LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori. Клінічні і терапевтичні аспекти

прогнозу перебігу ВХ з визначенням можливих ускладнень: ТНВ, виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією.

 • Апробувати розроблену програму діагностики та прогнозу можливих ускладнень ВХ.

 • Розробити патогенетично обгрунтовані і індивідуально орієнтовані схеми профілактичної терапії можливих ускладнень ВХ: ТНВ, виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією.

 • Оцінити ефективність розробленої профілактичної терапії можливих ускладнень ВХ.

  Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена система діагностики варіантів перебігу і прогнозу можливих ускладнень ВХ, асоційованої з Hp (ТНВ, виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією) та їх профілактичного лікування.

  На підставі оригінального системного підходу до цієї проблеми – порівняльному вивченню головних клітинних і гуморальних механізмів патогенезу ВХ при неускладненому перебігу та найбільш частих її ускладнень, дана оцінка значущості та ступеню внеску кожного із факторів, які безпосередньо беруть талан в ульцерогенезі, у розвиток конкретного ускладнення. Це дало можливість доповнити уявлення про деякі ланки патогенезу цих ускладнень.

  Вивчено взаємозв`язок клінічних, морфологічних, імунологічних, біохімічних показників, які характеризують такі системи, як: сполучної тканини гастродуоденальної зони, загального гуморального і клітинного імунітету, гуморальної і клітинної неспецифічної резистентності, фіброгенезу, фібринолізу, перекісного окислення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантного захисту (АОЗ) при кожному ускладненні. При цьому були визначені найбільш інформативні показники, які можливо розцінювати як додаткові діагностичні критерії перебігу ВХ та маркери прогнозу її можливих ускладнень.

  На підставі визначених діагностичних критеріїв і прогностичних маркерів створено діагностичний алгоритм та оригінальну програму діагностики та прогнозу можливих ускладнень ВХ, які дозволяють визначати імовірність розвитку конкретного ускладнення ще до його виникнення.

  Розроблена та апробована патогенетична індивідуально орієнтована профілактична терапія можливих ускладнень ВХ (ТНВ, виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією), яка дозволяє оптимізувати перебіг хвороби та розвитку цих ускладнень.

  Практичне значення одержаних результатів. Практичне впровадження результатів проведених наукових досліджень, а саме використання діагностичного алгоритму та програми прогнозу перебігу ВХ і її можливих ускладнень (ТНВ, виразок, ускладнених кровотечею та пенетрацією), дозволяють визначати можливість розвитку конкретного ускладнення ще до його появлення. Використання створеної програми комп'ютерної обробки одержаних результатів досліджень суттєво скорочує термін рахунків і підвищує точність результатів. Застосування розробленої профілактичної терапії можливих ускладнень ВХ дозволяє уникнути їх розвитку і оптимізувати перебіг захворювання.

  На підставі проведених досліджень опубліковано: 1 монографію, 2 брошури та 4 методичних рекомендації для лікарів. Методичні рекомендації "Сучасна фармакотерапiя шлунково-кишкових кровотеч", "Сучасна фармакотерапiя виразкової хвороби шлунка i дванадцятипалої кишки", "Алгоритм діагностики виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки", "Практические рекомендации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori для взрослых и детей" впроваджено до роботи лікувальних закладів м. Харкова і Харківської області, мм. Суми, Полтави, Дніпропетровська, Запоріжжя, Вінниці. Результатами впровадження є підвищення якості своєчасної діагностики ускладнень ВХ, запобігання розвитку таких ускладнень, як кровотечі, пенетрації, виразки, що тривало не загоюються, зниження частоти рецидиву виразок.

  Особистий внесок здобувача. Визначення мети та плану завдання дослідження. Розробка програми спостереження. Усі клінічні обстеження хворих на виразкову хворобу, а також контрольної групи (здорових осіб), у тому числі опит, огляд, науковий аналіз результатів загальноклінічних, біохімічних досліджень, фіброгастродуоденоскопію (ФГДС) з біопсією слизових оболонок шлунка (СОШ) та дванадцятипалої кишки, інтрагастральну рН-метрію, визначення бактерій Hp методами мазків-відбитків та уреазним, вивчення функційного стану лейкоцитів крові методом "шкіряного вікна". Створення алгоритму діагностики та прогнозу перебігу ВХ та її ускладнень, його стандартизація за допомогою комп`ютерної програми. Аналіз та математична обробка отриманих результатів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались i обговорювались на науково-практичних конференціях Інституту терапiї АМН України (1996-1998), на науково-практичних конференціях у м. Вінниця (1993, 1997, 1998), м. Чернівці (1996), щорічних конференціях та тижнях гастроентерології України м. Дніпропетровська (1994-1997рр), на 14 з`їзді терапевтів України, Міжнародних конгресах: "Первая Российская гастроэнтерологическая неделя" м. Санкт-Петербург (1995), "Вторая Российская гастроэнтерологическая неделя" м. Москва (1996), "Третья Российская гастроэнтерологическая неделя" м. Москва (1997), "Четвертая Российская гастроэнтерологическая неделя" м. Москва (1998).

  Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертаціїопубліковано 57 робіт, у тому числі: 1- монографія, 28 статті (16 з них в журналах ВАК України), 2 брошури, 4 методичних рекомендації, 18 тез. Отримано 4 патенти України на винахід.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 8 розділів (огляд літератури, методики проведення досліджень, 6 розділів власних досліджень), висновків, списку використаних літературних джерел і додатку, який складається з машинописного розділу та електронної версії на дискеті діаметром 3,5 дюйма. Дисертація складає 308 сторінок машинопису, та 8 сторінок машинописного розділу додатка. Ілюстрована 95 таблицями, 35 малюнками, що складає 62 сторінки. Бібліографічний покажчик містить 272 роботи, у тому числі – 201 - іноземних авторів, що складає 28 сторінок.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

  Методика проведення досліджень. Для реалізації наміченої мети та поставлених задач дослідження проводилося по наступним напрямкам: вивчалися основні ланки патогенезу ВХ при неускладненому її перебігу та ускладненнях: ТНВ, кровотечах і пенетраціях. При цьому визначали найбільш важливі показники, що характеризують стан клітинних і гуморальних механізмів неускладненого та ускладненого ульцерогенезу: морфологічні зміни у слизовій оболонці (СО) гастродуоденальної зони, клітинні та гуморальні чинники запальних реакцій, стан імунного статусу. Для вивчення стану вищезазначених систем використовували визначення показників, що достатньо інформативно характеризують ту чи іншу систему, методиками доступними для вжиття.

  В основу роботи покладені результати дослідження 260 хворих на ВХ, асоційовану з Нр у стадії загострення при різних варіантах її перебігу – неускладненому, ТНВ, ускладнених кровотечами і пенетраціями до та після лікування з наступним динамічним спостереженням протягом 1 року. Серед спостережених було 210 чоловіків та 50 жінок у віці від 18 до 60 років, з виразками цибулини дванадцятипалої кишки – у 180 хворих, з виразками шлунку (пілороантральний відділ) – у 80. У тому числі – 40 хворих на ВХ з неускладненим перебігом захворювання, яка в одночас була й групою порівняння з хворими з ускладненим перебігом: 40 хворих з ТНВ, 40 – з кровотечами I-II ступеню, що зупинилися не більш як за 3 доби, 30 – з пенетрацією у головку підшлункової залози. Крім того, було обстежено 90 хворих на ВХ для ранньої діагностики можливих ускладнень захворювання по розробленій


 •