LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту

крізь фільтр із розміром пір 0,22 μl, діаметром 25 мм (Milipore MF, SIGMA, USA). Водно-сольовий екстракт являв собою стерильний розчин антигенів ясен людини з концентрацією білку за Лоурі 0,08 г/л, і відповідь лімфоцитів периферійної крові обстежених осіб бласттрансформацією на ці антигени виявляла їх сенсибілізацію аутоантигенами.

Цифровий матеріал обробляли за допомогою непараметричних методів статистичного аналізу, використовуючи ранги: за Ван-дер-Верденом (Славин М.Б., 1989; Румшинский Л.З., 1971), Kruskal-Wallis ANOVA & Median Test, ANOVA/MANOVA, за допомогою кореляційного аналізу із розрахунком r-критерію Спірмена; узагальнювали результати на основі дисперсійного, кластерного (K-means Сlustering) та факторного (Factor analysis) аналізів програми STATISTICA. Непараметричні статистичні методи дозволяють працювати з невеликими вибірками, проводити порівняння між групами з визначенням будь-яких відмінностей, уникаючи оцінки закономірностей розподілу величин у варіаційному ряді (Радзішевська Є.Б. та ін., 2000).


Результати досліджень та їх обговорення

За високим рівнем експресії HLA-DR-молекул виявляли визріваючі дендритні антиген- презентуючі клітини слизової оболонки (Novak N. et al. 2004; Nagl M. et al., 2003). Важливість їх ролі обумовлена участю в модуляції напрямку імунної відповіді за певним типом (Drakesmith H. et al., 2000).

Загальну Т-клітинну популяцію слизової оболонки характеризували за експресією CD3- молекул, загальну Т-хелперну – CD4-, і цитотоксичну – за експресією CD8- молекул (Сидоренко С.П., 1998). Визначали також внутріепітеліальні γδ-Т-лімфоцити (за допомогою антитіл до γδ-ланцюгів ТКР), оскільки їм належить особливе значення у нормі та при розвитку аутоімунних захворювань (Svensson L. et al., 2003).

Під час міграції дендритні клітини (ДК) зменшують кількість відростків, секретують фермент желатиназу MMP-9 (Wolf K. et al., 2003; Ratzinger G. et al., 2002), яка дозволяє долати, зокрема, базальну мембрану і, в той же час, затримує клітини у вигляді скупчень уздовж мембрани. На основі цих ознак, ми визначили посилену міграцію HLA-DR+ клітин епітелію при І та ІІ ступенях тяжкості ХГП.

Повідомлялося про кореляцію кількості антигену і ДК у слизових оболонках людини (Neutra M.R. et al., 1998; Banchereau J. et al., 1998). У нашому дослідженні при І та ІІ ступенях тяжкості ХГП виявлене вірогідне збільшення кількості HLA-DR+ клітин (рис.1), що відображає наявність антигенного навантаження у власній пластинці ясен. Враховуючи наявність аутоантигенних механізмів при ХГП (Anusaksathien O. et al., 1992), скупчення HLA-DR+ клітин у цьому відділі слизової, свідчить про їх участь у локальній презентації аутоантигенів.

Рис. 1. Кількісна динаміка HLA-DR+ клітин ясен ХГП:

Примітки: тут і далі:

1. На вірогідні відміни вказує позначка "р <0,05".

2. Кількісні показники – сума рангів.

CD3+ клітинна інфільтрація власної пластинки ясен, відзначена нами при І ступені тяжкості, відображає посилену Т-клітинну відповідь при ХГП. Оскільки реалізація функції CD3+ клітин полягає у специфічній взаємодії з антигеном, то локалізація цих клітин саме у власній пластинці також пов'язана з локалізацією антигенів. При І ступені CD3+ клітини відзначені нами як одні з найчисленніших (рис. 2). Звичайно, це неоднорідна популяція Т-клітин, однак наявність CD3 – ТКР-асоційованого комплексу, який бере участь в передачі сигналу в клітину, може відображати потенційно активний стан виявлених клітин (Кайдашев І.П. та ін., 2004).

Зменшення кількості CD4+ клітин епітелію при І ступені тяжкості ХГП (рис. 3) відображає поступове зниження регуляції імунної відповіді. Рядом авторів показана також здатність цих клітин експресувати ростові фактори і підтримувати морфологічну структуру, регенерацію тканини (Вoismenu R., Havran W.L., 1998).

Рис. 2. Кількісна динаміка Т- клітин власної пластинки ясен при ХГП.

Примітка. Тут і далі зірочкою * позначені вірогідні відміни (р≤0,05) від показників інтактної слизової.

При І ступені тяжкості ХГП у складі круглоклітинних інфільтратів власної пластинки ясен часто виявлялися CD8+ клітини. Разом із збільшенням числа CD3+ клітин у яснах і точною солокалізацією цих клітин, це означає активні ефекторні реакції локальної імунної відповіді за Тх1 типом, що принципово характерно для слизових оболонок (Harrison L.C. et al., 2000).

Рис. 3. Кількісна динаміка Т- клітин епітелію ясен при ХГП.

Відомо, що частина популяції gd-Т-лімфоцитів може не нести СD4 чи CD8 молекул. Результати нашого дослідження рідко виявляли поодинокі γδ+ клітини в межах епітелію, а також зареєстрували незначну їх долю у складі круглоклітинних інфільтратів власної пластики. Це узгоджується із літературними даними про невелику чисельність внутріепітеліальних лімфоцитів. З іншого боку, недостатність gd-клітин у слизових може бути причиною хронізації запального процесу (Дранник Г.Н., 1999). При І ступені тяжкості зменшувалося представництво γδ+ клітин у сосочках власної пластинки, де у нормі вони були численні (рис. 2), що не виключає важливість їх внеску на початкових етапах патогенезу ХГП (Gemmel E., Seymour G.J., 1995), тому ми припускали недоліки у їх функціонуванні.

Результати реакції бласттрансформації лімфоцитів при І ступені тяжкості показали наявність сенсибілізації периферійних лімфоцитів до пародонтальних антигенів, у протилежність здоровим донорам.

Ґрунтуючись на отриманих результатах установлено, що на початку розвитку ХГП (І ступінь тяжкості) у центрі подій знаходиться процес затримки АПК у власній пластинці ясен і активна локальна презентація. При цьому кількість популяції підтримується міграцією попередників клітин. Як результат паралельно триваючої міграції визріваючих АПК у периферійні лімфоїдні органи, розпочинаються ефекторні реакції у вигляді вірогідного збільшення СD3+-, СD4+- і СD8+ клітин у власній пластинці ясен.

При ІІ ступені тяжкості ХГП показано перевагу інтенсивних процесів рекрутування імунних клітин до тканин ясен на основі реєстрації вірогідного збільшення числа HLA-DR+, СD4+, γδ+ (рис. 2) клітин у власній пластинці і значній кількості СD3+. Інтенсивна міграція, збільшення кількості HLA-DR+ клітин (рис. 1), втрата відростків цими клітинами, локалізованими у власній пластинці, відображає стабільно високий рівень антигенів і триваючу активну локальну презентацію. Виявлена нами інфільтрація HLA-DR+, γδ+, СD4+ клітинами власної пластинки ясен вказує на перебіг локальних аутоімунних процесів, а