LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію

сполуки-коректора може суттєво позначатись на метаболiчних реакцiях у вiдповiдь органiзму на вплив гiпоксичного чинника. Нами дослiджувався вплив гiстидинвмiсного дипептиду карнозину на процеси дихання та ОФ при 1- та 9-разовому пероральному введеннi карнозину у дозi 70 мг/кг маси при нiтритнiй iнтоксикацiї. Така доза була апробована ранiше i виявляла позитивний ефект на збалансування антиоксидантних та вiльнорадикальних процесiв за умов гiпоксичної гiпоксiї (Стволинский С.Л., 1995).

Як видно з даних, поданих у табл. 4.1, при одноразовому введенні карнозину за умов нітритної інтоксикації швидкість АDР-стимульованого дихання при окисленні сукцинату мітохондріями залишається високою порівняно з контрольною. При такому введенні час фосфорилювання знижений, високою залишається швидкість фосфорилювання порівняно з відповідними величинами у контролі (табл. 4.2). При цьому швидкiсть нестимульованого (V3), контрольованого (V4) та ADP-стимульованого дихання достовірно не відрізнялась від контролю (табл. 4.1). В бiльшiй мiрi вираженим є вплив карнозину на показники дихання при окисленнi NAD-залежного субстрату a-кетоглутарату. При одноразовому та 9-денному введеннях карнозину за умов нiтритної iнтоксикацiї швидкість стимульованого ADP дихання достовірно зростає порівняно з контролем (табл.4.1). При цьому спостерігається зниження часу фосфорилювання та ефективності фосфорилювання при обох типах введення (табл. 4.2).

Отриманi результати корелюють iз даними, приведеними у роботi Коробова В.М. та спiвавторiв (1993), у якiй описано застосування карнозину за умов гiпобаричної гiпоксiї. Показано, що присутнiсть карнозину iнтенсифiкує процеси дихання та окисного фосфорилювання через пiдвищення використання a-кетоглутарату, притiк якого пiдсилюється внаслiдок пiдключення аспартатамiнотрансферазної реакцiї.


ВИСНОВКИ

 • Отримані результати доповнюють і розвивають постульовані в літературі механізми функціонування ферментативної антиоксидантної системи печінки при дії нітриту натрію та формують уявлення про роль гістидинвмісного дипептиду карнозину у запобіганні метаболічних порушень, спричинених NaNO2.

 • Підшкірне введення NaNO2 у дозі 50 мг/кг маси тварини приводить до появи двох типів сигналів ЕПР гемоглобіну в крові щурів: сигналу, що відповідає високоспіновому залізу метгемоглобіну у низькопольовій області спектру та сигналу Hb-NO комплексів у високопольовій ділянці спектру.

 • Виявлено, що одноразове введення карнозину перед нітритною інтоксикацією приводить до зниження інтенсивності ЕПР-сигналів Hb(FeIII)- та Hb(FeII)-комплексів, тоді як дев'ятиразове введення дипептиду збільшує інтенсивність цих сигналів.

 • Введення нітриту натрію індукує перекисне окислення, що супроводжується зниженням активності ферментів антиоксидантної системи - супероксиддисмутази та каталази у печінці щурів.

 • Карнозин за умов нітритної інтоксикації пригнічує процеси перекисного окислення ліпідів та нормалізує активність ферментів антиоксидантного захисту у тканині печінки щурів.

 • Виявлено, що інкубація каталази з карнозином приводить до зниження активності фермента в присутності нітриту натрію за умов in vitro.

 • Спостерігається інтенсифікація процесів дихання та окисного фосфорилювання у мітохондріях печінки щурів за умов нітритної інтоксикації при окисленні сукцинату і a-кетоглутарату.

 • Карнозин при введенні нітриту натрію посилює спряження дихання та окисного фосфорилювання при окисленні в мітохондріях a-кетоглутарату і не впливає на ці процеси при окисленні сукцинату.


  Список опублiкованих праць здобувача.

