LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерійному виробництві

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Дерке Олександр Войтехович


УДК 621.941.0.15:681.5


ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИСТОВИХ ПАНЕЛЕЙ В ДРІБНОСЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІспеціальність 05.02.08 - Технологія машинобудування


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Донецьк – 2007

Дисертацєю є рукопис.

Робота виконана на кафедрі технологій і управління якістю в машинобудуванні Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України, м. Харків


Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент,

Гордєєв Андрій Сергійович,

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, кафедра технологій і управління якістю в машинобудуванні.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Калафатова Людмила Павлівна, ДНВЗ

"Донецький національний технічний університет", м. Донецьк, професор кафедри металорізальних верстатів та інструментів.

кандидат технічних наук, с.н.с.,

Бородінов Володимир Олександрович,

Державне підприємство "НДІ Технології машинобудування", м. Харків, головний інженер - перший заступник директора.


Захист відбудеться " 25 " 10 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.052.04 при ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 6 навчальний корп. ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДНВЗ "Донецький національний технічний університет", за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 2 навчальний корп.

Автореферат розісланий " 10 " 09 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.Г. Івченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Постійне вдосконалення літаків апаратів, суден і автомобілів ставить серйозні задачі перед технологією їх виробництва. Найхарактернішими напрямами їх розвитку на сучасному етапі є: ускладнення конструктивних форм, збільшення габаритних розмірів і маси. Все це вимагає підвищення жорсткості конструкції і точності зовнішніх обводів. Задоволення цим вимогам здійснюється шляхом значного збільшення розмірів обводоутворюючих листових деталей, дослідження і використовування для їх виготовлення нових, досконаліших матеріалів і технологій.

Технологія виготовлення складних елементів виробів в одиничному і дрібносерійному типах виробництв принципово відрізняються від масових систем. При цьому повністю розроблюються креслення оснащення, документація по забезпеченню матеріалами, що комплектують, виготовляються нові інструменти і пристосування. Для того, щоб витримати конкуренцію в цих умовах необхідно вести нові розробки, мати технології, досконаліші, ніж у конкурентів.

Найважливішою умовою ефективної діяльності промислових підприємств є забезпечення оптимального поєднання показників якості і надійності продукції, що випускається. Міжнародні стандарти якості ІSО 9000 для реалізації цієї умови передбачають комплекс заходів різного рівня і функціонального призначення, що дозволяє забезпечити "життєвий цикл" виробу (продукції), які включають етапи розробки, забезпечення, виготовлення і реалізації.

Дисертація присвячена рішенню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в підвищенні якості виготовлення панелей інтер'єру з листових термопластичних матеріалів в умовах дискретно-нестабільних програм випуску. Результатом роботи є наукові і методичні положення по розробці САМ-технологiй в дрібносерійному виробництві, а також підвищення його ефективності.

Зв'язок роботи з науковими планами і програмами. Робота виконана відповідно до держбюджетної теми "Наукові основи створення високоякісних технологій та обладнання в механоскладальному виробництві" 02-01 ДБ №ДР0102U001859, що розробляється в рамках Закону України від 11 липня 2001 року №2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", і наукової тематики кафедри "Технологій і управління якістю в машинобудуванні" Української інженерно-педагогічної академії №2/3 "Вдосконалення системи якості технологій і метрологічного забезпечення".

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень є встановлення розмірних і економічних взаємозв'язків при виготовленні об'ємних листових виробів з термопластичних матеріалів з використанням САМ-технологій.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

1. Проаналізувати зміну точності форм і розмірів термопластичних панелей від 3D-моделей до реального виробу.

2. Побудувати модель зміни погрішностей формоутворення при виготовленні об'ємних листових виробів з термопластичних матеріалів.

3. Дослідити ефективність виробництва в умовах дискретно-нестабільних програм випуску і упровадити для неї критерії і оцінки.

4. Розробити методологію підвищення якості і продуктивності виготовлення об'ємних листових панелей.

Об'єкт досліджень. Технологія формоутворення об'ємних листових панелей виготовлених, з термопластичних матеріалів.

Предмет досліджень. Якість і ефективність процесу формоутворення об'ємних листових панелей.

Методи досліджень. Теоретичні базуються на положеннях технології машинобудування, нелінійного регресійного аналізу, імітаційного моделювання і динамічної оптимізації. Експериментальні дослідження виконувалися з використанням теорії планування експериментів, побудови планів чинників і статистичної обробки даних, сучасної вимірювальної апаратури і розробленого досвідчено-промислового устаткування.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі аналізу процесів формоутворення листових виробів з композиційних матеріалів і принципів переходу від 3D CAD образу до реального виробу, розроблена технологія і реалізуюче її оснащення по виготовленню високоточних об'ємних панелей з термопластичних матеріалів з високим рівнем бездефектності, і при цьому одержані наступні нові результати:

1. Встановлено, що технологічний ланцюжок переходу від 3D-моделi до реального виробу формалізується системою лінійних рівнянь матричного типу з високим ступенем адекватності.

2. Одержані аналітичні залежності визначення дискримінантів для теоретичного креслення з урахуванням технологічних чинників, що впливають на кінцеву якість виробу, що дозволило виготовляти формоутворювальне оснащення з