LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання


Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут"


КОРЕНЬКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧУДК 621.757Автоматизований синтез маршрутних

технологічних процесів складання


Спеціальність 05.02.08 – технологія машинобудування


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі технології машинобудування Національного технічного університету України "КПІ".


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Давигора Вадим МиколайовичОфіційні опоненти:доктор технічних наук, професор

Зенкін Анатолій Семенович

Київський Національний університет технології та дизайну, м. Київ, завідувач кафедрою метрології, стандартизації та сертифікації;
кандидат технічних наук, доцент

Кирилович Валерій Анатолійович

Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир,

декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій.Провідна установа:

Український науково-дослідний інститут авіаційної технології (м. Київ)Захист відбудеться 21 червня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 у Національному технічному університеті України "КПІ" за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 214.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України "КПІ" за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37.


Автореферат розісланий "____" травня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор Майборода В.С.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В умовах конкурентної боротьби за споживача та швидкій зміні попиту значну роль відіграє не тільки якість продукції, а і строки підготовки її до випуску. На сьогодні єдиним шляхом мінімізації технологічної підготовки виробництва, у тому числі і складального, є використання на всіх етапах методів і засобів автоматизованого проектування.

Розробка теоретичних основ та перших САПР технологічних процесів складання (ТПС) почалась ще у 70...80 рр. ХХ сторіччя. Однак навіть нині існуючі САПР ТПС не здатні підтримувати повну автоматизацію прийняття технологічних рішень в процесі проектування.

Більшість сучасних методів вирішення задач автоматизованого проектування технології складання використовують табличні (типові рішення) або теоретико-графові моделі, орієнтовані на оцінку та вибір оптимальних, в деякому розумінні, варіантів. Проте відсутні методи автоматизованого формування самих моделей (задачі структурного синтезу варіантів ТПС не можуть бути вирішеними на базі табличних чи теоретико-графових моделей, оскільки даними моделями, власне, і задається множина їх технічно допустимих альтернатив). Основна початкова інформація – множина послідовностей складання (ПС) виробів, на даний момент формується в ручному режимі, що пояснюється відсутністю теоретичного обґрунтування впливу конструкції виробу на послідовність його складання і недостатньою формалізацією знань технології, які представлені у вигляді рекомендацій та емпіричних залежностей. Розробка підпорядкованих принципу причинності логічних та арифметичних залежностей дозволить створити основу математичного забезпечення САПР ТПС, а також покращити якість процесів проектування, оскільки лише таким чином можна досягти передбачуваних результатів та забезпечити прозорість і ефективність прийняття рішень. А тому особливо актуальним на сучасному рівні розвитку виробництва постає вирішення задач формалізації процесу проектування ТПС та, зокрема, розробки на їх основі теоретично обґрунтованих методів автоматизованого проектування ТПС виробів довільних конструкцій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок досліджень дисертаційної роботи є продовженням держбюджетних тем №2201 та №2511, які виконувались на кафедрі технології машинобудування НТУУ „КПІ" у відповідності з тематичним планом Держбюджетних науково-дослідних робіт НТУУ „КПІ", який затверджено департаментом координації наукових досліджень вищих навчальних закладів та зведеного планування Міносвіти та науки України в 2000 році за пріоритетним напрямом „Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" по науково-експертній Раді за фаховим напрямом „Машинобудування".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення якості та зменшення трудомісткості проектування маршрутних ТПС шляхом розробки формалізованих процедур синтезу послідовностей складання виробів, методів і алгоритмів автоматизованого проектування структури технологічних операцій.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні основні задачі.

1. Виявити та сформулювати у математичній формі властивості конструкцій виробів та закономірності процесу складання, що впливають на формування його структури.

2. Розробити математичну модель багатоваріантного процесу складання, яка міститиме проектні процедури:

  • вибору базових елементів виробу;

  • визначення множини складальних одиниць, що відповідають наперед заданим характеристикам;

  • визначення технологічно доцільних порядків послідовно-паралельного складання окремих з'єднань, структурних елементів та виробу в цілому;

  • визначення множини траєкторій переміщення деталей.

3. Розробити математичну модель об'єкта складання, яка відображатиме відносну рухливість деталей у виробі.

4. Запропонувати метод автоматизованої розробки технологічних операцій та їх техніко-економічної оцінки по всім варіантам послідовностей складання.

5. Розробити алгоритмічне та програмне забезпечення для вирішення задач автоматизованого синтезу послідовностей складання виробів.

6. Провести промислову апробацію розроблених методів.

Об'єкт дослідження – технологічна підготовка механоскладального виробництва.

Предмет дослідження – маршрутний технологічний процес