LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності

каріопікнотичного індексу, навпаки, вищі при загрозі переривання вагітності. У разі загрозливого звичного невиношування спостерігається постійне переважання проміжних клітин над човноподібними. Таке співвідношення у 12 тижнів вагітності становить 6:1, у 20 тижнів – 3:1, в 32 тижні – 2:1.

Крім того, нами вивчено біохімічні показники (див. табл. 1) у 70 вагітних жінок при терміні вагітності 30-37 тижнів (20 – при фізіологічному перебігу вагітності, 50 – при загрозі переривання).


Таблиця 1 Показники лабораторних досліджень жінок з загрозою переривання вагітності до та після лікування (M m)

Показники Контрольна група, n=20 Основна група, n=50

до лікування після лікуван.

Гемоглобін крові, г/л МСH нг/еритроцит Кольоровий показник Еритроцити 10/л Гематокрит, од. МСV,фл. Рівень заліза в плазмі крові, мкмоль/л Рівень феритину в плазмі крові, мкг/л Загальна залізозв'язуюча здатність плазми, мкмоль/л Латентна залізозв'язуюча здатність плазми, мкмоль/л Коефіцієнт насичення плазми залізом, % Церулоплазмін крові, мг/л Гаптоглобін плазми крові, г/л Кисла ДНК-аза, од.опт.щіл./ мл за 20 хв Катіонні білки, цито-хімічний коефіцієнт Молекули середньої маси, од.опт.щіл. Індекс еритроцитарної інтоксикації, % Малоновий діальдегід, мкмоль/л Дієнові кон'югати, мкмоль/л Селен плазми крові, мкг/л Глютатіонпероксидаза, мкмоль/г гемоглобіну/хв Глютатіон відновлений, мкмоль /г гемоглобіну/хв Вільний оксипролін, мкмоль/л Пептиднозв'язаний оксипролін, мкмоль/л Кальцій, ммоль/л Магній, ммоль/л Неорганічний фосфор, ммоль/л 118,92,15 30,20,82 0,900,024 3,990,10 0,400,007 101,72,01 15,40,84 22,91,77 60,91,66 45,52,21 26,32,32 26516,0 0,990,074 0,1570,009 1,550,060 0,1910,007 39,31,22 2,380,18 16,31,11 71,72,50 70128 8,680,24 7,880,40 2,140,10 2,420,062 1,140,058 1,390,058 104,60,86* 28,10,33* 0,840,01 3,750,07* 0,370,003 99,91,16 9,430,24* 16,90,74* 74,80,97* 65,31,09* 13,10,37* 3257,9* 1,290,032* 0,1950,004* 1,880,036* 0,2810,004* 53,90,74* 3,750,09* 22,90,57* 54,10,91* 54412* 6,460,12* 12,090,26* 3,560,09* 2,290,028* 0,960,025 1,360,021 111,6 2,77** 29,4 0,93 0,87 0,030 3,88 0,075** 0,40 0,009 102,8 2,36 11,4 0,51** 20,7 2,31 67,3 1,29** 55,9 1,47** 17,1 0,87** 275 16,0** 1,07 0,077** 0,17 0,010** 1,64 0,087** 0,23 0,011** 46,9 1,95** 2,98 0,20** 19,5 1,56** 61,8 2,69** 623 34** 7,36 0,36** 9,39 0,54** 2,77 0,21** 2,48 0,054** 1,18 0,071** 1,45 0,040**

