LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу "корпус" ливарно-пресових автоматів

20


Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут
На правах рукопису
ВАСИЛЬЧУК ОЛЬГА РАДОМИРІВНАУДК 621.002:621.74.047АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ "КОРПУС"

ЛИВАРНО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ


05.02.08- Технологія машинобудування
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв - 1999


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститутНауковий керівник: доктор технічних наук, професор

Остаф'єв Володимир Олександрович, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, завідувач кафедри виробництва приладів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, с.н.с., заслужений машинобудівник, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Лупкін Борис Володимирович, головний консультант-інспектор контрольної служби Адміністрації Президента України


кандидат технічних наук, с.н.с., заслужений машинобудівник, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Лінкін Геннадій Андрійович, голова правління ЗАТ "Завод експериментальних промислових технологій, м. Київ


Провідна установа: Харківський державний політехнічний

університет


Захист відбудеться 18 жовтня 1999 року о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 при Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут за адресою: 252056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус №1, ауд.214-1

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеках Національного технічного університету України КПІ та Луцького державного технічного університету.
Автореферат розіслано 6 вересня 1999 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої

ради, доктор технічних наук, професор Ю.В.Петраков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сьогоднішні економічні і соціальні умови вимагають зміни базових умов функціонування основного елемента економіки - виробництва. Досягнення інтенсифікації і гнучкості виробничих процесів стає можливим на основі широкого впровадження інтегрованих комп'ютерних технологій на всіх етапах виробництва, що істотно впливає на розвиток технології машинобудування як науки, становлячись по суті одним із найважливіших напрямків її розвитку.

Важливим чинником, що стимулює процес більш широкого використання інформаційних технологій є постійно зростаючі витрати на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва, які складають більш 50% загальних витрат на випуск виробу. Скорочення витрат можливо тільки в умовах колективної погодженої роботи всіх служб виробництва, заснованої на сучасних технологіях, реалізованих у рамках єдиного комп'ютеризованого виробничого простору.

Інтегровані комп'ютерні технології виробництва дозволяють значно підвищити продуктивність праці в одиничному і дрібносерійному виробництві, де виробляється 75-80% продукції машино- і приладобудування.

Дисертаційна робота орієнтована на вирішення комплексу проблем, що охоплюють методологічне, теоретичне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення при створенні комплексів математичних моделей, методів і алгоритмів.

Комп'ютерні технології є новим прогресивним етапом розвитку конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, а також технології машинобудування як науки і тому передбачають, насамперед, ліквідацію тих недоліків, що були властиві колишнім традиційним методам ведення робіт.

Різноманітність конструктивних особливостей деталей ускладнює можливість формалізації процесу проектування технології виготовлення виробів і оптимізацію структур процесів їх обробки, оскільки при різних умовах виробництва вимагаються різні методи і маршрути проектування комп'ютерізованого процесу їх виготовлення.

Таким чином, процес проектування ТП, розробки конструкторської і технологічної документації, управляючих програм для виготовлення деталей, як складних об'єктів, вимагає фундаментальних досліджень як у теоретичному, так і в методичному плані з метою розробки інтелектуалізованого універсального комп'ютерізованого маршруту виконання проектних робіт, придатного для різних конструктивних і технологічних особливостей виробів і особливостей виробничого оточення.

Систематизація, уніфікація й оптимізація структур інформації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва відкриває шлях до формалізації процесів конструкторсько-технологічного проектування та створює умови для підвищення ефективності виробництва в цілому

Актуальність проблеми. Характерними рисами сучасного виробництва є випуск виробів із більш високими показниками рівня технологічної підготовки виробництва (ТПВ), що обумовлено підвищеною складністю конструкцій виробів, підвищенням вимог до їхньої розробки і виготовлення, частою зміною їхньої номенклатури, а відповідно, зростанням циклу та обсягів підготування виробництва. Основу будь-якого виробничого процесу складає технологія виготовлення деталі і саме в ній закладена потенційна можливість підвищення економічної ефективності виробництва.

Тому розробка моделей, методів і алгоритмів технологічного проектування, що дозволяють створити гнучкі інтелектуальні комп'ютерні технології ТПВ, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідної роботи НТУУ"КПІ" при навчанні в аспірантурі, національної програми "Критичні технології України". Теоретична й експериментальна частини роботи виконані на кафедрі технології приладобудування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Метою даної дисертаційної роботи є наукове обгрунтування і розробка сучасних методів проектування технології виготовлення деталей, що дають можливість реалізувати інтелектуальну комп'ютерну інформаційну технологію технологічної підготовки виробництва і формування документів ТПП на основі розробки:

- комплексних моделей виробів, прийомів і виробничого середовища;

- методів прийняття оптимальних колективних технічних рішень;

- принципів гнучкої адаптації.

На підставі проведеного аналізу і відповідно до мети досліджень поставлені такі основні задачі досліджень:

Аналіз моделей, методів, алгоритмів і теоретичних положень розробки технологічних процесів технологічної підготовки виробництва.

Розробка нових формалізованих моделей, методів і алгоритмів процесів технології машинобудування з використанням можливостей штучного інтелекту.

3. Створення алгоритмічного забезпечення для проектування технологій виготовлення складних деталей типу "корпус" із використанням методів динамічного програмування.

4. Розробка і реалізація нового комплексного методу рішення задачі формування комплекту технологічних баз.

5.