LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерійному виробництві

вiдбувався на оптико-вимірювальному стенді K600-CMM (рис.4.). Точність системи залежить від дистанції між об'єктом і фотоапаратом. Погрішність вимірювання у відповідній зоні: 1-а зона - 0,010 мм; 2-а зона - 0,025 мм; 3-а зона - 0,100 мм. Вимірювання вироблялись переважно в 2-ій зоні. Було проконтрольовано 24 пари матриця-деталь. Вимірювання вироблялися по 80-ти крапках. Графічно результати вимірювань представлялися у вигляді карти відхилень реального контуру виробу від теоретичного.

Експериментальне дослідження проводиться шляхом реєстрації значень контрольованих вхідних і вихідних величин досліджуваного об'єкту. Під вхідними величинами мається на увазі величина відхилення реального контуру матриці від теоретичного. Під вихідними - величина відхилення реального контуру готового виробу від теоретичного, представленого 3D-моделлю.

Як було сказано, виміри вироблялися по 24 різнорідним матрицям. Тому набуті значення не можуть бути використані напряму для отримання значень передавальної функції. Для виходу зі складної ситуації, що створилося, була використана нейронна мережа "BrainMaker".

За експериментальними даними обчислювалася емпірична байесовськая оцінка. Емпірична байєсовська оцінка служить для оцінювання параметрів моделі спостережуваного процесу з урахуванням накопичених експериментальних даних про інші однотипні процеси, що належать до одного класу. Апріорна густина вірогідності оцінюваних параметрів при емпіричному байєсовському оцінюванні знаходиться за наслідками спостереження декількох процесів.

Графічна інтерпретація результатів експерименту представлена на рис.5. Як видно з малюнку, розмах відхилення реального контуру від теоретичного після упровадження результатів досліджень зменшився майже в два рази. Відхилення стали більш рівномірними, на відміну від попереднього варіанту, де спостерігалися періодичні викиди. Подібні викиди є концентраторами напруг, що приводить до передчасного виходу виробу з ладу в процесі експлуатації.

Статистичний аналіз показав, що параметри моделі оцінені з достатньою точністю. Відносна погрішність оцінювання параметрів не більш 2,78%. Стабільність і стійкість технологічного процесу підтверджується критерієм Z: Z=0,45 < 1,96 - при обробці матриці; Z=0,96 <1,96 - при формоутворенні панелі.

У четвертому розділі мовиться про практичну реалізацію результатів досліджень. У задачу даного розділу входить узагальнення одержаного в результаті виконаних досліджень матеріалу і промислового досвіду, і формулювання на цій основі принципів технологічної підготовки дрібносерійного виробництва. Також представлені результати промислового використовування технологій і устаткування, методики розрахунку їх економічної ефективності.

Розроблена автором багатофакторна модель ефективності технологічної підготовки виробництва, дозволяє у видимiй формі виміряти в грошовому еквiвалентi вплив контрольованих і неконтрольованих чинників на прибуток і проаналізувати, яким чином за допомогою різних стратегій управління можна впливати на прибутковість.

Модель ефективності є електронною таблицею, що містить, витрати, види продукції і результати. Таблиця дозволяє аналізувати ефективність ухвалених технологічних рішень для різного періоду попередження.

Залежно від потреб користувача, наявності даних, виробничого циклу і т.д. період може бути майже будь-яким (тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік). Визначаючи тривалість періоду, необхідно враховувати умови отримання і співставлення даних. Мета полягає в співставленні продукції, виробленої в даному періоді, з ресурсами, спожитими за той же період часу.

Для забезпечення запропонованих технологічних рішень було спроектовано пристосування для фіксації деталей подвійної кривизни при контурному фрезеруванні на промисловому роботі "КАWASAKI" (рис.6).

В розробленому оснащеннi вирiшена задача зниження частки ручної праці і спрощення конструкції пристрою для фіксації нежорстких однакових деталей при контурному фрезеруванні.

До складу пропонованого пристрою для фіксації заготовок входить елемент з вакуумними отворами, форма поверхні якого повторює форму поверхні заготовки. Притиснення заготовки здійснюється за допомогою вакууму за рахунок різниці тиску в порожнині, розташованій під заготовкою, і зовнішнім середовищем. Елемент з вакуумними отворами, закріплений на основі, виконаний у вигляді обшивки, в яку введений силовий пористий заповнювач. На поверхні обшивки в зоні обрізання заготовки закріплений м'який елемент заведення, що дозволяє збільшити термін служби ріжучого інструменту. У зоні контакту деталі з обшивкою знаходиться ущільнюючий елемент.

У розробленому пристрої фіксації заготовок забезпечується:

1) зменшення частки ручної праці за рахунок полегшення операції базування; 2) спрощення конструкції за рахунок зменшення кількості необхідних складових елементів пристосування.

Конструкцію пристосування захищено патентом України №58615, опубл. 15.08.2003. Бюл.№8.

Розроблена технологія упроваджена на ТОВ "ІнтерАМІ" (м. Харків). В результаті її упровадження ефективність використовування робочої сили зросла на 31,8%, ефективність використовування енергоресурсів зросла на 26,4%, при цьому об'єм виробництва зріс на 57%. В цілому прибутковість виробництва зросла на 36,2 %, продуктивність - на 34%, відшкодування витрат на 1,7%. Дохід підприємства на одиницю продукції зріс за рахунок збільшення прибутковість на 7597,18 грн, продуктивність на 6299,64 грн, відшкодування витрат на 1294,54 грн. (рис.7).
ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

Дисертація присвячена рішенню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в підвищенні якості і ефективності технологічних процесів виготовлення об'ємних панелей з листових термопластичних матеріалів відповідального призначення для салонів літаків в умовах дискретно-нестабільних програм випуску. Результатом роботи є наукові і методичні положення з розробки САМ-технологій в дрібносерійному виробництві, а також підвищення його ефективності.

Висновки і результати досліджень сформульовані в наступних положеннях.

1. Розроблено промислову технологію контурного фрезерування панелей з негативними кутами оброблюваних поверхонь, що реалізована з використанням запропонованих вакуумних пристосувань для фіксації заготовок. Це дозволило зменшити трудомісткість допоміжних операцій на 76%. Розроблено і упроваджено методику складання управляючих програм для контурного фрезерування на промисловому роботі "KAWASAKI", яка дозволила відмовитися від етапу попереднього "навчання" робота по еталонній моделі. Скорочення підготовчого часу при цьому склало з 1,4 години до 0,43 годин. Окрім цього було усунено неминучий брак першої деталі, що має велике значення при одиничному виробництві.

2.