LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиківМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГОЗахама Самі Бен Абдельхакім
УДК 615.9+616.12+616-006:615.339


РОЛЬ КВЕРЦЕТИНУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ХРОНІЧНОЇ КАРДІОТОКСИЧНОЇ

ДІЇ АНТРАКЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ14.01.11- кардіологіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Сімферополь- 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті імені М. Горького МОЗ УкраїниНауковий керівник: доктор медичних наук, професор Ватутін Микола Тихонович

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри шпитальної терапіїОфіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ХОМАЗЮК Тетяна Анастасівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

завідуюча кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб


доктор медичних наук, професор ШЕЛЕСТ Олексій Миколайович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри шпитальної терапіїЗахист дисертації відбудеться "28" вересня 2007 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7).З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України за адресою: 95006, АР Крим, м. Сімферополь, бульвар. Леніна, 5/7.Автореферат розісланий "27" августа 2007 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.П.Смуглов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Антрациклінові антибіотики – одна з найефективніших груп препаратів, які використовуються при лікуванні злоякісних пухлин різноманітних локалізацій. Але ускладнення, що виникають внаслідок високої токсичності цих цитостатиків, часто обмежують їх використання в клініці. Ушкодження серця, які виникають при терапії антрациклінами, є однією з основних перепон ефективного використання цих протипухлинних препаратів (Jones R.L. et al., 2006).

Частота розвитку ушкоджень серця при лікуванні антрациклінами складає 5%-57% (Hequet O. et al., 2004, van Dalen E.C. et al., 2004). При цьому смертність від кардіальних причин досягає 7%, а у випадку розвитку застійної серцевої недостатності (СН) – 27-60% (Jones R.L.et al., 2006). За деякими даними 50% хворих вмирають від серцевої недостатності на протязі 2-х років від моменту встановлення діагнозу, незважаючи на лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента, діуретиками та серцевими глікозидами (Jensen B.V. et al., 2002).

Відомо, що однією з провідних ланок патогенезу ушкоджень серця антрациклінами є активація ними перекисного закислення ліпідів (Ders P. Et al., 2005, Wu X., Hasinoff B.B., 2005, Cole M.P. et al., 2006). Вільні радикали, які утворюються при метаболізмі цих цитостатиків, чинять токсичний вплив на міокард. Активація процесів перекисної дії ліпідів викликає виснаження антиоксидантної системи організму, що спричиняє ще більше ушкодження серця.

У теперішній час в експериментах доведена ефективність деякіх антиоксидантів в запобіганні антрациклінових ушкоджень серця. Але клінічне застосування знайшов тільки кардіоксан (дексразоксан), який має ряд серйозних побічних дій та мало доступний вітчизняним пацієнтам внаслідок високої вартості. У зв'язку з цим, по цей час залишається актуальним пошук нових препаратів, які мають антиоксидантні властивости та спроможні запобігти розвитку антрациклінової кардіоміопатії.

Кверцетин є інгібітором ряду оксидазних ферментів з потужною антиоксидантною активністю ( Мойбенко А.А. и др., 2003, Вигівська О.А. и др. 2004). Підтверджена мембраностабілізуюча дія кверцетина при лікуванні хворих з гострим коронарним синдромом, про що свідчить гальмування деградації мембранних фосфоліпідів та зменшення накопичення вільних жирних кислот в міокарді. Відмічено позитивний вплив препарату на тонус вегетативної нервової системи. Усе вищевказане обґрунтовує доцільність застосування кверцетину для профілактики та лікування хронічної кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації являється фрагментом науково-дослідної роботи Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України " Розробка способів профілактики стресових ушкоджень серця " (№ державної реєстрації 0102V0066785, шифр УН 03.02.20). Дисертант є співвиконавцем цієї теми.

Мета дослідження. Знизити частоту та важкість ушкоджень серця, обумовлених хронічною кардіотоксичною дією антрациклінових антибіотиків, на підставі розробки способів її профілактики із застосуванням кверцетину.

Завдання дослідження:

1. Вивчити роль кверцетину в запобіганні антрациклінових ушкоджень міокарда у експериментальних тварин.

2. Оцінити вплив кверцетину на стан перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи та рівень маркерів ушкодження міокарда на фоні хронічної дії антрациклінів.

3. Проаналізувати вплив кверцетину на біоелектричний стан міокарда та варіабельність серцевого ритму у хворих, які отримали різні кумулятивні дози антрациклінів.

4. Вивчити систолічну та діастолічну функцію лівого шлуночка при застосуванні кверцетину у пацієнтів з різними сумарними дозами антрациклінів.

Об'єкт дослідження: хронічна кардіотоксична дія антрациклінових антибіотиків.

Предмет дослідження: вплив кверцетину на гістологічну структуру та рівень тропоніна Т у щурів, які отримували антрацикліни, стан перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи, рівень тропоніна Т у крові, біоелектричну активність міокарда, варіабельність серцевого ритму, систолічну та діастолічну функції лівого шлуночку у пацієнтів, які одержували антрацикліни.

Методи дослідження: оцінка перекисного окислення ліпідів (первинні продукти – дієнові кон'югати, вторинні – малоновий діальдегід), антиоксидантної системи (каталаза), визначення рівня тропоніна Т у крові, стандартна електрокардіограма (дисперсія інтервалу Q – T), добове моніторування електрокардіограми (оцінка варіабельности серцевого ритму: часові параметри – SDNN, RMSSD, pNN50%; спектральні - TP, VLF, HF, LF, LF/HF, LFn, HFn ; частота серцевих скорочень (ЧСС), сегмент ST), двохмірна ехокардіографія (параметри систолічної функції лівого шлуночка), доплерехокардіографія (параметри діастолічної функції лівого