LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Фізичний і статевий розвиток хлопців, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

нмоль/л


10

основна

36

2,10

(1,60–2,70)

2,20

(1,60–2,90)

125,00

(103,00–146,00)


порівняння

25

2,60

(1,90–3,70)

2,10

(1,50–2,40)

152,00

(103,00–169,00)


11

основна

46

2,70

(1,90–3,80)

2,30

(1,90–2,90)

141,50

(116,00–174,00)


порівняння

21

2,65

(2,10–3,70)

2,20

(1,60–2,70)

122,00

(80,60–154,00)


12

основна

33

2,40

(1,50–3,20)

2,10

(1,80–2,60)

121,40

(94,70–180,00)


порівняння

23

2,10

(1,70–3,30)

2,50

(1,90–2,90)

149,00

(105,00–173,00)


13

основна

18

2,30

(1,80–3,30)

2,75

(2,40–3,30)

147,80

(108,80–168,00)


порівняння

16

2,50

(1,70–3,10)

2,70

(1,80–3,30)

148,75

(118,00–162,00)


14

основна

44

2,50

(1,90–3,30)

2,50

(2,10–3,20)

142,00

(129,50–167,40)


порівняння

10

2,20

(1,80–3,00)

2,50

(2,00–3,50)

141,00

(128,00–163,00)


15

основна

31

3,00

(1,20–4,80)

2,40

(2,00–2,90)

143,00

(105,00–166,00)


порівняння

10

3,10

(2,50–3,50)

2,45

(2,20–2,60)

140,00

(116,50–165,50)


Щодо вмісту тироксину, трийодтироніну, то їх значення в хлопців основної групи в середньому не відрізнялись від показників групи порівняння. Отримані дані співпадають із результатами інших дослідників (Ліхолат Є.А. та співавт., 2002). У (11–12)-річних хлопців основної групи з більш раннім початком статевого дозрівання значення Т4 були істотно нижчі від показників однолітків з нормальними темпами статевого дозрівання, але відповідали нормальному діапазону. Зменшення показників Т4 у хлопців з прискореним статевим розвитком можливе за рахунок зниження єднальної здатності тироксинозв'язувального глобуліну під впливом андрогенів. У (39,57,5) % цих хлопців активізована периферична конверсія Т4 в Т3 (співвідношення Т4 до Т3 менше 50).

Проведений кореляційний аналіз засвідчив, що в нащадків ліквідаторів, на відміну від однолітків із групи порівняння, в 11 років існують позитивні зв'язки між вмістом ТТГ, Т3 і катехоламінами. Звертає на себе увагу різнонаправленість зв'язків між Т3 і Т у групах
12-річних хлопців: у нащадків ліквідаторів він позитивний (r=0,52, p < 0,05) , а у групі порівняння – негативний (r= -0,60, p < 0,05).

Вивчення гормонального статусу дітей основної групи з дифузним нетоксичним зобом І ступеня засвідчує те, що рівні ТТГ (2,00 мМО/л), Т3 (2,30 нмоль/л) істотно не відрізнялись від аналогічних показників у хлопців з дифузним нетоксичним зобом І ступеня групи порівняння (ТТГ – 2,65 мМО/л, Т3 – 2,05 нмоль/л, рU > 0,05), крім Т4, рівень якого був значно меншим (112,00 проти 145,00 нмоль/л відповідно, рU < 0,05).

Аналіз фізичного розвитку нащадків ліквідаторів з підвищеними значеннями ТТГ (більше 4,00 мМО/л) встановив, що третина ((38,98,1) %) цих дітей були дисгармонійно розвинені, в основному за рахунок надмірної маси тіла. Це свідчить про взаємозв'язок стану тиреоїдної системи та антропометричних параметрів, що узгоджується з даними інших авторів (Пономаренко В.М., 1995; Паршин В.С. та співавт., 1997; Осотова В.П. та співавт., 1998).

Одержані дані вказують на необхідність зосередити увагу на стані тиреоїдної системи дітей, народжених у сім'ях ліквідаторів.

Вивчено рівні гонадотропних гормонів, пролактину, статевих гормонів, кортизолу, катехоламінів і мелатоніну.

У дітей основної групи 11 років виявлялося достовірне збільшення рівнів
17-кетостероїдів у добовій сечі при зіставленні з однолітками групи порівняння (рU < 0,05), а в хлопців з більш раннім початком статевого дозрівання значення 17-КС вже у віці 10 років вірогідно перевищували рівні однолітків (11,60 проти 8,90 мкмоль/добу, рU < 0,05). Рівень тестостерону в нащадків ліквідаторів істотно перевищував показники в групі порівняння у 12-річному віці (pU < 0,05) (табл. 4). У цьому ж віці реєструється достовірне збільшення показників естрадіолу в хлопців основної групи проти групи порівняння (рU < 0,05), змінюється і співвідношення Т до Е2 (рU < 0,05). Таким чином, результати оцінки функціональної активності тестикул свідчать про більш ранню активність стероїдогенезу в хлопців основної групи.

При вивченні вмісту гонадотропних гормонів установлено, що рівні ЛГ і ФСГ у дітей основної групи у віці 11 років перевищували показники однолітків без радіаційного ризику (pU < 0,05). Щодо хлопців з більш раннім початком статевого дозрівання, то вміст ЛГ вже у 10-річних дітей суттєво перевищував значення однолітків з нормальними темпами статевого дозрівання (1,65 проти 1,40 МО/л, рU < 0,05). У дітей без радіаційного ризику істотне збільшення показників ФСГ з віком реєструвалося у 13-річних хлопців (pU < 0,05). Нащадки ліквідаторів вже у віці 11 років мали кореляційні зв'язки між гонадотропними гормонами (ФСГ з ЛГ, r = 0,88, p < 0,05) та індексом маскулінізації (відповідно r = 0,61; r = 0,59, p < 0,05). У групі порівняння зв'язок ФСГ з ЛГ зафіксовано у віці 12 років (r = 0,53, p < 0,05). Таблиця 4

Вміст гонадотропних і статевих гормонів у крові хлопців 10–15 років основної групи та групи порівняння, (Me, Lq – Uq)

Вік, роки

Група обстежених

Число спостережень, n

Досліджуваний показник
Т,

нмоль/л

Е2,

нмоль/л

Т/Е2,

ум. од.

ЛГ,

МО/л

ФСГ,

МО/л

Т/ЛГ,

ум. од.

10

основна