LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності

(тези доповідей).- Вінниця.- 1996.- С.41.

9. Пролигіна І.В. Лікувальні та реабілітаційні заходи при невиношуванні вагітності в другій половині вагітності і в пологах // Збірник наукових робіт, присвячений 75- річчю Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного (тези доповідей).- Вінниця.- 1996.- С. 41-42.

10. Пролигіна І.В., Пентюк О.А., Шатковська А.С.Маркерна діагностика загрози передчасного переривання вагітності //Методичні рекомендації.- Хмельницький.- 2000.- 7 с.


АНОТАЦІЯ

Пролигіна І.В. Роль клінічних та біохімічних маркерів в прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.

Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Вінниця, 2001 р.

У роботі вперше встановлено кореляційний взаємозв'язок між гормональним гомеостазом та показниками ферокінетики, активністю запального процесу на рівні гострофазових білків (церулоплазмін, гаптоглобін, феритин, кисла ДНК-аза крові) та катіонних білків лейкоцитів, рівнем ендогенної інтоксикації, продуктами пероксидації ліпідів, антиоксидантною системою, макроелементами. Доведено, що концентрація вільного та пептиднозв'язаного оксипроліну в плазмі крові є маркером можливого початку пологової діяльності.

Отримані результати разом з математичною моделлю та даними ендокринологічних досліджень рекомендовано для діагностики передчасного переривання вагітності.

Ключові слова: невиношування вагітності, гормональний гомеостаз, біохімічні маркери, лікування, прогноз.


АННОТАЦИЯ

Пролыгина И.В. Роль клинических и биохимических маркеров в прогнозе, диагностике и лечении невынашивания беременности.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология.

Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И.Пирогова,Винница, 2001 г.

В работе впервые установлена корреляционная взаимосвязь между гормональным гомеостазом и показателями феррокинетики, активностью воспалительного процесса на уровне острофазовых белков (церулоплазмин, гаптоглобин, ферритин, кислая ДНК-аза крови) и катионных белков лейкоцитов, уровнем эндогенной интоксикации, продуктами пероксидации липидов, антиоксидантной системой, макроэлементами. Доказано, что концентрация свободного и пептидносвязанного оксипролина в плазме крови есть маркером возможного начала родовой деятельности.

Для получения детальной и всесторонней информации использовались такие методы диагностики: эпидемиологический, социологический, статистический, клинический, биохимический, гормональный, цитологический и методы прогностического моделирования и экспертных оценок.

Для изучения данных анамнеза, объективных данных исследования, данных о протекании настоящей беременности, родов, послеродового периода нами разработана анкета, которая включает 350 характеристик.

Проведено ретроспективный анализ 824 историй родов женщин с невынашиванием беременности. При этом изучено данные анамнеза, клинические факторы невынашивания (соматические заболевания матери, болезни женских половых органов, осложнения, связанные с беременностью, наличие истмико-цервикальной недостаточности). Проведено обследование 101 беременной женщины без экстрагенитальных заболеваний с угрозой прерывания беременности (основная група). Наряду с женщинами основной группы проведено анкетирование 200 здоровых беременных с физиологическим протеканием беременности и неусложненным анамнезом.

При проведении эндокринологических исследований у 101 пациентки с угрозой прерывания беременности и 30 здоровых женщин с физиологическим протеканием беременности установлено, что физиологическая беременность сопровождается повышением уровня эстрадиола во ІІ триместре в 3,4 раза, в ІІІ триместре – в 6,3 раза, в сравнении с показателями І триместра (8,830,09 нмоль/л), а прогестерона соответственно в 3,3 раза и 4,4 раза (89,331,39нмоль/л) (р<0,05).

Анализ показателей эндогенной интоксикации и процессов пероксидации липидов показал, что у женщин с угрозой преждевременных родов наблюдается незначительное повышение уровня молекул средней массы, индекса эритроцитарной интоксикации, уровня малонового диальдегида и диеновых конъюгат.

При угрозе прерывания беременности у всех женщин имеет место повышение содержания свободного и пептидносвязанного оксипролина в плазме крови, особенно за 1-2 недели до начала родов.

На основании результатов анкетирования разработана математическая модель прогнозирования развития угрозы прерывания беременности после 30 недель у женщин с невынашиванием. Разработанная модель применена при обследовании 50 беременных с преждевременным прерыванием беременности в анамнезе (група А) и 20 с неосложненным анамнезом (група В). Для повышения достоверности прогноза, вместе с математической моделью, использовали показатели биохимического обследования и результаты эндокринологических исследований.

Применение разработанной математической модели в сочетании с биохимическими маркерами и результатами эндокринологических исследований дают возможность прогнозировать угрозу прерывания беременности у женщин с невынашиванием в анамнезе в 96% случаев.

Полученные результаты, в сочетании с математической моделью и данными эндокринологических исследований, рекомендованы для диагностики преждевременного прерывания беременности.

Женщинам, у которых по данным прогноза ожидается угроза прерывания беременности, необходимо регулярно проводить тесты функциональной диагностики, а при их изменениях – госпитализацию и лечение.

Ключевые слова: невынашивание беременности, гормональный гомеостаз, биохимические маркеры, лечение, прогноз.
ANNOTATION

Prolygina I.V. The role of clinical and biochemical markers in forecasting , diagnostics and treatment of miscarriages. – Manuscript.

Thisis for scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.01 - Obstetrics and Gynecology.

Vinnitsa State Medical University named after N.I.Pirogov, Ukraine, Vinnitsa, 2001.

At first there has been discovered the correlation between hormonal homeostasis and ferrocynetic indexes, activity of inflammatory processes on acute phase protein level (cerruloplasmin, haptoglobin, ferritinum, acid DNA in the blood) and cation proteins of leukocytes, level of endogenic intoxication, methabolyts of lipid peroxidation, antioxydant system, macroelements. It has been proved that the concentration of free and proteinconnected oxyprolyn in the serum is the marker of beginning of delivery. Data has been retrieved by the mathematical modelling, endocrinological examination and has been proposed for diagnostic of premature interruption of pregnancy.

Key words: miscarriages, hormonal homeostasis, biochemical markers, treatment, forecast.