 • Крисько О.М., Кащак Н.І., Федорович А.М., Коробов В.М., Бойко М.М. Вплив карнозину на перетворення нітриту натрію в присутності каталази в умовах in vitro // Укр. біохім. журн.- 1999.-Т. 71, № 1.-С.86-89.

 • Крисько О.М., Климишин Н.І., Коробов В.М., Великий М.М. Дослідження перекисних процесів у тканині печінки щурів за умов нітритної інтоксикації при попередньому введенні карнозину // Експерим. та клін. фізіологія і біохімія.- 1999.-№ 1.-С.23-26.

 • Коробов В.М., Крисько О.М., Бойко М.М., Великий М.М., Федорович А.М. Вплив карнозину на утворення комплексів гемоглобіну з оксидом азоту у крові щурів при нітритній інтоксикації // Наук. записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Хімія. - 1999.- Вип. 3.-С.56-60.

 • Крисько О.М. Пpо можливу участь каpнозину в пеpетвоpенні нітpиту натpію в пpисутності дезоксигемоглобіну // Експериментальна та клiнiчна фiзiологiя i бiохiмiя.- 1997.-Т. 2.-С. 227-231.

 • Korobov V., Krys'ko O., Boyko M., Padlyak B., Gutsze A., Gornicki A., Fedorovych A Effect of Carnosine on the Hb-NO-formation Complexes in Blood During Nitrite Intoxication // 18-th Conference of the Modern Magnetic Resonance.-Poznan-Kiekrz (Poland).- 1999.

 • Korobov V., Krys'ko O., Bojko M. Role of carnosine in NO-cycle functioning in animals // 2-Parnas conference.-Gdansk (Poland).- 1998.

 • Коробов В.Н., Крысько О.М., Сибирная Н.А., Климишин Н.И., Мирошниченко Л.В., Хороший П.В., Федорович А.Н. Антиокислительная и эритропоэтинстимулирующая роль карнозина в условиях гипоксического стресса // Труды V Междунар. конференции "Биоантиоксидант".-Москва (Россия).- 1998.-С.142-143.

 • Крысько О.М., Сибирная Н.О., Климишин Н.И., Коробов В.М. Влияние карнозина на эритрон и систему антиоксидантой защиты в условиях гемической гипоксии, вызванной нитритом натрия // Труды 2-ого белорусско-российского симпозиума "Биохимические механизмы эндогенной интоксикации".-Гродно (Беларусь).- 1997. -С.113.

 • Крисько О.М., Федорович А.М. Вплив NaNO2 i карнозину на електроннi спектри дезоксигемоглобiну здорових донорiв // Праці VII Укр. бiохiм. з'їзду.-Київ (Україна).- 1997.-Ч. 3.-С.126.

 • Koробов В.Н., Крысько О.М., Кащак Н.И., Бойко М.Н., Игнатенко Ю.В. Роль карнозина в превращении нитрита натрия // Труды совещания-семинара заведующих кафедрами биофизики и преподавателей, читающих курс "Биофизика", "Первичные фотофизические и фотохимические процессы в биосистемах различных уровней организации".-Воронеж (Россия).- 1996 .-С.68-69.

 • Крысько О.М., Бойко М.Н., Кащак Н.И., Дудок К.П., Игнатенко Ю.В., Федорович А.Н., Коробов В.Н. Антиоксидантные свойства карнозина при нитритной интоксикации // Труды Междунар. симпоз. "Кислород и свободные радикалы".-Гродно (Беларусь).- 1996.-С.52-53.

 • Коробов В.Н., Крысько О.М., Кащак Н.И., Бойко М.Н., Игнатенко Ю.В. О возможном участии карнозина в процессах превращения нитрита натрия // Труды Междунар. симпоз. "Aминокислоты и их производные".-Гродно (Беларусь).- 1996.-С.63.

 • Коробов В.Н., Тымочко М.Ф., Крысько О.М., Климишин Н.И., Павлюк Н.В., Кобылинская Л.И. О возможной адаптогенной роли карнозина // Труды Междунар.


 •