LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного віпромінювання низької частоти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

______________________________________________________________Щокін Вадим ПетровичУДК 621.3.029.4:622.785Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частотиСпеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Кривий Ріг – 1999

Міністерство освіти УкраїниНауковий керівник -


Доктор технічних наук, професор,

Толмачов Станіслав Трохимович

Криворізький технічний університет,

завідувач кафедри електромеханіки.


Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор,

Качан Юрій Григорович

Запорізька державна інженерна академія,

завідувач кафедри електроенергетикиКандидат технічних наук, доцент,

Назаренко Михайло Володимирович

Криворізький технічний університет,

кафедра інформатики, автоматики та систем управління.


Провідна установа -

"Київський інститут автоматики"

науково-виробнича корпорація,

Міністерство промислової політики

України, м. Київ.Захист відбудеться "05" жовтня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д09.052.03 в Криворізькому технічному університеті за адресою: 324099, м.Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Криворізького технічного університету (324099, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37).


Автореферат розісланий "31" серпня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Горбачов Ю.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Автоматизація агломераційних фабрик є важливою умовою збільшення їх продуктивності, підвищення якості агломерату, зниження його собівартості та поліпшення умов праці робітників. Протягом багатьох років силами підприємств і науково-дослідних організацій вирішується задача створення комплексного автоматизованого агломераційного виробництва, що передбачає автоматичне управління процесами підготовки, транспортування і спікання агломераційної шихти.

Загальний підхід до розв'язання проблеми створення автоматичної системи управління технологічним процесом агломерації базується на надійному контролі технологічних параметрів локальних процесів. Як основний показник повинен використовуватися такий параметр оптимізації, який найбільш повно відображає суть або ефективність процесу, володіє однозначністю та статистичною ефективністю.

Найбільш інформативним на агломераційних фабриках є процес спікання агломерату, автоматичний контроль якого пов'язаний з рядом труднощів, котрі не дозволяли отримати досить повну інформацію про хід технологічного процесу, вихідною величиною якого є ступінь спікання шихти в певних точках по довжині аглострічки.

Варіація вхідних збурюючих впливів технологічного процесу спікання агломерату простежується через зміну вертикальної швидкості спікання шихти, котра може розглядатися як узагальнений результат підготовки шихти до спікання. Отже надійний контроль вертикальної швидкості спікання може бути закладений в основу при створенні комплексної системи автоматичного управління агловиробництвом в цілому.

Питанням розробки методів контролю і на їх базі систем автоматизованого управління процесом спікання агломерату присвячені роботи багатьох дослідників: О.Г.Астахова, К.К.Бубена, О.Л.Галатонова, М.М.Гордона, М.Д.Громова, В.І.Губанова, Ю.О.Гирдимова, В.В.Даньшина, В.О.Конева, В.І.Коротича, М.З.Нестерова, В.І.Плескача, В.П.Пузанова, Р.І.Сігуа, М.Ф.Таравського, М.В.Федоровського, Л.І.Хараша, Д.Г.Хохлова, та інш. вітчизняних і зарубіжних вчених. В той же час проведений аналіз відомих систем автоматичного управління

процесом спікання агломерату, які базуються на раніш запропонованих методиках автоматичного контролю вертикальної швидкості спікання агломерату, свідчить про відсутність універсального і ефективного методу автоматичного контролю, котрий враховує специфічні особливості технологічного процесу. Отже відсутність ефективного способу контролю вертикальної швидкості спікання агломерату є однією з причин значного відставання в розробці автоматизованого управління процесом спікання агломерату.

Особливістю запропонованих раніше методів автоматичного контролю, котрі базуються на електромагнітному випромінюванні, є розгляд шару спеченого агломерату (0мм240мм) в діапазоні частот із найбільшою потужністю електромагнітного випромінювання (надвисока частота (НВЧ) , для , інфрачервоне випромінювання , для , видиме світло , для ). При цьому недостатньо дослідженими залишаються наступні питання, важливі з точки зору технологічного застосування наддовгого електромагнітного випромінювання:

- дослідження потужності електромагнітного випромінювання спеченого агломерату в діапазоні низьких частот ;

- аналіз особливостей впливу фізико-хімічного складу шихти на потужність випромінювання;

- розробка та оцінка якості системи автоматичного управління процесом спікання агломерату, заснованої на автоматичному контролі наддовгого електромагнітного випромінювання спеченого агломерату.

Рішення поставлених задач сприятиме створенню системи комплексної автоматизації агломераційного виробництва, що дозволить підвищити продуктивність агломераційного обладнання, знизити витрати паливно-енергетичних ресурсів, сировини та матеріалів.

Актуальність і доцільність вирішення сформульованих задач є підставою для включення наукового проекту за темою "Система автоматичного контролю процесу спікання агломерату" в Перелік інноваційних пріоритетів держави, План науково-технічного розвитку України на 1999-2000 рр., на основі Постанови Кабінету

Міністрів України від 14.12.98р. №1971 "Про додаткові заходи щодо припинення спаду виробництва і забезпечення збільшення його обсягів у 1999-2000 рр.".

Об'єктом і предметом дослідження є стадія спікання агломерату, в якій відбувається вплив коливань швидкості аглострічки, зміни загального розрідження під аглострічкою, варіювання фізико-хімічних властивостей шихти, відхилення висоти шару і міри ущільнення шихти, зміни умов запалювання та інших технологічних