LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клінічних і соціальних чинників у виникненні суспільно небезпечних дій психічно хворих

бiльше, що в останнi роки у зв'язку з корiнними змiнами в соцiально-економiчному розвитку суспiльства в нашiй краiнi з'явилася можливiсть на значному статистичному матерiалi об'єктивiзувати значення клiнiчних розладiв i соцiальних умов у формуваннi кримiногенної поведiнки психiчно хворих i розробити ефективнi профiлактичнi заходи, спрямованi на зниження їх протиправних дiй.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано вiдповiдно до плану наукових дослiджень кафедри психiатрiї та медичної психологiї Донецького державного медичного унiверситету iм.М.Горького "Комплексна оцiнка впливу соцiальних та екологiчних чинникiв на психiчне здоров'я населення" (N0198U001647).

Мета й завдання дослiдження. Мета дослідження - вивчити роль клiнiчних і соцiальних чинникiв у виникненні суспiльно небезпечних дiй психiчно хворих, які визнані неосудними, та розробити основні принципи профілактики їх протиправної поведінки.

Згiдно з поставленою метою було визначено такi завдання дослiдження:

 • вивчити структуру та частоту СНД при рiзних психiчних захворюваннях;

 • провести клініко-психопатологічний аналіз психічних порушень у душевнохворих, які здійснили СНД у різні періоди суспільного розвитку;

 • вивчити соціально-демографічну характеристику психічно хворих, які здійснили СНД у соціальні періоди, що порівнюються;

 • Оцінити ступінь впливу соцiально-демографiчних i клiнiко-психопатологiчних чинникiв на частоту здiйснення психiчно хворими суспiльно небезпечних дiй;

 • верифiкувати ступiнь агресивностi та ворожостi душевнохворих, якi перебувають на примусовому лiкуваннi, а також осiб, якi перебувають i не перебувають на спецоблiку як соцiально небезпечнi;

  Об'єкт дослiдження – суспільно небезпечні дії, що здiйснили психiчно хворi, які визнанi неосудними вiдносно iнкримiнованих їм дiянь.

  Предмет дослiдження - вплив клiнiчних i соцiальних чинникiв на здiйснення психiчно хворими СНД, а також заходи, спрямованi на їх попередження.

  Методи дослiдження - клiнiко-епiдемiологiчний; клiнiко-психологiчний; клiнiко-психопатологiчний; математичної статистики.

  Наукова новизна одержаних результатiв. Вперше об'єктивізована роль клінічних та соціальних чинників у виникненні суспільно небезпечної поведінки у осіб з різними психічними захворюваннями. Встановлені суттєві розбіжності у механізмах та структурі суспільно небезпечних дій в залежності від регістру психопатологічних розладів. Вивченi синдроми i симптоми, при яких психiчно хворi здiйснюють суспiльно небезпечнi дiї. Уточнені ступінь агресивності і ворожості та деякі аспекти патологічної адаптованості психічно хворих, які знаходяться на примусовому лікуванні, у співставленні з аналогічними показниками хворих, які перебувають і не перебувають на спецобліку як соціально небезпечні.

  Практичне значення. Одержанi данi дозволють диференцювати методи профiлактики соцiально небезпечної поведiнки в осiб, що страждають психiчними захворюваннями, i пiдвищити її ефективнiсть. Результати цього дослiдження можуть бути використанi психiатричними диспансерами та лiкарнями для роботи з соцiально небезпечним контингентом хворих, а також органiзаторами охорони здоров'я для створення нормативних документiв, спрямованих на запобiгання антисоцiальних форм поведiнки в осiб, що страждають психiчними захворюваннями.

  Особистий внесок здобувача. Дисертантом виконане планування та здiйснення всiх дослiджень, поданих у роботi. Автором особисто проаналiзованi звiти по роботi судово-психiатричних експертних комiсiй м.Донецька та м.Слов'янська за перiоди з 1981 по 1984 р.р. i з 1991 по 1994р.р., а також акти судово-психiатричної експертизи ( амбулаторної та стацiонарної) - 123 за 1981 рiк i 121 за 1994. Згiдно з програмою дослiдження дисертантом було проведене клiнiко-психологiчне обстеження психiчно хворих, що перебувають на примусовому лiкуваннi, а також тих, якi перебувають на спецоблiку як соцiально небезпечнi, в ОПКЛ м.Донецька, мiських лiкарнях N1 i N2 м.Донецька, мiськiй психiатричнiй лiкарнi м.Єнакiєвого: 1 група - хворi, що перебувають на примусовому лiкуваннi (54 особи), 2 група - хворi, що перебувають на спецоблiку (34), 3 група - група порiвняння (40). Статистична обробка одержаних у результатi дослiдження даних та їх наукова iнтерпретацiя проведенi самим автором.

  Апробацiя результатiв дисертацiї. Матерiали дисертацiї було подано у виглядi доповiдей на регiональних науково-практичних конференцiях "Шляхи реформування психiатрiї на сучасному етапi" ( 28-29 травня 1998 р., м.Донецьк), "Якiсть життя пацiєнтiв психiатричних установ" ( 26-27 листопада 1998 р., м.Донецьк), "Примусове лiкування психiчно хворих: сучаснi проблеми" ( 26-27 червня 2000 р., м.Жданiвка); обласнiй науково-практичнiй конференцiї "Профiлактика суспiльно небезпечних дiй громадян, якi страждають психiчними розладами" ( 16 червня 1999 р., м.Донецьк).

  Результати проведеного дослiдження впроваджено в лiкувальну практику вiддiлень Донецької обласної психiатричної лiкарнi, якi здiйснюють примусове лiкування хворих, у педагогiчний процес на кафедрi психiатрiї та медичної психологiї та кафедрi психiатрiї, медичної психологiї, наркологiї та психотерапiї з курсом сексологiї ФПО Донецького державного медичного унiверситету.

  Публiкацiї. За матерiалами дисертацiї опублiковано 8 робiт; з них 4 самостiйнi статтi у фахових наукових виданнях.

  Обсяг i структура роботи. Дисертацiю викладено на друкованих сторiнках (основний текст - на 149 сторiнках). Вона мiстить вступ, огляд лiтератури, 5 роздiлiв власних дослiджень, заключну частину, висновки i список використаної лiтератури з 326 джерел ( з них 116 - iноземнi). Роботу проiлюстровано 24 таблицями та 1 малюнком.


  Зміст роботи. Здобуті результати.

  Об'єктом цього дослiдження стали суспільно небезпечні дії, що здiйснили психiчно хворi, які визнанi неосудними вiдносно iнкримiнованих їм дiянь. Дослiдження проводилося на базi судово-психiатричних вiддiлень ОПЛ м.Донецька та м.Слов'янська. Матерiалом слугували звiти про роботу експертних комiсiй за перiоди з 1981 по 1984 рiк (далi - 1-ий перiод) i з 1991 по 1994 (далi - 2-ий перiод), а також акти судово-психiатричної експертизи (амбулаторної та стацiонарної) за 1981 (далi - I група (123 особи)) i 1994 роки (далi - II група (121)).

  Згiдно з програмою також було проведено обстеження психiчно хворих, що перебувають на примусовому лiкуваннi, та осiб, що перебувають на спецоблiку як соцiально небезпечнi, в ОПКЛ м.Донецька, мiських лiкарнях N1 i N2 м.Донецька, мiськiй психiатричнiй лiкарнi м.Єнакiєвого за методиками


 •