LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності

на 7,7%, магнію - на 18,6% та фосфору - на 6,2% (р<0,05).

Крім того, нормалізувалися показники кольпоцитограм та взаємовідносин естрадіолу з прогестероном. Після лікування рівень естрадіолу в 16-27 тижнів знизився на 13,5%, рівень прогестерону підвищився на 13,7% (р<0,05). Така ж закономірність спостерігалася і в 28-37 тижнів, коли рівень естрадіолу знижувався на 7,9%, а рівень прогестерону підвищувався на 17,2% (р<0,05).

З 48 вагітних, які пройшли курс лікування, 47 доносили вагітність до терміну пологів та народили живих доношених новонароджених, у однієї стались передчасні пологи у 36 тижнів вагітності. У двох жінок групи В, у яких розвинулася загроза переривання вагітності, стались передчасні пологи у 35 тижнів вагітності. Всі народжені діти вижили і виписалися із стаціонару разом з матерями.

Ефективність моделі (питома вага правильних прогнозів) складає 96%, що задовольняє вимогам практичного застосування.
ВИСНОВКИ

1. Невиношування вагітності – ускладнення, що супроводжується порушенням гормонального гомеостазу, яке проявляється зміною співвідношення естрогенів (естрадіол) та прогестерону: у ІІ триместрі підвищенням вмісту естрадіолу на 19,1% та зниженням концентрації прогестерону на 18,2% (37,91,97нмоль/л та 232,078,93 нмоль/л відповідно), у ІІІ триместрі підвищенням вмісту естрадіолу на 19,1% та зниженням концентрації прогестерону на 26,2% (59,981,63нмоль/л та 278,934,79 нмоль/л відповідно) порівняно з показниками при фізіологічній вагітності. Результати кольпоцитологічних досліджень підтверджують дані ендокринологічних досліджень.

2. Показники обміну заліза, активності маркерів запального процесу, підвищені показники ендогенної інтоксикації, пероксидації ліпідів, знижені рівні антиоксидантної системи захисту можуть бути використані як маркери загрози переривання вагітності.

3. Підвищена концентрація вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну є маркером початку процесів ремоделювання екстрацелюлярного матриксу матки, і вказує на початок пологової діяльності.

4. Застосовування токолітиків, адаптогенів, гемоділютантів та бронхолітиків з метою корекції гормональних та біохімічних порушень у фетоплацентарній системі приводить до нормалізації показників обміну заліза, зниження активності запального процесу, показників ендогенної інтоксикації і пероксидації ліпідів, вільного оксипроліну - на 22,3% та пептиднозв'язаного - на 22,2%.

5. Математична обробка даних анамнезу та клінічного перебігу вагітності у жінок з невиношуванням дозволили створити клініко-математичну модель прогнозування загрози переривання вагітності.

6. Застосування розробленої математичної моделі разом з біохімічними маркерами та результатами ендокринних досліджень дозволили суттєво покращити діагностику загрози переривання вагітності у жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі в 96% випадків.ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Для прогнозування загрози переривання вагітності у жінок з невиношуванням доцільно використовувати математичну систему, яка базується на даних анамнезу та клінічного перебігу теперішньої вагітності. Розрахунок проводився за формулами:

Л=det(W)/det(T),

де det(W) - детермінант внутрішньогрупової коваріаційної матриці, det(T) - детермінант повної коваріаційної матриці;л = Ла/ Лb,

де Ла -значення Лямбди Уілкса моделі після включення відповідного фактора, Лb-значення Лямбди Уілкса моделі до включення відповідного фактора;


F = [(n-q-p)/(q-1)][(1- л)/ л],

де n - кількість одиниць обстежень (160),q - кількість груп (2),p - кількість змінних (9);


FI= 2,35496*X1 + 0,66800*X2 + 0,63516*X3 - 0,05693*X4 + 2,01273*X5 + 0,61770*X6 + 0,38016*X7 - 1,09553

FII= 6,1861*X1 + 4,0455*X2 + 4,5591*X3 + 2,3998*X4 + 55,8091*X5 + 3,6046*X6 + 4,4153*X7 -36,4231,

де FI-значення першої дискримінантної функції, FII-значення другої дискримінантної функції, X1-наявність бактеріального вагінозу, X2- наявність хвороб щитовидної залози, X3-ожиріння, X4-число самоабортів в анамнезі більше 2-х, X5-загроза переривання вагітності, X6-пізній гестоз, X7-слабкість пологової діяльності;


FI= 0,456671*X1 + 0,750533*X2 + 0,411103*X3 + 0,655420*X4 - 0,52803

FII= 2,6004*X1 + 2,2295*X2 + 6,1653*X3 + 22,685*X4 - 16,179,

де FI-значення першої дискримінантної функції, FII-значення другої дискримінантної функції, X1-наявність хвороб органів дихання, X2-ожиріння, X3-число самоабортів в анамнезі більше 2-х, X4-загроза переривання даної вагітності.

2. Для більш точного прогнозування необхідно використовувати показники обміну заліза (рівень гемоглобіну, феритину, залізозв'язуючої здатності плазми, коефіцієнт насичення плазми), активності запального процесу (рівень церулоплазміну, гаптоглобіну, активність кислої ДНК-ази плазми), ендогенної інтоксикації та пероксидації ліпідів (рівень молекул середньої маси, індекс еритроцитарної інтоксикації, малоновий діальдегід, дієнові кон'югати), антиоксидантної системи (рівень селену, глютатіонпероксидази еритроцитів, глютатіону відновленого), вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну, а також дані ендокринологічного обстеження (вміст естрадіолу, прогестерону в крові, гормональна кольпоцитологія).

3. Жінкам, у яких за даними прогнозу очікується загроза переривання вагітності, необхідно регулярно проводити тести функціональної діагностики, а при їх змінах – госпіталізацію та лікування.
Перелік друкованих робіт за темою дисертації

1. Пролигіна І.В., Пролигіна О.В. Вплив соціальних чинників на невиношування вагітності //Невиношування вагітності: Збірник наукових праць.- Київ.- 1997.-С.359-361.

2. Пролигіна І.В. Біологічні та медичні чинники при невиношуванні вагітності серед міських та сільських жінок //Вісник Вінницького державного медичного університету.- 1998.- №2.- С.451-452.

3. Пролигіна І.В. Залежність показників кольпоцитологічних досліджень та передчасних пологів //Вісник морфології.- 1998.- №2.- С.216.

4. Пролигіна І.В., Пролигіна О.В. Вплив соціально-гігієнічних чинників на невиношування вагітності //Вісник Вінницького державного медичного університету.- 1999.- №2.- С.434-435.

5. Пролигіна І.В. Гормональний гомеостаз у фетоплацентарному комплексі при недоношеній вагітності //ХІV об'єднана медико-технічна конференція (тези доповідей).-Київ-Вінниця.- 1996.- С.32-33.

6. Пролигіна І.В. Фактори ризику невиношування вагітності //ХІV об'єднана медико-технічна конференція (тези доповідей). - Київ-Вінниця.- 1996.- С.67-68.

7. Пролыгина И.В. Липидный обмен в фетоплацентарной системе //Актуальні питання хірургії (тези доповідей конференції молодих вчених України).- Київ-Хмельницький-Вінниця.- 1996.- С.79-80.

8. Пролигіна І.В. Причини мимовільних абортів у міських та сільських жінок //Збірник наукових робіт, присвячений 75- річчю Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного