LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Фадєєнко Галина ДмитрівнаУДК 616.33-002.44-022:579.835.12-092-08

Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу

виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori.

Клінічні і терапевтичні аспекти
14.01.02 – внутрішні хвороби


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук
Харків – 1999


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті терапії АМН України, м.Харків.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор

Бабак Олег Якович,

Інститут терапії АМН України, м.Харків,

завідувач відділом гастроентерології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Хворостiнка Володимир Миколайович

Харкивський державний медичний університет,

завідувач кафедри факультетської терапії

доктор медичних наук, професор Дейнеко Ніна Федорівна

Харківська медична академія післядипломної освіти,

завідувачка кафедри гастроентерології


доктор медичних наук, професор Гриценко Іван Іванович

Дніпропетровська державна медична академія,

завідувач кафедри гастроентерології і терапії


Провідна установа: Івано-Франківська державна медична академія


Захист дисертації відбудеться " 10 " 06 1999 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті за адресою: 310022, м.Харків, пр.Леніна, 4.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного

медичного університету (310022, м.Харків, пр.Леніна, 4).

Автореферат розісланий "_30_" 04 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доцент Овчаренко Л.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність проблеми. Виразкова хвороба (ВХ) шлунка та дванадцятипалої кишки є однією з розповсюджених захворювань органів травлення. Згідно з даними статистики ВХ в Україні займає друге (після хронічних гастритів і дуоденітів) рангове місце і в останні роки складає 18,5% серед усіх захворювань органів травлення (Ю.О. Філіпов, З.Н. Галенко, 1997).

ВХ уражає людей працездатного віку, приводячи їх до тимчасової втрати працездатності під час рецидиву при неускладненому перебігу і до інвалідності або смерті при ускладненні захворювання (кровотечами, перфораціями та ін.).

Не дивлячісь на існуючи ефективні схеми проти рецидивного лікування, частота ускладнень ВХ, а також інвалідність і смертність від них не зменшується. Приблизно до 70% випадків інвалідності припадає внаслідок ускладненого перебігу і оперативного лікування цього захворювання (Л.І. Матвієнко, М.Є. Цибань, 1997). За даними статистичної звітності МОЗ України за 1997 рік з приводу ускладнень ВХ було проведено 23374 операцій, після яких померло 923 хворих, післяопераційна летальність склала 3,95%.

Проведення профілактичного лікування ускладнень ВХ ще до початку клінічних проявів ускладнення, практично не проводиться завдай відсутності систематизованого підходу до цієї проблеми.

Очевидно, що профілактику ускладнень ВХ не можливо здійснити без достовірного прогнозу можливих ускладнень з визначенням найбільш певного з них. При цьому не можна не згодитися, що прогноз перебігу захворювання, у тому числі і його можливих ускладнень, сьогодні є однією з важливих приоритетних наукових проблем гастроентерології. Від успішності та своєчасності її вирішення у значній мірі залежить розвиток багатьох аспектів лікування ВХ, у тому числі і – профілактичного.

Накопичений клініцистами та дослідниками досвід свідчить про те, що найбільш певним на теперішній час шляхом у цьому напрямку може стати тільки комплексний прогностичний аналіз результатів клінічного обстеження та спеціальних лабораторних і інструментальних методів дослідження з подальшою розробкою оптимального алгоритму прогнозування можливих ускладнень.

Однак, до теперішнього часу не розроблені стандартні діагностичні критерії і прогностичні маркери, на підставі яких було б можливо прогнозувати варіанти перебігу виразкового процесу у самому початку, ще до розвитку ускладнення, якщо воно має бути.

Існуючі способи прогнозування можливих варіантів перебігу ВХ, як правило, дозволяють прогнозувати лише одне ускладнення, оскільки вони засновані на оцінці однієї групи показників (або тільки клінічних, або - тільки морфологічних, або - біохімічних).

Крім того, поки ще не розроблені патогенетично обгрунтовані підходи до профілактичного лікування можливих ускладнень ВХ, які б усували причину, а отже, й розвиток ускладнень та оптимізували сам перебіг виразкового процесу.

У зв`язку з вищевикладеним, уявляється надзвичайно важливою розробка системи діагностики і прогнозу перебігу захворювання, які дозволяли б визначати серед хворих на ВХ осіб, що мають ризик можливого конкретного її ускладнення для проведення профілактичного лікування.

Таким чином, актуальність теми дисертаційної роботи визначається: частим ускладненням перебігу ВХ шлунка та дванадцятипалої кишки; відсутністю системи своєчасного прогнозування цих ускладнень для їх профілактичного лікування; відсутністю патогенетично обгрунтованих схем профілактичної терапії можливого ускладненого перебігу ВХ.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок дослiджень звязаний з науковою дiяльнiстю та входить до тематичного плану Інституту терапiї АМН України, як фрагмент НДР 1993 –1995 та 1996-1998 рр.: "Разработать методы эффективной патогенетической терапии обострений и профилактики рецидивов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на основе изучения характера и степени нарушений в системе соединительной ткани желудка, клетках крови и реактивности организма в хронизации и течении заболевания с учетом индивидуальной реактивности организма", "Вивчити характер і ступінь впливу Helicobacter pylori на слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки, а також на цій підставі розробити нову технологію ефективного лікування загострень і профілактики рецидивів виразкової хвороби",№№ держ. реєстрацій 01930034365, 0196U002456, відповідно.

Мета дослідження: розробити систему діагностики і прогнозу можливих ускладнень виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori (Hр) та їх профілактичного лікування на підставі визначення ролі клітинних і гуморальних механізмів виразкоутворення при неускладненому та ускладненому її перебігу у прогнозуванні можливих ускладнень.

Задачі дослідження. Досягнення поставленої мети було реалізовано шляхом вирішення таких задач:

  • Вивчити клінічні, морфологічні, імунологічні і біохімічні фактори, які приймають участь в ульцерогенезі при неускладненому перебігу ВХ та її ускладненнях: виразок, що тривало незагоюються (ТНВ), виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією.

  • Визначити з них показники, які найбільш інформативно відображають конкретне ускладнення і можуть бути об`єктивними діагностичними критеріями та прогностичними маркерами можливих ускладнень захворювання.

  • Скласти алгоритм та розробити програму комп'ютерної діагностики і


  •