LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиків

шлуночка), гістологічне обстеження зрізів та визначення тропоніна Т щурів, статистичні (критерий Ст'юдента, критерий Фішера).

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у пацієнтів, які отримували антрациклінові антибіотики, проаналізовано вплив кверцетину на стан перекисного закислення ліпідів, антиоксидантної системи, рівень тропоніна Т в крові, біоелектричну активність міокарда та варіабельність серцевого ритму, систолічну та діастолічну функції серця.

Вперше вивчена динаміка маркерів ушкодження міокарда у експериментальних тварин. Доведена ефективність кверцетину в запобіганні морфологічних ушкоджень міокарда на моделі експериментальної антрациклінової кардіоміопатії.

Вперше розроблений спосіб профілактики хронічної кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиків на підставі використання кверцетину.

Практичне значення отриманих результатів. Одержані дані про динаміку перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи, рівня тропоніна Т, зміни біоелектричної активності міокарда, варіабельності серцевого ритму, систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів, які отримували різні кумулятивні дози антрациклінів, на фоні використання кверцетину, які можуть використовуватись для профілактики та лікування вторинних кардіоміопатій

Продемонстровано необхідність дослідження цих параметрів для оцінки ефективності кардіопротектора кверцетину.

Доведено доцільність призначення та найкраща ефективність кверцетину в запобіганні ушкоджень серця малими кумулятивними дозами антрациклінів, на підставі чого розроблений спосіб профілактики їх хронічної кардіотоксичної дії.

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджені в роботу регіонального онкогематологічного центра ІНВХ ім. В.К. Гусака АМН України м. Донецька, гематологічного відділення міської лікарні №18 м. Донецька, терапевтичного відділення комунальної міської клінічної лікарні №5 м. Львова, терапевтичного відділення міської лікарні №1 м. Макіївки, кардіологічного відділення міської клінічної лікарні №6 м. Запоріжжя.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно виконаний інформаційно-патентний пошук, проаналізовані літературні джерела, визначена актуальність теми, сформульовані мета та задачі дослідження, обрані методичні підходи для рішення поставлених задач, проведені дослідження рівня тропоніну Т у крові пацієнтів, стандартна електрокардіограма, добове моніторування електрокардіограми з оцінкою варіабельності серцевого ритму і параметрів ішемії міокарда; змодульована експериментальна кардіоміопатія, досліджений вміст маркерів ушкодження міокарда в крові тварин.

Автором самостійно проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовані до друку наукові роботи, оформлена дисертаційна робота, сформульовані наукові положення, висновки, практичні рекомендації.

Дисертантом не було використано результатів та ідей співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були представлені на всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині" в м. Харкові, 2006 р.; Російському національному конгресі кардіологів в м. Москві, 2005 р.; Х конгресі світової федерації українських лікарських товариств у м. Чернівці, 2004 р.; на науково-практичній конференції "Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб" в м. Харкові, 2007 р.

Апробація дисертації проведена на сумісному засіданні кафедр шпитальної терапії, клінічної фармакології і внутрішніх хвороб №2 (протокол № 15 от 26.04. 2007 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з них 6 статей в наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 огляди та 4 тези, 2 деклараційних патенту України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 118 сторінках тексту, містить 13 таблиць, 18 графічних зображень, проілюстрована 4-ма фрагментами моніторограм та 7-ома фотографіями. Робота складається зі вступу, огляду літератури, клінічної характеристики хворих та опису методик дослідження, п'яти розділів власних досліджень, висновків та практичних рекомендацій. Список використаних джерел містить 132 літературних найменування, з яких 19 робіт кирилицею та 113 – латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Протягом усього періоду виконання роботи під наглядом знаходились 93 пацієнта (42 чоловіка та 51 жінка, середній вік 28,5 5,1 років), які одержували антрацикліновий антибіотик доксорубіцин у складі різних схем поліохіміотерапії з приводу онкогематологічних захворювань. З них 21 – хворі на гострий лімфобластний лейкоз, 51 – на гострий мієлобластний лейкоз, 21 – на лімфогранульоматоз. Для обстеження були відібрані молоді пацієнти, які не мають факторів ризику ішемічної хвороби серця чи патології серцево-судинної системи в анамнезі, що входять у групу стандартного ризику.

Усі пацієнти були рандомізовані на дві порівняні групи першу склали 42 пацієнти, які за 30-60 хвилин перед введенням антрациклінів отримували внутрішньовенно крапельно протягом 20 хвилин у 200 мл фізіологічного розчину 0,5 г водорозчинної форми кверцетину (Корвітин, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Україна, реєстраційне свідоцтво №Р.10.03/07465), другу – 51 пацієнт без терапії кардіопротектором.

Пацієнти були обстежені двічі: після досягнення повної клініко-гематологічної ремісії і при збільшенні кумулятивної дози антрациклінів більше 550 мг/м2. Середня кумулятивна доза антрациклінів при першому обстеженні становила 265,4 59,1 мг/м2, при другому – 665,1 94,2 мг/м2. Середні сумарні дози інших хіміопрепаратів достовірно не відрізнялись між групами. Контрольну групу склали 30 практично здорових людей без серцево-судинних захворювань та їх факторів ризику, у віці від 19 до31 років.

Поряд з узвичаєними клінічними методами у пацієнтів визначали стан ПОЛ і АОС, рівень ТнТ, виконували ЕКГ в спокої в 12 стандартних відведеннях з розрахунком дисперсії інтервала QT, добове моніторування ЕКГ з оцінкою діастолічної та систолічної функцій лівого шлуночку.

З метою оцінки стану ПОЛ вивчався вміст продуктів цього процесу в крові хворих. Первинні продукти ПОЛ – ДК- визначали спектрофотометрично на апараті СФ-26 (ЛОМО). Вторинний продукт ПОЛ – МДА – також визначали спектрофотометрично, при цьому була застосована властивість МДА утворювати стійке з'єднання з тіабарбітуровою кислотою, що має максімум поглинання світла при 532 нм.

Стан антиоксидантного захисту оцінювався по вмісту в сиворотці крові ферменту каталази, який визначали за методикою Королюк М.А. (1988).

Визначення рівня ТнТ виконували через 24 години після введення антрациклінових антибіотиків за допомогою кількісного імунологічного тесту на апараті Cardiac Reader. (фірма Roche,Франція)

Виконувалась ЕКГ в стані спокою в 12 стандартних відведеннях за допомогою багатоканального електрокардіографа "Cardiovit AT1" (фірма Schiller, Швейцарія) при швидкості руху стрічки 50 мм в секунду. Окрім аналізу ЧСС, змін зубців, інтервалів та сегментів, а також оцінки порушень ритму та