LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизоване управління транспортними системами механообробки виробництв на основі інформаційних технологій

Севастопольський національний технічний університет


Скаткова Наталя ОлександрівнаУДК 65.011.56


АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ

СИСТЕМАМИ МЕХАНООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління

і прогресивні інформаційні технології
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Севастополь – 2006

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано у Севастопольському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Севастополь.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Копп Вадим Якович,

Севастопольський національний технічний університет, завідувач кафедри "Автоматизовані приладові системи".


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

Гайський Віталій Олександрович, Морський гідрофізичний інститут НАН України, м. Севастополь, завідувач відділукандидат технічних наук, Гнатушенко Вікторія Володимирівна, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, доцент кафедри "Інформаційні технології і системи"


Провідна установа:

Одеський національний політехнічний університет, кафедра "Комп'ютерні і інтелектуальні системи і мережі", м. ОдесаЗахист відбудеться "05" липня 2006 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д50.052.02. при Севастопольському національному технічному університеті за адресою:

99053, м. Севастополь, Стрілецька балка, Студмістечко.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Севастопольського національного технічного університету за адресою: 99053, м. Севастополь, Стрілецька балка, Студмістечко, бібліотека СевНТУ


Автореферат розіслано "_____" _____________2006 р.Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради к.т.н., доцент В.О. Крамарь

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність тими. Забезпечення високих показників виробничих процесів є важливою народногосподарською задачею, від рішення якої залежать темпи промислового розвитку країни в цілому. Необхідною умовою успішного розвитку механообробних галузей промисловості є підвищення ефективності автоматизованого управління транспортно-виробничими системами. Особливо відповідальну роль в цьому має оперативно-диспетчерський рівень управління, який повинен забезпечити схвалення обґрунтованих виробничо-технологічних рішень в режимі реального часу в умовах дії інтенсивних перешкод і збурень. Якість функціонування систем управління оперативно-диспетчерського рівня можна істотно підвищити за рахунок раціонального використовування сучасних інформаційних технологій. На теперішній час, завдяки працям вітчизняних і зарубіжних вчених, створено умови для переходу від автоматизації окремих задач оперативного управління до створення цілісних інформаційних управляючих автоматизованих систем. Такі системи є основою для інформаційного забезпечення підтримки управлінських рішень.

Великий внесок у розвиток управління виробничими системами внесли В.М. Глушков, В.С. Міхальович, В.В. Шкурба, Г.С. Поспелов, М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова, R. Hampel, M. Sugeno, D. Ruan. Аналіз наукових результатів, в цій галузі досліджень, показує, що перспективним напрямом є вдосконалення і подальший розвиток методів комбінованого моделювання автоматизованих транспортно-виробничих систем (АТВС) механообробки, основи яких розроблені в працях Л.С. Ямпольського, В.М. Томашевського, В.Г. Митрофанова, С.О. Соколіцина на основі інформаційних технологій імітаційного моделювання, алгоритмів адаптивного вибору варіантів управління, запропонованих О.В. Назіним і О.С. Поздняком і процедур інтелектуальної підтримки процесів схвалення рішень, розвинених Д.О. Поспєловим, Є.В. Бодянським і іншими дослідниками.

Ефективність застосування транспортних систем (ТС) можна істотно підвищити шляхом вибору оптимальних рішень по їх управлінню. Відомі на теперішній час результати теоретичних досліджень у області схвалення рішень, моделювання і управління транспортними системами не задовольняють повною мірою потребам практики, а існуючі методики в більшості випадків мають характер приватних рішень і жорсткі обмеження, вимагають більшого обсягу апріорної інформації.

Таким чином, актуальною науковою задачею є подальший розвиток теорії, методів і засобів ефективного управління транспортно-виробничими комплексами на основі інформаційних технологій і моделей прийняття рішень, які дозволяють створювати інтегровані системи інструментальної підтримки оперативно-диспетчерських рішень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати виконаної роботи одержано в рамках виконання комплексної програми "Науково-технічний прогрес і його соціально-економічні наслідки на 1999-2010 рр. по Україні" НАН України, а також були використані при виконанні держбюджетних НДР "Міра", що фінансуються, № держ. реєстрації 0197U0089863 і "Міра 1" № держ. реєстрації 0101U001237, виконуваних за планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України. У вказаних науково-дослідних роботах автор брав участь як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи з'явилося підвищення ефективності систем інтелектуальної підтримки схвалення оперативно-диспетчерських рішень з управління транспортними системами механообробних виробництв шляхом розвитку адаптивного підходу з використанням спеціального комплексу математичних і імітаційних моделей і на основі сучасних інформаційних технологій.

Для досягнення мети потрібно рішення наступного комплексу інформаційно і логічно зв'язаних задач.

1. Здійснити класифікацію сучасних автоматизованих транспортних систем, орієнтованих для застосування у виробничих структурах механообробки і провести їх аналіз з врахуванням особливостей реалізації, типових конструкцій і дисциплін функціонування.

2. Виконати експериментально-статистичний аналіз параметрів і системних характеристик автоматизованої транспортно-виробничої ділянки механообробки як об'єкту автоматизованого управління.

3. Виконати структуризацію інформаційних потоків, алгоритмізацію та імітаційне моделювання функціональних задач оперативно-диспетчерського управління транспортними системами, розробити процедури дискримінантного і варіантного аналізу для однорідних, неоднорідних і групових матеріальних потоків деталеоперацій.

4. Розробити інформаційне забезпечення підтримки