LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизована система управління гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів


Херсонський національний технічний університет

НАГОВСЬКИЙ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 669.1 :622.788
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ГРАНУЛОУТВОРЕННЯМ ПРИ ОГРУДКУВАННІ

СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ05.13.07 – автоматизація процесів управління
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2007


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор,


Заслужений діяч науки і техніки України


Ісаєв Євген Олексійович,


Херсонський державний морський інститут,


завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем.Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор


Бойко Віталій Іванович,


Дніпродзержинський державний технічний університет,


завідувач кафедри електроніки і автоматики;
доктор технічних наук, професор


Хорольський Валентин Петрович,


Криворізький економічний інститут


завідувач кафедри менеджменту.


Захист відбудеться 15 лютого 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 у Херсонському національному технічному університеті за адресою: Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корп. 3, ауд. 320.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.


Автореферат розіслано 11 січня 2008 р.Вчений секретарспеціалізованої вченої ради


А.В. Шеховцов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.

Практично всі підприємства металургійного комплексу України до теперішнього часу збільшили виробництво чавуну. Однак, багато країн з розвиненою металургійною промисловістю вже зараз постали перед фактом, що запаси багатих залізних руд будуть вичерпані найближчим часом . Отже збагачення руд здобуває першорядне значення. Отримані концентрати мають потребу в огрудкуванні для спрощення транспортування їх для подальшого зміцнення.

Через надмірну зволоженість залізорудних концентратів на фабриках огрудкування, для збереження прийнятності технологічного процесу виробництва окатишів доводиться додавати наднормативну кількість бентоніту для поглинання зайвої вологи, що, у свою чергу, крім невиправданих фінансових витрат приводить і до зменшення вмісту заліза й зниженню якості товарної продукції.

Некоректний вибір кількості основних складових шихти веде до погіршення якості готових окатишів, що спричиняє складності при їхньому транспортуванні до випалювальної машини.

Автоматизація контролю й керування є одним зі способів підвищення продуктивності агрегатів і поліпшення якості продукції. Найбільш ефективні, впроваджувані в останні роки, системи комплексної автоматизації агрегатів і цілих виробничих ділянок.

На сьогодні більшість фабрик огрудкування СНД оснащено засобами контролю й регулювання технологічних процесів виробництва сирих окатишів. Проведений аналіз літературних джерел показав, що в основному приділялася увага стабілізації продуктивності огрудкувального відділення в цілому. Однак, питанням оптимізації гранулоутворення й росту гранул уваги приділялося недостатньо.

Тому розробка математичних моделей гранулоутворення й росту гранул і створення ефективних систем керування роботою огрудкувача при оптимізації зволоженості шихти й при мінімальних додаткових витратах бентоніту для оптимального керування процесом є актуальною задачею.

Теоретичною базою для дисертаційних досліджень є роботи вчених В.І. Коротича, Є.О. Ісаєва, В.М. Вітюгіна, П.Н. Докучаєва, Ф.М. Журавльова, Ю.С. Юсфіна, М.М. Бережного, К.А. Шумілова, В.П. Тарасова та інших.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота пов'язана з науково-дослідними держбюджетними роботами, які виконуються в Херсонському національному технічному університеті відповідно до плану Міністерства промислової політики України, а також із планами Полтавського гірничопромислового об'єднання й ВАТ НДВІ "Механобрчермет", а також ЗАТ "Таврійська будівельна компанія". Отримані в дисертації результати досліджень й алгоритми керування можуть бути використані при проектуванні систем керування процесами огрудкування при модернізації існуючих і нових підприємствах огрудкування залізорудної сировини. Дисертаційна робота виконана на кафедрі технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету в рамках держбюджетної теми № 0107U010533 "Розробка і випробування вимірювача вологості силікатноісуміші при виробництві цегли".

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка математичної моделі формування й росту гранул, розробка моделі переміщення грудкуємого матеріалу в огрудкувачі, а також розробка автоматизованої системи керування гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів. Для виконання поставленої мети в дисертаційній роботі були поставлені і розв'язані наступні задачі:

  • вибір оптимального способу визначення параметрів і розробка основних принципів побудування кондуктометричного вимірювача вологості високої точності для залізорудних сипучих матеріалів, що надходять на огрудкування;

  • вдосконалення аналітичної моделі гранулоутворення в процесі огрудкування сипучих матеріалів;

  • створення алгоритму оптимального управління процесом грануло- утворення, що містить у собі оптимізацію зволоженості початкової шихти і роботу