LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизована система керування технологічними процесами огрудкування металургійної сировини

Міністерство промислової політики УкраїниДержавне підприємство "Науково-виробнича корпорація

„Київський інститут автоматики""


Мошенський Сергій ВалерійовичУДК 669.162.65.011.56
Автоматизована система керування технологічними процесами огрудкування металургійної сировини


Спеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв -2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в ДП "Науково-виробнича корпорація „Київський інститут автоматики"" Міністерства промислової політики України.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Шумилов Кирило

Андрійович, головний науковий співробітник НВП„Київський інститут автоматики".

Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор Бєляєв Юрій

Борисович, професор кафедри "Автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій" Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Петров Євген Юрійович, директор науково-виробничого підприємства „Доза" ДП"НВК"КІА"".

Провідна установа – Національний технічний університет „Київський

політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів.

Захист дисертації відбудеться 07.06.2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.818.01 ДП "НВК „Київський інститут автоматики"" за адресою: 04107, Київ-107, вул. Нагірна, 22, корп.1, к.219.

Відзиви на автореферат у двох примірниках, засвідчені печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 04107, Київ-107, вул. Нагірна, 22, ДП "НВК „Київський інститут автоматики"", вченому секретарю.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДП "НВК„ Київський інститут автоматики"".

Автореферат розісланий 06.05.2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук Л.П.Тронько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертації. Металургійне виробництво в Україні було і до теперішнього часу є найважливішою галуззю економіки, яка орієнтована на внутрішні сировинні та паливно-енергетичні ресурси, а в цих умовах доменна плавка залишається основним способом добування чавуну. Практично всі підприємства металургійного комплексу України за період з 2002 по 2004 рр. збільшили виробництво чавуну.

Досягнення металургів тісно пов'язані з роботою гірничодобувного і збагачувального виробництв, а також фабрик окускування гірничо-збагачувальних і металургійних підприємств України.

Основні якісні характеристики залізорудного концентрату, що добувається із залізних порід, визначаються вимогами наступних технологічних переробів – окускування і доменного виробництва. При цьому окускування в основному здійснюється на агломераційних і фабриках огрудкування, кінцевими продуктами яких є агломерат і випалені котуни.

Рішенням проблеми окускування тонких залізорудних концентратів з наступним транспортуванням продукту до доменних цехів без втрат його якості з'явилось виробництво залізорудних котунів.

Ціллю розробок АСК ТП і підсистем керування окремими технологічними процесами фабрик огрудкування є створення систем, які сприяють покращенню роботи і збільшенню продуктивності основних агрегатів (випалювальних і агломераційних машин). Це в основному досягається за рахунок ведення процесів випалу і агломерації в раціональних режимах, що значною мірою забезпечується точним дозуванням компонентів шихти і стабілізацією продуктивності як кожного огрудкувача, так і стабілізацією або керуванням продуктивностю відділення огрудкувачів за кондиційними сирими котунами (агломератом, які поступають на випалювальні та агломераційні машини.

Задачі вирішуються підсистемами керування процесами дозування шихти і процесами огрудкування в конкретних огрудкувачах. Основна задача технологічної операції дозування полягає в правильному та точному дозуванні компонентів шихти, а при керуванні процесами огрудкування в конкретному огрудкувачі відповідна система виконує функції стабілізації виходу сирих котунів з огрудкувачів з обмеженням за якісними показниками.

Проте обслідування цих об'єктів і проведений аналіз літературних джерел показали, що якщо питанням стабілізації огрудкування в кожному конкретному огрудкувачі приділялось в свій час достатньо уваги, то задачі узгодження продуктивностей двох основних відділень фабрики (відділень огрудкувачів і випалу, виключаючи агломераційне виробництво) не були вирішені до теперішнього часу.

Одночасно з цим створення ефективних систем керування технологічною операцією дозування шихти пов'язано з рядом труднощів, в силу чого цими системами не завжди досягалась потрібна точність дозування.

Тому актуальною задачею при автоматизації процесів виробництва котунів є розробка ефективних систем керування дозуванням шихти і узгодження продуктивностей відділень огрудкувачів і випалу котунів. Перед дисертантом була поставлена задача: розробити систему узгодження продуктивностей відділень огрудкувачів і випалу залізорудних котунів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, які виконуються в ДП "НВК„ Київський інститут автоматики"" згідно з планами Міністерства промислової політики України, а також з тематичними планами Алчевського металургійного науково-дослідного інституту. Отримані в дисертації результати досліджень і алгоритми керування можуть бути використані при проектуванні систем керування процесами огрудкування на підприємствах огрудкування металургійної сироини, які будуються (наприклад, на Єнакієвській аглофабриці з агломераційними машинами великої одиничної потужності та фабриці огрудкування окислених руд КГЗК ОР, м. Кривий Ріг).

Мета та задачі наукових дослідженнь. Враховуючи недостатність даних з питань всебічного дослідження й аналізу технологічних особливостей процесів огрудкування в чашевих та барабанних огрудкувачах, для виявлення причин незадовільної роботи систем керування цими процесами стає очевидною необхідність їх розробки.

Метою дослідження є розробка ефективних систем керування дозуванням шихти, огрудкуванням у конкретному огрудкувачі, а також систем узгодження продуктивностей відділень огрудкувачів і випалу.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішуються наступні задачі:

  • Дослідження і вивчення


  •