х0,5 м., де повинно утримуватись 2-3 тварини, розміщували 15-18 щурів. До того ж ці тварини, поряд зі звичайним раціоном харчування, як кондиціонуючий (підсилюючий) фактор, отримували кухонну сіль з розрахунку 2 г /кг маси тіла. Всі наступні групи були представлені тваринами, які паралельно з утворенням ендогенної гіперхолестеринемії, отримували речовини, що перешкоджали підвищенню внутрішньоклітинної концентрації кальцію тим чи іншим шляхом. Так, тварини четвертої групи (n=38) отримували ніфедипін 2мг/кг/добу, який блокував потенціалзалежні Ca2+ канали L-типу. Щурі п'ятої групи (n=36) отримували 1-[N-[S]-1-карбокси-3-фенілпропіл]-L-аланіл]-L-пролін-1-етиловий ефір (фармакологічна назва – еналаприл – 25 мг/кг/добу), який пригнічував активність ангіотензин-перетворюючого ферменту і зменшував синтез ангіотензину II . У тварин шостої групи (n=35) на фоні ендогенної ГХС пригнічували a1-адренорецептори за допомогою 1-(4-аміно-6, 7-діметокси-2-хіназоліл)-4-(2-фуроіл)-піперазину гідрохлориду (фармакологічна назва – празозін – 1 мг/кг/добу). Тварини сьомої групи (n=42) отримували додатково K+ і Mg2+ у складі калію-, магнію аспарагінату (фармакологічна назва – аспаркам – 1,75 г/кг/добу).

2.2. Визначення рівня загального холестерину і холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці крові

Забір крові проводили вранці, натще, кількість загального холестерину визначали у сироватці за методом Ілька [Меншиков и колл., 1987]. Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) базується на здатності ЛПНЩ і ЛПДНЩ утворювати нерозчинні комплекси з гепарином в присутності іонів марганцю [Колб, Камышников, 1982].

2.3. Атомно-абсорбційний метод визначення електролітів в тканинах і сироватці крові

Після декапітації тварин досліджували вміст кальцію, магнію і калію в аорті, серці, скелетному м'язі, печінці, мозку і сироватці крові. Проби готувались до аналізу методом вологого озолення. Визначення вмісту електролітів проводили у полум'ї "ацетилен - повітря" на атомно-абсорбційному спектрометрі AAS-30 фірми Карл Цейс Йєна (Німеччина) [Хавазов, Цалев, 1983].

2.4. Реєстрація ЕМГ як показника нейро-міогенних порушень за умов експерименту

Локальну ЕМГ реєстрували у тварин всіх груп за допомогою біполярних голкових електродів [Гехт, Коломенская, Строков, 1974]. Відведення ЕМГ проводили з m. biceps femoris за допомогою поліграфа П6ч-01 (Україна). Запамятовування, зберігання та подальша обробка результатів експериментальних досліджень проводилась на ЕОМ за допомогою програми "Eksperiment" (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, м. Київ) та "Mathcad 2000". У всіх записах ЕМГ аналізували середню амплітуду (мкВ), частоту слідування імпульсів (Гц); кількість турнів на відрізках ЕМГ тривалістю 1 с і максимальне відношення кількості турнів ЕМГ до середньої амплітуди за 1 с (peak ratio) [Мейгал и колл., 2000]. Під турном мали на увазі коливання потенціалу ЕМГ амплітудою більше 100 мкВ [Антонен, Мейгал, Лупандин, 2002].


2.5. Методика "відкритого поля". Аналіз рухової і дослідницької діяльності

Відкрите поле –