LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту

22


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ Здоров'я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
УДК: 616.314.17-008.1-022-092.08.28Шинкевич Вікторія ІгорівнаРоль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту14.03.08 – імунологія та алергологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукКиїв - 2005

Дисертацією є рукопис

Дисертація виконана в Центральній науково-дослідній лабораторії Української медичної стоматологічної академії Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Кайдашев Ігор Петрович,

Українська медична стоматологічна академія,

завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії,

завідувач кафедри внутрішніх хвороб з доглядом за хворими.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, член-кор. НАН України

Гольцев Анатолій Миколайович;

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України,

заступник директора по науковій роботі;

Харківська медична академія післядипломної освіти,

керівник курсу клінічної імунології та алергології;


доктор медичних наук, професор

Мельников Олег Феодосійович;

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України,

завідувач лабораторією патофізіології та імунології.

Провідна установа:

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, м. Київ


Захист відбудеться 20.10. 2005 року о 14-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична 39/1, Центральна міська клінічна лікарня, корпус 2, аудиторія кафедри шкірних та венеричних хвороб.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за адресою 03057, м. Київ, вул. Зоологічна 3.


Автореферат розісланий 15.09.2005 р.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02

Доктор медичних наук, професор Свирид С.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми визначається високою захворюваністю на хронічний генералізований пародонтит (ХГП), його резистентністю до лікування, відсутністю високоефективної терапії, що призводить у кінцевому рахунку до швидкої втрати зубів. Поряд з численними поглядами на механізми розвитку ХГП – від "пародонтального синдрому" (Григорьян А.С. и др., 2002) до специфічного інфекційного захворювання (Nguyen K.-A. et al., 2004; Jotwani R. et al., 2004), у патогенезі цього захворювання безсумнівно визнана участь імунних механізмів (Мащенко И.С. и др., 2001; Kinane D.F., 2000). Останнім часом значна увага приділяється дослідженням як клітинних, так і гуморальних факторів імунної системи у розвитку запальних захворювань пародонта (Максимовский Ю.М. и др., 2003; Ковальчук Л.В. и др. 2000; McDevitt M.J. et al., 2003). Так, досліджено зміни у системному імунітеті, отримано дані щодо складу крові мікроциркуляторного русла пародонта (Грудянов А.И. и др., 2000; Романов А.Е. и др. 2003). При цьому, все більш необхідним стає вивчення імунних реакцій безпосередньо в тканинах ясен (Harrison L.C. et al., 2000).

На сьогоднішній день накопичені результати досліджень окремих ланок локального імунітету при гінгівіті, швидкопрогресуючому пародонтиті, однак, ці данні недостатні і не розкривають у повному обсязі участь імунних механізмів в розвитку захворювань.

Дослідження клітинних факторів імунітету безпосередньо у слизовій оболонці альвеолярного відростку (яснах) при ХГП дозволяє отримати інформацію про імуноцити, які мають пряме відношення до захворювання, що допомагає уточнити роль цих клітин в патогенезі. Оцінку клітинних факторів імунітету слизової оболонки ясен доцільно використовувати з метою уточнення об'єктивної діагностики, моніторингу при лікуванні та для прогнозу (Guy B., 2002).

Важливим було отримати характеристики комплексу основних імунних клітин, які локалізуються безпосередньо в уражених яснах при ХГП, мають пряме відношення до захворювання, та оцінити взаємозв'язок між цими клітинами відповідно ступенів тяжкості ХГП.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є самостійним фрагментом планових НДР Української медичної стоматологічної академії "Імунні взаємодії в слизовій оболонці порожнини рота і їх роль в патогенезі стоматологічних захворювань", № ДР 0100U000389, та "Вивчення імунологічного апарату м'яких тканин порожнини рота при генералізованому пародонтиті та ортопедичних втручаннях для розробки сучасних методів імунокорекції", № ДР 0103U001312.

Мета і задачі дослідження. Вивчити стан клітинних факторів імунітету в тканинах ясен шляхом визначення кількісних та якісних характеристик імуноцитів відповідно до ступенів тяжкості хронічного генералізованого пародонтиту для визначення їх ролі в патогенезі цього захворювання.

Відповідно до мети роботи були визначені такі задачі:

1. На основі клініко-інструментальних методів дослідження виділити групи хворих на ХГП І, ІІ, ІІІ ступенів тяжкості.

2. Вивчити кількісні та якісні характеристики імуноцитів тканин ясен у хворих на ХГП І, ІІ, ІІІ ступенів тяжкості у порівнянні із здоровими особами.

3. Вивчити кількісні та якісні характеристики імуноцитів слизової оболонки, яка вкриває щілинний дефект піднебіння при вродженому незрощенні піднебіння для визначення специфічних ознак ХГП.

4. Встановити клініко-імунологічні паралелі між імунологічними порушеннями та ступенем тяжкості ХГП.

Об'єкт дослідження – роль імунних факторів тканин ясен в патогенезі ХГП.

Предмет дослідження – стан клітинних факторів локального імунітету слизової оболонки альвеолярних відростків (ясен) у динаміці розвитку І-ІІІ ступенів тяжкості ХГП.

Методи дослідження. На підставі даних імуногістохімічного і морфологічного дослідження ясен у пацієнтів з ХГП визначені кількісні і якісні характеристики клітинних факторів локального імунітету відповідно до І-ІІІ ступенів тяжкості; за допомогою