LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизація прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування технологічних комплексів

19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНа правах рукопису

ГЛЕЧ СЕРГІЙ ГАРІЙОВИЧ


УДК 658.52.011

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ПЕРІОДИЧНІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Севастополь - 2004

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Севастопольському національному технічному університеті міністерства освіти і науки України (м. Севастополь)


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор

Обжерін Юрій Євгенович,

Севастопольський національний технічний університет, професор кафедри вищої математики


Офіційні опоненти:


- доктор технічних наук, професор Бохонський Олександр Іванович, Севастопольський національний технічний університет, професор кафедри технічної механіки й машинознавства;


- кандидат технічних наук, доцент Савків Володимир Богданович, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів.


Провідна установа - Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса.Захист дисертації відбудеться " 11 " січня 2005 р. у 13 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.052.02 Севастопольського національного технічного університету за адресою:

Україна, 99053, м. Севастополь, Студмістечко, Стрєлецька балка.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці СевНТУ (Україна, 99053, м. Севастополь, Студмістечко, Стрєлецька бухта).


Автореферат розісланий " 6 " грудня 2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 50.052.02к.т.н., доцент В.О. Крамар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


АКТУАЛЬНІСТЬ. Проблема підтримки й підвищення надійності технологічних комплексів (ТК) залишається найбільш актуальною в механообробці. Одним з напрямків її реалізації є підвищення рівня автоматизації технічного обслуговування (ТО) цих комплексів, експлуатація яких сполучена з можливістю виникнення різних відмов й аварійних ситуацій, що приводять до значних економічних втрат.

Реалізація технологічного процесу (ТП) виготовлення деталей характеризується складною взаємодією людини-оператора з технологічним об'єктом управління. Формування керуючих впливів у цих умовах сполучено з контролем великої кількості різних параметрів. Крім того, процес управління значно ускладнюється необхідністю безперервного збору й обробки великого обсягу інформації про технічний стан об'єктів, що входять до складу ТК. Дана інформація є підставою для прийняття рішень по призначенню ТО, тобто підтримки працездатності або справності, а також для визначення інтервалу часу або наробітки між даним видом ТО й наступним таким же видом або іншим більшої складності. Забезпечення ефективного управління ТК у таких умовах є актуальною задачею, успішне рішення якої можливо шляхом розробки й впровадження спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень у різних ситуаціях й їхній реалізації з одночасним зменшенням помилок людини-оператора.

Найбільш значні результати в теорії ТО отримані в роботах Барзіловча Є.Ю., Каштанова В.О., Герцбаха І.Б., Шнуркова П.В., Стійковой Л.С., Дружініна Г.В., Барлоу Р., Степанова С.В., Хантера Л., Франкена П., Прошана Ф., Байхельта Ф.

У цей час розроблений ряд вітчизняних і закордонних систем автоматизованого управління ТК різного призначення, як, наприклад, "Вітрило" (Україна), SAP R/3 (Німеччина), які впроваджені на деяких діючих підприємствах України й країн СНД. Однак ці автоматизовані системи керування (АСУ) не враховують специфічних особливостей експлуатації ТК і не містять досить розроблених програмних модулів по попереджувальному ТО, періодичності його проведення.

Таким чином, розробка АСУ ТО ТК різного призначення, алгоритмично-програмного забезпечення і програмно-технічних засобів управління періодичністю ТО дозволить значно підвищити надійність й економічну ефективність ТК в умовах технологічної невизначеності, обумовленої нестабільністю сировини, устаткування, вихідних заготівель і твердих обмежень точності виготовлення деталей, відхилень форми й взаємного розташування поверхонь.

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Дисертація виконана в рамках наукового напрямку кафедр Вищої математики й Приладобудування СевНТУ "Стохастичні моделі автоматизованих виробничих систем". Результати роботи відображені у звітах по держбюджетним НДР "Полум'я", дєрж. реєстрація № 0100U002312 й "Міра - 1", дєрж. реєстрація № 0101U001237.

Об'єктом досліджень є автоматизована система керування періодичністю ТО одно- і двокомпонентних ТК. Предметом досліджень – автоматизована система прийняття рішень (АСПР) при управлінні періодичністю ТО ТК, її структура, інформаційне й алгоритмично-програмнє забезпечення.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЯ. Метою дослідження є розробка теоретичної концепції й практичних рекомендацій підвищення надійності й ефективності ТК на основі автоматизації прийняття рішень при керуванні періодичністю ТО одно- і двокомпонентних ТК.

Для досягнення поставленої мети сформульовані й вирішені наступні завдання:

 • Аналіз структур і функціональних можливостей сучасних систем автоматизованого управління ТК різного призначення.

 • Огляд існуючих моделей і теоретичних підходів до рішення завдань підвищення ефективності управління ТО ТК.

 • Розробка стохастичних й імітаційних моделей функціонування ТК із урахуванням ТО.

 • Зіставлення розроблених однокомпонентних моделей технологічного об'єкту управління з відомими моделями.

 • Розробка й дослідження технічних й економічних критеріїв оцінки якості функціонування ТК із урахуванням ТО.

 • Розробка алгоритмів управління періодичністю ТО одно- і двокомпонентних ТК.

 • Створення АСПР при управлінні періодичністю ТО ТК різного призначення, структури і принципів її реалізації.

  НАУКОВА НОВИЗНА отриманих результатів полягає в розвитку й удосконалюванні теоретичних і методологічних основ створення АСПР при керуванні періодичністю ТО одно- і двокомпонентних ТК і полягає в наступному:

 • Розроблено метод моделювання ТК із урахуванням ТО, заснований на використанні теорії напівмарковських процесів із загальним фазовим простором й алгоритмів фазового укрупнення, що дозволяє створювати моделі багатокомпонентних ТК із різними стратегіями ТО. Побудовано математичні моделі одно- і двокомпонентних ТК із урахуванням


 •