LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О. В. ПАЛЛАДІНА


КРИСЬКО
ОКСАНАМИХАЙЛІВНА


УДК 577.13+615.356+577.3:546.173


РОЛЬ КАРНОЗИНУ У ПОПЕРЕДЖЕННІ МЕТАБОЛІЧНИХ
ПОРУШЕНЬ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ НІТРИТУ НАТРІЮ


03.00. 04 – Біохімія


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Київ – 1999

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі біохімії Львівського державного університету ім. Івана Франка.


Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент

Коробов В'ячеслав Миколайович,
Львівський державний університет ім. Івана Франка,
доцент кафедри біохімії.


Офіційні опоненти – доктор біологічних наук, професор

Стародуб Микола Федорович
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України
завідувач відділу біохімії сенсорних та регуляторних систем;


кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Артюх Валерій Петрович
Український науковий гігієнічний центр МОЗ України,
провідний наук. співр. лабораторії біохімічної генетики.


Провідна установа – Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича,
кафедра біохімії.


Захист відбудеться " 25 " жовтня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України (252601, Київ-30, вул. Леонтовича, 9).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії
ім. О.В.Палладіна НАН України (252601, Київ-30, вул. Леонтовича, 9)


Автореферат розісланий " 16 " вересня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук КІРСЕНКО О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.

Нітрити потрапляють до організму людини з водою, їжею, повітрям, як лікарські препарати і викликають розвиток метгемоглобінемій, які відносять до типу токсичних інтоксикацій екзогенного походження (Ажипа Я.И. и др., 1990; Середенко М.М., 1987; Иваницкая Н.Ф.; 1975). Оскiльки вся життєдiяльнiсть клiтини пов'язана із затратою енергiї, то недостатнє надходження кисню внаслідок посиленого метгемоглобіноутворення в першу чергу позначається на функцiональному станi мiтохондрiй. Дестабiлiзацiя кальцiєвого гомеостазу внаслiдок пошкодження системи мiтохондрiального транспорту електронiв викликає виснаження внутрiшньоклiтинного запасу АТР (Шостаковская И.В., 1984). Це приводить до зростання навантаження на кисневоутилiзуючу систему.

З другого боку, ланцюговий процес окислення оксигемоглобіну приводить до нагромадження активних кисневих метаболітів - О2-, ОН., НО2., Н2О2 (Шугалей И.В. и др., 1998) та вільних радикалів, утворених при відновленні нітрит-іонів - NO та NO2 (Реутов В.П., 1995). Зміна стаціонарних концентрацій вільних радикалів приводить до інтенсифікації процесів перекисного окислення ліпідів (Бурлакова Е.Б.и др., 1998; Евстигнеева Р.П. и др., 1998). В ноpмальних фізіологічних умовах швидкість пpотікання вільноpадикальних пpоцесів і, відповідно, pівень пpоміжних і кінцевих пpодуктів пеpекисного окислення pегулюється складною багатокомпонентною системою антиоксидантного захисту оpганізму, яка включає в себе як феpменти-антиоксиданти, так і низькомолекуляpні інгібітоpи вільноpадикального окислення (Yu B., 1994). В умовах гіпоксії навантаження на дану систему pізко зpостає, а глибина пошкоджень, викликаних патологічними пpоцесами, буде залежати, в кінцевому pахунку, від функціональної активності окpемих ланок антиоксидантної системи.

Пошкодження, спричинені вільними радикалами, можуть бути усунуті екзогенними сполуками, які захищають організм від наслідків вільнорадикального окислення. Перевага надається природним антиоксидантам, оскільки використання синтетичних препаратів лімітується побічними негативними ефектами (Костенко Л.Х., 1990). Вiдома роль гістидинвмісного дипептиду карнозину як мембранопротектора i низькомолекулярного неферментативного антиоксиданта (Болдырев А.А и др., 1992, 1993; Клебанов Г.И. и др., 1998) спонукала дослiдити його вплив на систему утилізації кисню та антиоксидантну систему печінки за умов нiтритної iнтоксикацiї.

Глибоке дослiдження протiкання нiтритної iнтоксикацiї викликане не лише потребою у з'ясуваннi детальних ланок впливу NO2--iонiв на рiзнi метаболiчнi системи, але й пов'язане з необхiднiстю вивчення процесiв перетворення нiтрит-iонiв у циклі окcиду азоту, функцiонування якого позначається на всіх системних рівнях організму. У циклі беруть участь нітрит-іони, гемвмiснi бiлки, зокрема, гемоглобін та окремі низькомолекулярні антиоксиданти (Реутов В.П., 1995), проте на даний час залишається нез'ясованим питання участі у цьому процесі водорозчинного антиоксиданта карнозину. Тому були проведенi дослiдження з метою з'ясування ролі дипептиду у циклi оксиду азоту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дана робота є частиною фундаментальних дослiджень кафедри біохімії та науково-дослiдної лабораторiї молекулярної та радіаційної біохімії Львiвського державного унiверситету iм. Iвана Франка за темами: "Низькомолекулярнi природнi метаболiти в корекцiї гiпоксичних станiв органiзму" (№ держ.реєстрації 0197V018113) та "Дослідження механізму дії карнозину на метаболічні реакції в умовах гіпоксії різної етіології" (№ держ. реєстрації 0195V026232).

Мета та завдання дослідження.

Метою даної роботи було вивчення впливу гiстидинвмiсного природного дипептиду карнозину на процеси перекисного окислення лiпiдiв i функцiонування системи антиоксидантного захисту (АОЗ) печiнки та дослiдження параметрiв дихання i окисного фосфорилювання мiтохондрiй печiнки за умов нiтритної iнтоксикацiї, а також вивчення ролi карнозину у функцiонуваннi циклу оксиду азоту.

  • Дослідження впливу карнозину на процеси перетворення нітрит-іонів за участю гемоглобіну.

  • Дослiдження вмiсту продуктiв перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та активностi ферментiв АОЗ у печiнцi щурiв за умов нiтритної iнтоксикацiї, індукованої введенням нітриту натрію.

  • Вивчення впливу карнозину на протiкання процесiв ПОЛ i функцiонування АОЗ та системи утилiзацiї кисню в печiнцi щурiв за умов нiтритної iнтоксикацiї.

  • Дослідження ролі карнозину у функціонуванні каталази при дії нiтриту натрiю.

  • Дослiдження параметрів дихання та окисного фосфорилювання мiтохондрiй печiнки щурiв


  •