LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію

при введеннi нiтриту натрiю.

Наукова новизна отриманих результатів.

У представленій роботі вперше показано, що карнозин впливає на процеси утворення нітрозильованих комплексів гемоглобіну, приводячи до змін інтенсивності ЕПР сигналів Hb(FeIII)- та Hb(FeII)-комплексів. Обгрунтована участь дипептиду у функціонуванні циклу оксиду азоту.

Вперше продемонстровано корегуючий вплив карнозину на інтенсивність процесів ПОЛ та функціонування ферментів антиоксидантного захисту організму при розвинутій введенням NaNO2 нітритній інтоксикації. Виявлена неоднозначність впливу карнозину in vitro та in vivo на активність каталази при дії нітриту натрію.

Отримані результати показали, що карнозин інтенсифікує процес дихання у мітохондріях печінки щурів за умов нітритної інтоксикації при використанні a-кетоглутарату як субстрату окислення.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

Отримані дані розширюють уявлення про механізм впливу нітриту натрію як екзогенного джерела оксиду азоту на функціонування кисневоутилізуючої та антиоксидантної систем печінки щурів за умов нітритної інтоксикації.

Результати дослідження впливу карнозину in vitro на активність каталази в присутності нітриту натрію дозволяють обгрунтувати антиоксидантну роль карнозину в умовах нітритної інтоксикації.

Дані, що стосуються утворення комплексів гемоглобіну з оксидом азоту, дають змогу обгрунтувати роль карнозину у функціонуванні циклу оксиду азоту в організмі ссавців.

Результати досліджень приводять до принципово нових уявлень щодо регуляції метаболічних порушень, спричинених NaNO2 і створюють теоретичну основу для практичних розробок нових лікарських засобів на основі гістидинвмісного природного дипептиду карнозину для корекції метаболічних порушень, що виникають при гіпоксичних станах організму.

Особистий внесок дисертанта.

У процесі виконання дисертаційної роботи автором самостійно проаналізовано значний об'єм вітчизняної та закордонної літератури для планування та коректного виконання наукових експериментів. Визначення активності ферментів антиоксидантного захисту і вмісту продуктів ПОЛ в печінці, а також проведення модельних експериментів, пов'язаних з дослідженням каталітичних та спектральних характеристик препарату каталази гриба Penicillum vitale та дослідження впливу карнозину на фізико-хімічні властивості гемвмісних білків проведені особисто. Дослідження параметрів дихання та окисного фосфорилювання мітохондрій печінки проведено спільно зі співробітниками НДЛ-40 кафедри фізіології людини і тварин Львівського державного університету імені Івана Франка. Реєстрація спектрів ЕПР проведена кандидатом фізичних наук Падляком Б.В. спільно із співробітниками кафедри біофізики Медичної Академії імені Людвіка Ридигієра м. Бидгощ (Польща). Аналiз та обговорення результатiв дослiджень проведено спiльно з науковим керiвником, доцентом Коробовим В.М.

Апробація результатів дисертації.

Результати дисертацiї були представленi на 18-й Конференції з питань магнітного резонансу (м. Познань, Польща, 1999); 2-й Мiжнароднiй Парнасiвськiй конференцiї (м. Гданськ, Польща, 1998); на V Мiжнароднiй конференцiї "Биоантиоксидант" (м. Москва, Росiя), на 2-му Мiжнародному симпозiумi "Биохимические механизмы эндогенной интоксикации" (м. Гродно, Бєларусь, 1997); на VII-му Українському бiохiмiчному з'їздi (м. Київ, Україна, 1997); на V Всеукраїнськiй студентськiй науковiй конференцiї "Охорона навколишнього середовища i рацiональне використання природних ресурсiв (Донецьк, Україна, 1995); на доповiдi-семiнарi "Первичные фотофизические и фотохимические процессы в биосистемах различных уровней организации" (Воронеж, Росiя, 1996); на Мiжнародному симпозiумi "Кислород и свободные радикалы" (Гродно, Бєларусь, 1996); на Мiжнародному симпозiумi "Аминокислоты и их производные" (Гродно, Бєларусь, 1996).

Структура та обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів (огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати та їх обговорення), висновків та списку використаних джерел, який містить 233 найменування. Обсяг роботи становить 129 сторінок. Дисертація проілюстрована 15 таблицями та 13 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури.Розглянуто основні причини виникнення і розвитку гемічної гіпоксії, індукованої нітритом натрію та описано механізми дії нітриту натрію на гемоглобін. Висвітлено питання протікання вільнорадикальних процесів та стану антиоксидантної системи за умов гіпоксичного стресу, а також впливу активних форм кисню на функціонування дихального ланцюга мітохондрій. Описані будова, поширення, можливі механізми дії природного гістидинвмісного дипептиду карнозину, звернуто увагу на спряженість локалізації та функцій карнозину.

Матеріали і методи досліджень. Об'єктом досліджень була печінка та кров щурів, масою 180-220 г, у яких викликали нітритну інтоксикацію. Її моделювали підшкірним введенням нітриту натрію у дозі 50 мг/кг маси тварини (Иваницкая Н.Ф., 1975). Розвиток нітритної інтоксикації контролювали за зростання вмісту метгемоглобіну у крові досліджуваних тварин, який визначали за допомогою п'ятихвильового методу визначення співвідношення лігандних форм гемоглобіну (Сухомлинов Б.Ф., 1988). Ефект дії карнозину на протікання нітритної інтоксикації досліджували при його пероральному введенні у дозі 70 мг/кг маси одноразово та щоденно протягом 9 днів перед нітритною інтоксикацією. Об'єктами модельних експеpиментів служив розчин кристалiчного препарату каталази, видiленої з гриба Penicillum vitale (Каменський дослідний біохімічний завод).

Дослідження спектральних характеристик гемоглобіну та каталази проводили методом адсорбційної спектроскопії з використанням спектрофотометра "Specord M-40" (Німеччина) та ЕПР-спектроскопії з використанням радiоспектрометра типу RADIOPAN SE/X-2544 (Польща).

У модельних експериментах по інкубації каталази з карнозином в присутності NaNO2 кристалiчний фермент розчиняли в 0.02 М K-Na фосфатному буферi (рН 7.0); оптична густина розчину становила 0.600 при 406 нм. В пробу вносили карнозин i NaNO2 в рiзнiй послiдовностi та iнкубували 10 хв при температурi 37оС (їх концентрацiя в реакцiйному середовищi становила 1.2 мг/мл i 0.37 мг/мл вiдповiдно). Сумiш карнозину i NaNO2 отримували при 10-хвилиннiй iнкубацiї цих сполук в еквiмолярних кiлькостях.

Активнiсть супероксиддисмутази (СОД) визначали за допомогою реакцiї вiдновлення нiтротетразолiю синього до нiтроформазану (Чевари С., 1991), каталази - з використанням реакцiї Н2О2 з молiбдатом амонiю (Королюк М.А., 1988). Вмiст дiєнових кон'югатiв визначали за iнтенсивнiстю поглинання кон'югованих дiєнових структур гiдропероксидiв лiпiдiв в областi 232-234 нм (Гаврилов М.И., 1983), рiвень ТБК-позитивних продуктiв за iнтенсивнiстю забарвлення