Примітка: значок * - вірогідність відмінностей (р<0,05) в порівнянні з показниками контрольної групи, ** - вірогідність відмінностей (р<0,05) до та після лікуванняНа підставі отриманих результатів доведено, що загроза переривання вагітності супроводжується певними біохімічними порушеннями. Концентрація гострофазових білків – церулоплазміну, гаптоглобіну, феритину, активність кислої ДНК-ази в плазмі крові та вміст катіонних білків у поліморфноядерних лейкоцитах мають тенденцію до зростання. Показники ендогенної інтоксикації та процеси пероксидації ліпідів показали, що у жінок із загрозою передчасних пологів без супутньої патології спостерігається незначне підвищення рівня молекул середньої маси, індексу еритроцитарної інтоксикації, рівня малонового діальдегіду та дієнових кон'югат. У більшій мірі ці показники зростають у вагітних із супутньою патологією (анемія вагітних, гестози, гестаційний пієлонефрит). Про активацію поліморфноядерних лейкоцитів при загрозі переривання вагітності свідчать встановлене нами збільшення вмісту в них катіонних білків та вихід лізосомальної кислої ДНК-ази. Продукти пероксидації ліпідів теж належать до медіаторів запалення, оскільки основним джерелом активних форм кисню в крові, крім еритроцитів, є лейкоцити, які при антигенній стимуляції в великих кількостях продукують супероксидний аніон-радикал, пероксид водню та інші активні інтермедіатори.

В обмеженні надмірного утворення перекисних радикалів суттєву роль відіграють компоненти антиоксидантної системи. У жінок з загрозою переривання вагітності виникає виснаження антиоксидантних систем. Це супроводжується зниженням рівня селену, а в еритроцитах падає активність глутатіонпероксидази та вміст відновленого глутатіону. Приєднання анемії чи прееклампсії значно поглиблює ці порушення. Концентрація вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну в плазмі крові є маркером початку процесів ремоделювання екстрацелюлярного матриксу матки і, відповідно, початку пологів.

При загрозі переривання вагітності у всіх жінок спостерігається підвищення вмісту вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну в плазмі крові, особливо за 1-2 тижні до початку пологів.

На підставі результатів анкетування розроблено математичну модель прогнозування розвитку загрози переривання вагітності після 30 тижнів у жінок з невиношуванням. Для цього використано 350 характеристик.

Враховуючи зміни гормональних та біохімічних показників, що були встановлені нами при обстеженні вагітних з загрозою переривання, ми використали дані показники разом із математичною моделлю при прогнозуванні можливих передчасних пологів.

Розроблену модель застосовано при обстеженні 50 вагітних із самовільним перериванням попередніх вагітностей в анамнезі (група А) та 20 з необтяженим анамнезом (група В). Для підвищення достовірності прогнозу, разом з математичною моделлю, використовувались показники біохімічного обстеження та результати ендокринологічних досліджень.

Можливість переривання вагітності, за даними прогнозування, відмічено у 48 випадках (група А). У 18 вагітних переривання вагітності не передбачалося (група В). У вагітних обох груп проводились тести функціональної діагностики для підтвердження наявності або відсутності передумов переривання вагітності. Наявність таких передумов було констатовано у 48 жінок групи А та у 2 жінок групи В, що призвело до госпіталізації цих вагітних та лікування, особливо у разі появи клінічних симптомів загрози переривання вагітності.

Лікування включало симптоматичну терапію (спазмо- та токолітики, кровоспинні, заспокійливі препарати), діференційовану гормональну терапію, вітамінотерапію, адаптогени, курс лікування анемії, антенатальну профілактику РДС плода та інших ускладнень, якщо вони були, корекцію істміко-цервікальної недостатності. Під впливом проведеної терапії поліпшилися клінічні показники: зменшилися або зникли симптоми переривання вагітності та збудливості матки, якщо вони були.

Аналіз показників біохімічних маркерів виявив, що після лікування зріс рівень гемоглобіну, заліза, феритину в плазмі (р<0,05). Низькою залишилися загальна та латентна залізозв'язуюча здатність плазми крові (р<0,05). Підвищився коефіцієнт насичення плазми залізом (р<0,05).

Після лікування рівень гострофазових білків знизився: церулоплазміну - на 15,4%, гаптоглобуліну – на 17,1%, активність кислої ДНК-ази - на 12,9%, катіонних білків – на 12,8% (р<0,05). Паралельно спостерігалось зниження показників ендогенної інтоксикації та пероксидації ліпідів з підвищенням маркерів антиоксидантного захисту (селен, глютатіонпероксидаза, глютатіон відновлений).

Достовірно знизився рівень вільного оксипроліну на 22,3% та пептиднозв'язаного оксипроліну - на 22,2%, що підтверджує клінічні дані ефективності токолітичної терапії.

Після лікування відмічено підвищення рівня кальцію