LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості інструментів та деталей з клиноподібними робочими елементами застосуванням лазерного зміцнення

упрочняющей обработкой. Автоматическая сварка. №12, 2001,с.47-52.

Автором запропоновано способ керування розподілом інтенсивності лазерного випромінювання у площині фокусування та методику вимірювання просторового розподілу лазерного випромінювання при поверхневій обробці..

Головко Л.Ф., Роман В.В., Дувейк Джавад. Вплив просторово-часового розподілу лазерного випромінювання на тепловий стан тіла, що опромінюється. Наукові вісті, НТУУ "КПІ" №1, 2002, с. 80-86.

Автором виконана адаптація математичної моделі процесу лазерного нагрівання масивних зразків, та проведені відповідні дослідження по встановленню зв'язків між режимами опромінювання та параметрами термічного процесу.

Головко Л.Ф., Кіндрачук М.В., Джавад Дувейк, Постернак В.В. Особливості лазерного зміцнення гострозаточених робочих крайок інструментів та деталей машин. Металознавство та обробка металів, №3, 2002, с.45-50.

Здобувачем запропоновано алгоритм визначення оптимальних режимів лазерного зміцнення виробів з клиноподібними робочими елементами, виконані комплексні дослідження структурно-фазових перетворень, які відбуваються у швидкоріжучих сталях при різних умовах опромінювання, виявлено оптимальну структуру, визначено за допомогою металографічного та рентгеноструктурного аналізу її фазовий склад.

Головко Л.Ф., Кіндрачук М.В., Джавад Дувейк. Вплив лазерної обробки на формування структури та мікротвердість інструментальних сталей.Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування. №26, 2003, с.81-88.

Дисертантом виконана лазерна обробка зразків із швидкорізальної сталі, металографічний аналіз, вимірювання мікротвердості, досліджено фазовий склад опромінених зон.

Коваленко В.С., Головко Л.Ф., Дувейк Джавад. Проблемы лазерного упрочнения режущих инструментов. Труды Института сверхтвердых материалов НАН Украины, 2001, с.316-331.

Дисертантом виконані дослідження напруженого стану та триботехнічних характеристик поверхневих шарів швидкорізальних сталей після лазерної обробки, апробована методика оптимізації режимів лазерного опромінювання, проведені стійкостні випробування реальних зміцнених інструментів.

Головко Л.Ф., Кіндрачук М.В., Дувейк Джавад. Підвищення стійкості інструментів зі сталі Р6М5 шляхом лазерного зміцнення. В кн. Нові процеси і їх моделі в ресурсо- та енергозберігаючих технологіях. Матеріали міжнародної науково – технічної конференції. Одеса, 25-26 вересня, 2003, с.23-27.

Автором виконані дослідження стійкості інструментів, виготовлених із швидкорізальних сталей і зміцнених лазерним опроміненням.

Дувейк Джавад, Дідковська Ю.А, Головко Л.Ф. Лазерне зміцнення різальних інструментів. Машинобудівник-2002. Тези доповідей науково-технічної конференції студентів і молодих вчених 20-24 травня. Київ, 2002, с.47-48.

Здобувачем запропоновано новий спосіб визначення оптимальних режимів лазерного зміцнення інструментів та деталей з клиноподібними робочими елементами виконана його апробація на реальних виробах.


АНОТАЦІЯ

Джавад Джадаллах Аль Дувейк. Підвищення якості інструментів і деталей із клиноподібними робочими елементами застосуванням лазерного зміцнення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.07 – Процеси фізико-технічної обробки. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2004 р.

Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання лазерного зміцнення деталей машин і інструментів з клиноподібними робочими елементами, виготовленими з вуглецевих і швидкорізальних інструментальних і конструкційних сталей. Установлено, що до теперішнього часу досить добре вивчені ситуації, коли лазерне випромінювання діє на вироби, що представляють собою напівобмежений масив і значно менше - на вироби з клиноподібними робочими елементами. Для останніх визначити оптимальні режими зміцнення експериментальним шляхом або неможливо, чи дуже складно, особливо, якщо такі вироби мають малі кути загострення або виготовлені зі швидкорізальних сталей. Для рішення згаданої проблеми запропонований алгоритм визначення оптимальних умов лазерного опромінення виробів з клиноподібними робочими елементами. Показано, що лазерне опромінення стали Р6М5 дозволяє одержати на поверхні зміцнений шар з твердістю 10,5-11 ГПа при чітко визначених умовах нагрівання. Запропоновано математичну модель процесу нагрівання клина при дії випромінювання СО2 лазера. Установлено, що керувати температурним режимом клина доцільно швидкістю переміщення теплового джерела і величиною зсуву максимуму його інтенсивності від крайки клина. Показано, що при оптимальних умовах опромінення в зміцненому шарі сталей формуються стискаючі залишкові напруги, у зоні відпустки - розтягуючи. Лазерне зміцнення сталі Р6М5 забезпечує підвищення зносостійкості в умовах сухого тертя в 1,5...2,5 рази, зниження коефіцієнта тертя в 2 рази. Повідомляється про результати стійкістних випробувань дискових довбяків, вирубних штампів і барабанних ножів, проведених в умовах промислових підприємств, які свідчать про високу ефективність розробленої технології.

Ключові слова: лазер, зміцнення, моделювання, теплові процеси, клин, клиноподібні елементи, оптимальні режими, структура, мікротвердість, залишкові напруги, зносостійкість.


АННОТАЦИЯ

Джавад Джадаллах Аль Дувейк. Повышение качества инструментов и деталей с клиновидными рабочими элементами применением лазерного упрочнения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.07 – Процессы физико-технической обработки. – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". – Киев, 2004 г.

Диссертация посвящена решению проблемы лазерного упрочнения деталей машин и инструментов с клиновидными рабочими элементами, изготовленными из углеродистых и быстрорежущих инструментальных и других конструкционных сталей. Показано, что лазерное упрочнение эффективно для улучшения физико-механических свойств различных деталей и инструментов. Установлено, что к настоящему времени достаточно хорошо изучены ситуации, когда лазерное излучение действует на изделия, представляющие собой полуограниченный массив. Отмечается, что реальные изделия часто имеют более сложную форму. К таким изделиям следует отнести инструменты и детали машин с клиновидными рабочими элементами. Для них определить оптимальные режимы упрочнения экспериментальным путем невозможно, особенно, если такие изделия имеют малые углы заострения и изготовлены из быстрорежущих сталей. Это обусловлено отсутствием четкой точки зрения на механизм