LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності

Доведено, що біохімічні маркери дозволяють об'єктивно діагностувати передчасне переривання вагітності.

Розроблено високоефективну математичну модель прогнозу передчасного переривання вагітності: питома вага правильних прогнозів складала 96%. Це зумовлює необхідність перегляду тактики діагностики та ведення передчасного переривання вагітності.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведеного дослідження відкрито нові маркери ранньої діагностики передчасного переривання вагітності. Вивчено особливості перебігу загрози переривання вагітності на тлі супутньої патології і без неї.

Розроблено математичну модель факторів ризику передчасного переривання вагітності.

Видано методичні рекомендації "Маркерна діагностика загрози передчасного переривання вагітності".

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено пошук, аналіз літератури з питань, що вивчались, сформовано групи хворих та проведено лабораторні та клінічні дослідження, первинну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення одержаних результатів, які дозволили сформулювати наукові положення і зробити висновки даної роботи, що є особистим внеском дисертанта в подальшу розробку проблеми профілактики та діагностики загрози переривання вагітності. Запропоновано практичні рекомендації, забезпечено впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися на наукових конференціях молодих вчених "Актуальні питання акушерства і гінекології" (Вінниця 1995, 1996). Матеріали дисертації обговорювались на ХІV об'єднаній науковій медико-технічній конференції з міжнародною участю (Київ-Вінниця,1996), науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного (Вінниця, 1996), конференції молодих вчених "Актуальні питання хірургії" (Київ-Хмельницький-Вінниця, 1996), науково-практичній конференції асоціації акушерів-гінекологів України з проблеми невиношування вагітності (Чернівці, 1997).

Результати роботи впроваджено в практику родопомічних закладів Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей, у навчально-педагогічний процес на кафедрах акушерства та гінекології Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, з них - 4 у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Видано методичні рекомендації "Маркерна діагностика загрози передчасного переривання вагітності".

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 157 сторінках друкованого тексту, складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів досліджень, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (262 джерела, з них 130- іноземними мовами). Робота ілюстрована 38 таблицями та 8 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Проведено ретроспективний аналіз 824 історій пологів жінок з невиношуванням вагітності. При цьому вивчено дані анамнезу, клінічні фактори невиношування (соматичні захворювання матері, хвороби жіночих статевих органів, ускладнення, які пов'язані з вагітністю, наявність істміко-цервікальної недостатності). Проведено обстеження 101 вагітної жінки без екстрагенітальних захворювань з загрозою переривання вагітності (основна група). Для вивчення даних анамнезу, об'єктивних даних обстеження, даних про перебіг теперішньої вагітності, пологів, післяпологового періоду нами розроблено анкету, яка включає 350 характеристик. Поряд з жінками основної групи проведено анкетування 200 здорових вагітних з фізіологічним перебігом вагітності і необтяженим анамнезом (група порівняння).

У всіх обстежених (101), крім загальних клініко-лабораторних досліджень, проведено:

  • визначення вмісту естрадіолу та прогестерону в сироватці крові матері радіоімунологічним методом із використанням наборів "Сеа-Ire-Sorin" (Франція);

  • кольпоцитологічне дослідження піхвового епітелію з визначенням індексів визрівання та каріопікнотичного, а також наявність чи відсутність складчатості клітин, лейкоцитів, еритроцитів, слизу та бактеріальної флори;

  • визначення: вмісту сироваткового заліза; загальної та латентної залізозв'язуючої здатності плазми крові; коефіцієнта насичення плазми крові залізом; вмісту феритину; концентрації гемоглобіну; кількості еритроцитів; середнього об'єму еритроцитів (MCV); середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (MCH); показників церулоплазміну, селену; активності глутатіонпероксидази; вмісту гаптоглобіну, кальцію, магнію, неорганічного фосфору, відновленого глутатіону, малонового діальдегіду, дієнових кон'югат. Біохімічні дослідження виконувались у лабораторії кафедри біохімії ВДМУ (зав. лабораторією проф. Пентюк О.О.);

  • прогностичне моделювання за процедурами багатомірного дискримінантного дисперсійного та дискримінантного аналізу. Обчислення проводились на ПК Pentium-2 на кафедрі соціальної медицини ВДМУ (зав. кафедрою проф. Процек О.Г.).

Вірогідність різниці вибіркових результатів у основній та контрольній групах вимірювалась критерієм Стьюдента (t) для відносних та середніх величин. Оцінка достовірності проводилась у термінах р-рівнів, значення яких визначали за таблицями розподілу Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Як показав аналіз історій пологів 824 жінок з невиношуванням, частота соматичних захворювань становить 23,8%. Одне з провідних місць серед етіологічних та патогенетичних факторів передчасного переривання вагітності посідають запальні захворювання статевих органів. У нашому дослідженні запальні захворювання матки складали 12,5%, запальні захворювання придатків – 41,2%.

При проведенні ендокринних досліджень у 101 жінки з загрозою переривання вагітності та 30 здорових осіб з фізіологічним перебігом вагітності визначено, що фізіологічна вагітність супроводжується підвищенням рівня естрадіолу в ІІ триместрі в 3,4 рази, у ІІІ триместрі – в 6,3 рази, у порівнянні з показниками І триместру (8,830,09 нмоль/л), а прогестерону відповідно в 3,3 рази і 4,4 рази (89,331,39нмоль/л) (р<0,05).

Результати кореляційного взаємозв'язку між прогестероном та естрадіолом при невиношуванні вагітності показали, що у фетоплацентарній системі при невиношуванні вагітності спостерігається наявність значного зворотного зв'язку між прогестероном та естрадіолом. Ці дані вказують на зв'язок естрадіолу із загрозою переривання вагітності.

Під час вивчення показників кольпоцитологічних досліджень з'ясувалося, що за умов нормального перебігу вагітності у ранні строки поверхневі клітини становлять 19,6%, а при загрозі переривання їх відсоток значно зростає і досягає 45,4%. Підрахунок співвідношення проміжних та човноподібних клітин показав, що за умов нормального перебігу вагітності до 20 тижнів воно становить 1:1, а у більш пізні строки переважають човноподібні клітини.

Під час загрози передчасних пологів кількість проміжних клітин нижча, ніж у випадку фізіологічного перебігу вагітності. Показники поверхневих клітин та