LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерійному виробництві

Аналіз просторових погрішностей при формоутворенні панелей показав, що найбільша погрішність форми і розмірної точності профілю отримується на етапі перенесення 3D-моделi на матеріальний носій. Одержані аналітичні залежності визначення дискримінантів для теоретичного креслення з урахуванням технологічних чинників, що впливають на кінцеву якість виробу, що дозволило виготовляти формоутворювальне оснащення з умов зменшення подальшого викривлення заготовки в ході її механічної обробки.

3. Встановлено, що упровадження САМ-технологій, дозволяє використовувати простіший математичний апарат з високим ступенем адекватності при формалізації технологічних процесів. Було проведено апробацію лінійної і нелінійної моделей з метою вибору якнайкращої шляхом парного порівняння за критерієм відношення правдоподібності. Результати розрахунків показали, що при однаковому рівні значущості (0,05), значення функції правдоподібності відрізняються не більше ніж на 7,6%. Це дало підставу використовувати для опису процесу формоутворення листових панелей систему лінійних рівнянь матричного типу.

4. Одержано аналітичну залежність зміни точності форм і розмірів від 3D-моделей до реального виробу при формоутворенні об'ємних листових виробів з термопластичних матеріалів, що дозволяє проектувати технологічне оснащення за принципом бездефектного виробництва. Розроблені технологія і оснащення дозволили підвищити точність виготовлення відповідальних тонкостінних панелей з 12 до 8 квалітету і зменшити виробничий брак до 0,006%.

5. Запропоновано багаточинну модель оцінки ефективності виробництва в умовах дискретно-нестабільних програм випуску, і одержані критерії, що дозволяють прогнозувати продуктивність і собівартість продукції, що випускається, на стадії технологічної підготовки виробництва.

6. Розроблена технологія упроваджена на ТОВ "ІнтерАМІ" (м. Харків). В результаті її упровадження ефективність використовування трудових ресурсів зросла на 31,8%, ефективність використовування енергоресурсів зросла на 26,4%, при цьому об'єм виробництва зріс на 57%. В цілому прибутковість виробництва зросла на 36,2 %, продуктивність - на 34%, відшкодування витрат на 1,7%. Дохід підприємства на одиницю продукції зріс за рахунок збільшення прибутковості на 759718 грн, продуктивності на 629964 грн, відшкодування витрат на 129454 грн.

Досягнення рівня бездефектності 0,006% дало можливість сертифікувати виробництво в міжнародній сертифікаційній компанії "VERITAS".ПЕРЕЛIК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гордеев А.С., Дерке А.В. Построение трехмерных моделей с использованием аналитических технологий. //Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2004, №2. - С.8-10.

Здобувачем розроблений метод підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПК з використанням еталонної моделі.

2. Гордеев А.С., Дерке А.В. Обработка термопластичных материалов. //"Рынок технологий: проблемы и пути решения". Материалы II-ой Международной научно-практической конференции. - К.: УкрИНТЭИ, 2004. - С.89-90.

Здобувачем розроблена схема базування виробу при обробці на шести координатному промисловому роботі.

3. Гордеев А.С., Дерке А.В. Прогнозирование качества технологических систем. //Вестник НТУ "ХПИ", 2004, №6, т.1, С.29-34.

Здобувачем запропонована методика визначення ефективності заходів щодо підвищення якості формоутворення об'ємних листових виробів.

4. Гордеев А.С., Дерке А.В. Реализация принципа "шесть сигма" в технологии машиностроения.//Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Международный сб. науч. трудов.- Донецк: ДонГТУ, т.1, 2004 .– С.174-179.

Здобувачем одержана аналітична залежність ефективності технологічної підготовки виробництва, заснована на принципі бездефектності.

5. Гордеев А.С., Дерке А.В. Явления резонанса технологической системы. //Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. - Краматорск: ДДМА, вип.№18, 2004.-С.156-161.

Здобувачем розроблена конструкція вакуумного пристосування, що ліквідовує коливання в зоні різання.

6. Дерке А.В. Повышение качества и эффективности изготовления объемных листовых панелей из термопластичных материалов. //Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2005, №6. - С.37-40.

Здобувачем запропонована модель ефективності технологічної підготовки дрібносерійного виробництва.

7. Дерке А.В. Установление размерных взаимосвязей при изготовлении объемных листовых изделий. //Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2006, №5. - С.46-49.

Здобувачем одержані розмірні і економічні взаємозв'язки при виготовленні листових виробів з термопластичних матеріалів.

8. Спосіб віготовлення елементів салону літака з термопластичних мате ріалів. /Патент України №32655, опубл. 15.02.2001, Бюл№1.

Здобувачем запропонована принципова схема виготовлення виробів з використанням САМ-технологій.

9. Пристрій для фіксації деталей літака при обрізуванні. /Патент України №58615, опубл. 15.08.2003, Бюл№8.

Здобувачем проведені силові розрахунки пристосування.АНОТАЦІІ

Дерке О.В. Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерійному виробництві. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування. ДНВЗ "Донецький національний технічний університет", Донецьк, 2007.

Дисертацію присвячено рішенню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в підвищенні якості і ефективності виготовлення панелей з листових термопластичних матеріалів в умовах дискретно-нестабільних програм випуску.

Одержано регресійну модель зміни погрішностей формоутворення об'ємних листових виробів з термопластичних матеріалів від 3D-моделi до реального виробу. Модель призначено для дрібносерійного виробництва. Визначення емпіричних оцінок параметрів математичної моделі засноване на використовуванні байєсовських методів.

Розроблено модель багаточинника ефективності технологічної підготовки виробництва, яка дозволяє в явній формі виміряти в грошовому виразі вплив контрольованих і неконтрольованих чинників на прибуток і проаналізувати, яким чином за допомогою різних стратегій управління можна впливати на прибутковість.

Спроектовано оснащення для фіксації деталей подвійної кривизни при контурному фрезеруванні на промисловому роботі "КАWASAKI". Розроблене пристосування забезпечує: зменшення частки ручної праці за рахунок полегшення операції базування; спрощення конструкції за рахунок зменшення кількості необхідних складових елементів. Конструкція пристосування захищена патентом України №58615, опубл. 15.08.2003. Бюл.№8.

Ключові слова: якість і ефективність виготовлення