LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизовані системи управління робочими рухами верстатів для підвищення ефективності технологічних процесів металообробки

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Водічев Володимир Анатолійович
УДК 62-52: 621.9


АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ РУХАМИ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛООБРОБКИ

Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Одеса – 2005Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант – доктор технічних наук, професор

Герасимяк Ростислав Павлович,

Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Вишневський Леонід Вікторович

Одеська національна морська академія,

декан факультету автоматики


доктор технічних наук, професор

Галай Микола Васильович

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка,

завідувач кафедри автоматики та електропривода


доктор технічних наук, професор

Пістун Євген Павлович

Національний університет „Львівська політехніка", завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів


Провідна установа – Севастопольський національний технічний університет, кафедра машинобудування та транспорту, Міністерство освіти і науки України


Захист відбудеться "24" лютого 2005 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1.


Автореферат розісланий "21" січня 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Ю.С. Ямпольський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У машинобудуванні більшість деталей, що необхідні для виробництва машин, проходить обробку на металообробних верстатах. Ефективність технологічних процесів металообробки (ТПМО) визначається успішністю отримання деталей з заданими формою, розмірами і якістю поверхні на наявних у підприємств верстатах при мінімально можливих витратах часу, коштів і енергії. Від ефективності технологічних процесів металообробки залежить конкурентоспроможність продукції машинобудівної промисловості в цілому. Ефективність ТПМО залежить від багатьох факторів, зокрема на неї суттєво впливають збурення, які діють під час обробки. Основними з них є зміни величини припуску, що знімається, твердості заготівки, що обробляється, і стану інструмента. Під дією збурень змінюються значення показників ефективності ТПМО. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності ТПМО є управління під час обробки швидкостями робочих рухів верстатів. Розробці систем управління ТПМО, які підвищують ефективність обробки на верстатах як з числовим програмним управлінням (ЧПУ), так і без нього, сприяли роботи низки наукових колективів в Україні і за кордоном. Проте, відсутні методи управління і принципи побудови систем управління робочими рухами верстатів різних груп, які б забезпечували комплексне розв'язання проблеми підвищення ефективності ТПМО з позицій врахування продуктивності, собівартості і енергетичних витрат при обробці. Існують протиріччя в підходах до реалізації систем, що забезпечують оптимізацію управління ТПМО на верстатах різних груп. Залишаються також резерви удосконалення систем управління робочими рухами верстатів щодо поліпшення їх статичних і динамічних характеристик. Тому необхідні подальші дослідження, які направлені на розробку критеріїв оптимізації режимів обробки з урахуванням не тільки продуктивності і собівартості обробки, але також і витрат енергії на здійснення процесу обробки, нових методів управління робочими рухами верстатів, які забезпечують виконання ТПМО у оптимальних за обраним критерієм чи наближених до оптимальних режимах, принципів побудови автоматизованих систем управління, які реалізуватимуть ці методи управління.

Отже, з одного боку, машинобудівна промисловість потребує підвищення ефективності ТПМО, а з іншого - це стримується відсутністю відповідних методів управління і принципів побудови систем управління робочими рухами верстатів. Тому це є актуальною науково-прикладною проблемою, вирішення якої сприятиме підвищенню продуктивності, зменшенню собівартості і витрат енергії при виконанні ТПМО на металообробних верстатах і підвищенню конкурентоспроможності продукції машинобудівної промисловості. Тема дисертаційної роботи, яка присвячена розв'язанню вказаної проблеми, є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до планів науково – дослідних робіт кафедри електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету. Тематика робіт відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки на період до 2006 р. „Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", визначеному в Законі України від 11 липня 2001 р. № 2623-111 „ Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Автор протягом 1989 – 2004 рр. брав участь як відповідальний виконавець у таких науково – дослідних роботах: № 242-52 (номер державної реєстрації 01870035642) „Розробка і дослідження пристрою адаптивного управління режимами обробки у гнучкому виробничому модулі ", № 82-52 (номер державної реєстрації 0193U007641) „Дослідження електромеханічних систем технологічних процесів металообробки". Як виконавець брав участь у роботах: № 291-52 (номер державної реєстрації 01880005394) „Розробка і створення адаптивного пристрою контролю поломки і затуплення інструменту для свердлильно – фрезерно – розточувальних верстатів", № 436-52 (номер державної реєстрації 0103U000034) „Розробка і дослідження систем енергозберігаючого управління