LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання

поверхневого шару деталей поліграфічного обладнання, а також експлуатаційними характеристиками деталей та обладнання.

 • Запропоновано розподіл математичних моделей, що пов'язують технологічні фактори, параметри якості поверхні деталей, їх експлуатаційні властивості й експлуатаційні характеристики обладнання, на класи відповідно до вхідних та вихідних параметрів.

 • Розроблено нові пристрої та інструменти для утворення ЧРМР.

 • Виявлено закономірності формування фізико-механічних властивостей (залишкові напруги, мікротвердість, фазово-структурний склад) поверхневого шару деталей поліграфічного обладнання при ОЗО.

  Практичне значення отриманих результатів.

  1. Використання науково обґрунтованих рекомендацій, аналітичних залежностей, математичних моделей та алгоритмів:

  • для визначення оптимальних режимів, параметрів якості поверхні та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при ОЗО з метою врахування їх під час проектування технологічних процесів виготовлення деталей поліграфічного обладнання;

  • для подальших наукових досліджень процесів ОЗО науковцями і аспірантами та для практичної роботи інженерно-технічних працівників поліграфічних підприємств;

  • у навчальному процесі студентів ВПІ НТУУ „КПІ" в курсах „Технологічні процеси механічної обробки деталей поліграфічного обладнання", „Поліграфічне устаткування".

  2. Використання у виробництві поліграфічного обладнання розроблених технологічних процесів та пристроїв, новизну яких захищено патентами.

  Особистий внесок здобувача полягає у безпосередньому виконанні робіт на всіх етапах теоретичних та експериментальних досліджень, зокрема в літературному та патентному огляді фінішних методів обробки деталей поліграфічного обладнання, розробці технологічної системи ОЗО таких деталей, встановлені аналітичних залежностей між режимами обробки та якістю поверхні деталей. Також автором розроблено алгоритм керування технологічним процесом ОЗО, запропоновано пристрої та інструмент для ОЗО, проведено експериментальні дослідження, оформлено результати наукових і експериментальних досліджень у вигляді патентів на винаходи, публікацій і доповідей на конференціях.

  У спільних публікаціях автору належить провідна роль у виконанні дослідів та обговоренні їх результатів.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися на науково-технічних конференціях і семінарах: „Технологія і техніка друкарства", Київ, НТУУ „КПІ", 2004 р.; VII міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП „Промислова гідравліка та пневматика", м. Вінниця, 2006 р.; кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ НТУУ „КПІ".

  Публікації. По темі дисертації опубліковано 18 наукових праць, у тому числі 6 патентів, 1 навчальний посібник, 2 методичні вказівки.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку літератури, додатків.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мету та завдання, представлено нові наукові результати, доведено їх практичну цінність, подано результати апробації роботи.

  Підвищити ефективність поліграфічного виробництва можливо не тільки за рахунок застосування нових матеріалів (фарб, паперу, лаків і т. п.), розробки і удосконалення конструкцій друкарських машин, окремих їх пристроїв і вузлів, але й розробляючи чи удосконалюючи нові технологічні рішення щодо виготовлення деталей поліграфічного обладнання та продовжуючи термін їх експлуатації, зокрема, за рахунок відновлення параметрів. Важлива роль в цьому відводиться фінішним процесам обробки поверхні, таким як ОЗО.

  У літературному та патентному огляді проведено аналіз сучасного стану фінішних методів обробки деталей поліграфічного обладнання і вивчення впливу параметрів якості приповерхневого шару деталей на експлуатаційні властивості. В досліджених роботах частково розглянуто вплив технології виготовлення деталей на параметри якості приповерхневого шару та експлуатаційні властивості виробів. Проведений аналіз показав, що в теперішній час не розроблено технологічних основ, які б дозволили за допомогою застосування нової фінішної технології ОЗО відтворювати необхідну для експлуатації якість деталей поліграфічного обладнання та обладнання в цілому, але дозволив обґрунтувати доцільність і перспективність застосування цієї технології для покращення і прогнозування експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання. Це, зокрема, стосується таких деталей поліграфічного обладнання як зажимні планки офсетних полотен, направляючі планки, контактні кільця друкарського механізму, офсетні циліндри друкарських машин та ін.

  У другому розділі автором розроблено параметричну технологічну систему, в якій встановлюється взаємний зв'язок між технологічними факторами ОЗО, характеристиками якості поверхні й поверхневого шару деталей, їх експлуатаційними властивостями та експлуатаційними характеристиками обладнання, а також виділено та систематизовано фактори та параметри названих об'єктів (Рис. 1).

  До технологічних факторів ОЗО належать зусилля деформуючого вдавлювання інструменту (Р), радіус деформуючого інструменту (Rg), кількість обертів шпинделя верстата (nш), кількість обертів автономного електроприводу (nа.е.), ексцентриситет деформуючого інструменту (е), подача заготовки або деформуючого інструменту (S), кількість деформуючих інструментів (K), кількість подвійних ходів інструменту (n п.х.).

  Якість поверхонь деталей з регулярним мікрорельєфом характеризується такими параметрами: відносна площа, що її займають регулярні нерівності (Fн), глибина (h), ширина (b) і висота напливів (hH) регулярної нерівності, питомий об'єм нерівності (Vк), кут сітки (α), кут напрямку (θ) нерівностей, крок по вісі (So) та по колу (Sк) нерівностей, амплітуда безперервної регулярної нерівності (А), висота елемента (R), кількість елементів на 1 мм2 площі (N), відносна площа опирання (Тр), де р – значення рівня перетину поверхні, кути напрямку розташування нерівності (β, γ), радіус закруглення заглибин (r) та виступів (r1), залишкові напруги (σ), мікротвердість (Hμ), глибина наклепу (Ннакл.), фазово-структурний стан (Фс), коефіцієнт перекриття (Kn).

  Вказані технологічні фактори впливають на якість поверхні та поверхневого шару деталей поліграфічного обладнання, цим самим визначаючи їх експлуатаційні властивості: зносостійкість (Zзн), маслоємність (Zм), герметичність (Zгерм.), довговічність (Zд), надійність (Zн), термін служби (Zт.с.), корозійну


 •