LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості виливків у формах із структурочутливих формувальних сумішей

імовірності утворення нескінченного кластера. Це положення дозволяє будувати передбачувані діаграми для будь-якої пари компонентів і прогнозувати властивості їх сумішей заданого складу, або, навпаки, по заданій властивості визначати склад.

8. Теоретично – з геометричних міркувань і експериментально – безпосереднім вимірюванням коефіцієнту теплопроводності підтверджено, що при ущільненні сумішей за рахунок зім'яття зв'язуючого площа теплового контакту росте стрибком на самому початку процесу ущільнення і далі практично не змінюється. Особливо помітні такі явища при ущільненні плакованих або близьких до них за структурою сумішей.

9. Комп'ютерним моделюванням за допомогою розробленої моделі здійснена оптимізація процесів протікання у ливарних формах із структурочутливих формувальних сумішей: піщано-смоляної та керамічної. Одержані рекомендації по внесенню змін у технологічний процес формоутворення, які дозволяють вирівнювати теплові потоки за рахунок управління властивостями на мікрорівні у першому випадку і газові потоки за рахунок управління властивостями на макрорівні – у другому.

10. Використання створеної в роботі моделі охолодження відповідального чавунного виливка "Рукав", дозволило відмовитись від застосування внутрішньоформених холодильників при зберіганні початкових показників якості виливків і виходу придатного лиття, а також підвищенні продуктивності праці на 18,3 %. Результати, одержані в роботі, підтверджені у ДП "Станколіт" Відкритого акціонерного товариства "Одеський завод радіально-свердлильних верстатів". Нові наукові розробки впроваджені в навчальний процес.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Кострова Г.В., Покрытан Л.А., Рубанович (Пурич) В.Н. Моделирование теплопередачи через песчано-смоляную смесь на макроуровне / Труды Одесского политехнического университета. – 1997. – Вып. 1. – С. 15 – 16.

 • Кострова Г.В., Покрытан Л.А., Рубанович (Пурич) В.Н. Моделирование теплопередачи через песчано-смоляную смесь на микроуровне / Труды Одесского политехнического университета. – 1997. – Вып. 1. – С. 17 – 20.

 • Кострова Г.В., Новиков В.В., Рубанович (Пурич) В.Н. Управление свойствами структурочувствительных гетерогенных литейных материалов / Труды Одесского политехнического университета. – 1998. – Вып. 1. – С. 8 – 10.

 • Становский А.Л., Пурич В.Н., Онищенко А.Г. Модельный эксперимент на взаимопроникающих кластерах замещения в литейной форме / Труды Одесского политехнического университета. – 1999. – Вып. 1. – С. 8 – 10.

 • Кострова Г.В., Пурич В.Н., Становский А.Л. Структурное моделирование уплотнения песчаных материалов с помощью вероятностных автоматов / Труды Одесского политехнического университета. – 1999. – Вып. 2. – С. 8 – 10.

 • Балан С.А., Кострова Г.В., Пурич В.Н. Перколяционный анализ структурочувствительных формовочных материалов / Труды Одесского политехнического университета. – 2000. – Вып. 1. – С. 8 – 11.

 • Кострова Г.В., Рубанович В.Н. Моделирование высокоинтенсивной теплопередачи через пористые среды с источником и стоком тепла // Труды IV семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1997. – С. 39 – 41.

 • Становский А.Л., Кострова Г.В., Пурич В.Н. Схемотехническое моделирование перколяционных систем // Труды V семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1998. – С. 10 – 11.

 • Пурич В.Н. Технологические методы управления проницаемостью песчаных литейных форм // Труды V семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1998. – С. 11 – 12.

 • Становский А.Л., Кострова Г.В., Пурич В.Н. Структурочув-ствительные формовочные материалы // Труды V семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1998. – С. 14 – 16.

 • Кострова Г.В., Пурич В.Н. Стратегия моделирования перколяционных процессов в литейной форме // Труды VI семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1999. – С. 4.

 • Кострова Г.В., Пурич В.Н., Онищенко А.Г. Модельный эксперимент, имитирующий введение добавок в песчаные смеси // Труды VI семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 1999. – С. 5 – 7.

 • Балан С.А., Пурич В.Н., Становский А.Л. Оптимизация процессов переноса в песчано-смоляных формах // Труды VII семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 2000. – С. 22 – 25.

 • Балан С.А., Пурич В.Н., Становский А.Л. Оптимизация процессов переноса в керамических формах // Труды VII семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 2000. – С. 25 – 28.

 • Балан С.А., Кострова Г.В., Пурич В.Н. Анализ структурной чувствительности формовочных смесей // Труды VII семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 2000. – С. 18 – 22.


  Пуріч В.П. Підвищення якості виливків у формах із структурочутливих формувальних сумішей. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво. – Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Київ, 2000.

  Дисертація присвячена розробці принципів, алгоритмів та програм для ефективного застосування універсальної схемотехнічної моделі охолодження виливків у піщаних формах. Виконана класифікація структурочутливих формувальних сумішей з точки зору моделювання переносу, який в них відбувається, з метою підвищення якості виливків. Розроблені принципи моделювання на мікро та макрорівнях процесів зміни структури формувальних сумішей за рахунок варіювання їх складу та зовнішніх технологічних впливів. Проведений комплекс досліджень параметрів перенесення крізь формувальні суміші різного складу, які одержані в різних умовах. Побудовані фізичні та математичні моделі процесів тепломасопереносу крізь гетерогенні формувальні суміші. Результати моделювання з достатньою для інженерного рівня точністю підтверджуються експериментальними даними. Розроблені методи оптимізації процесів тепломасопереносу у піщано-смоляних, керамічних і піщано-глинистих формах.


  Ключові слова: якість виливків; структурочутливість; піщані формувальні суміші; процеси перенесення; компьтерні моделі.


  Purich V.N. Increase of quality having cast in the forms from structure-sensitive form mixes. – Manuscript.

  Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical science by speciality 05.16.04 – Foundry manufacture. – National technical university "Kiev polytechnical institute", Kiev, 2000.

  The dissertation is devoted to development of principles, algorithms and programs for effective application universal circuit-technical of model of


 •