LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця)

25


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЛяшенко Тетяна Валеріївна

УДК 681.518АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ

ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ

(НА ПРИКЛАДІ ТИРЕОТОКСИЧНОГО СЕРЦЯ)

05.13.06 – автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Донецьк - 2003Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Рамазанов Султан Курбанович,

завідуючий кафедрою "Економічна кібернетика" Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, декан факультету управління.


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор

Ульшин Віталій Олександрович,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, декан факультету комп'ютерних технологій і автоматики, завідувач кафедри комп'ютеризованих систем.кандидат технічних наук, доцент

Адамов Володимир Григорович,

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, доцент кафедри автоматизованих систем управління.


Провідна установа:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України,
м. Харків.


Захист відбудеться 16.01. 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.051.08 Донецького національного університету за адресою: 85055, м. Донецьк, пр. Театральний, 13, корп.4, ауд.416.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 85055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, гол.корпус.


Автореферат розісланий 09.12.2003р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 11.051.08

кандидат технічних наук, доцент _______________ Григор'єв С.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. В області розробки інформаційно-пошукових та експертних систем обробки інформації для прийняття рішень найбільш актуальним напрямком, що широко розвивається, є створення медичних систем підтримки прийняття рішень. Медичні системи підтримки прийняття рішень надають допомогу в процесі прийняття рішень, підтримують і підсилюють мислення й оцінку ситуації лікарем, підвищують ефективність ухвалення рішення, тому що охоплюють максимальний обсяг інформації. Розробка систем підтримки прийняття рішень у даний момент ведеться в багатьох країнах і у всіх напрямках медицини.

Аналізуючи на сьогоднішній день велику кількість робіт, присвячених застосуванню математичних методів у медицині і створенню систем підтримки прийняття рішень (СППР), експертних систем та систем, що радять, у даний час у зв'язку зі швидким старінням комп'ютерної техніки та ростом інформації, за малим виключенням, немає робіт які заслуговують особливої уваги. І це зв'язано, насамперед, з тим, що ряд таких систем призначений для рішення задач, які важко формалізуються. СППР дозволяють частково або цілком автоматизувати керування лікувальним процесом, використовувати накопичений багатьма роками практики досвід, швидко обробляти велику кількість даних. Така підтримка найбільш ефективна при захворюваннях, що вимагають періодичного обстеження та лікування. Одним з таких захворювань є тиреотоксикоз.

Діагностика тиреотоксичного серця (ТС) пов'язана з великими труднощами у зв'язку зі складністю механізмів розвитку ТС, що базуються на стику наукових досліджень лікарів різних спеціальностей. Діагностика ТС базується на основі аналізу інформації про стан пацієнта та встановлення діагнозу по класифікації ТС на основі оригінальної 9-рівневої класифікації патологій людини.

Через великий обсяг інформації, багаторівневу структуру діагностики захворювання ТС, відсутності можливості ранжирування симптомів, по ступеню важливості, виникають проблеми з виділенням конкретного синдрому захворювання із сукупності рівнозначних синдромів.

Також існує проблема призначення ефективного медикаментозного лікування в залежності від виявленого синдрому захворювання, тому що нерідко, синдроми, що вимагають невідкладного усунення залишаються без уваги лікаря-клініциста.

Захворювання ТС є, власно кажучи, хронічним захворюванням, тому виникає проблема моніторингу цієї категорії пацієнтів. Таким чином, щоб підтримувати життєздатність організму на достатньому рівні, необхідно постійне обстеження та лікування. Різноплановість клінічної картини захворювання, динаміка проявів, велика кількість результатів клінічних та лабораторних методів, неповнота інформації обумовлюють необхідність алгоритмізації діагностичного та лікувального процесу для мінімізації дефектів медичної реабілітації цієї категорії хворих.

Вважаючи особливості захворювання, відсутність можливості ранжирування ознак, а також рішення задачі діагностування в умовах неповної інформації про симптоми стає актуальною задача розробки математичних моделей процесу діагностики, призначення лікарських засобів і методики прийняття рішень з метою впровадження розроблених моделей у СППР для діагностики, лікування та моніторингу хворих тиреотоксичним серцем.

Рішенню цих задач і присвячене дисертаційне дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційна робота виконана протягом 1999-2003 р. відповідно до наукового напрямку кафедри "Економічна кібернетика" факультету управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та кафедри "Медична кібернетика та біофізика" Луганського державного медичного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження роботи є розробка математичних моделей і методики прийняття рішень в умовах неповної інформації в рамках задач діагностування. Впровадження розроблених