LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання

ДИСЕРТАЦІЇ

 • Олійник В. Г., Киричок П. О. Теоретичні дослідження утворення регулярних мікрорельєфів на металевих поверхнях // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПФ, 2003. - №2. – С. 66-72.

 • Киричок П. О., Олійник В. Г., Киричок Т. Ю. Зміцнення поверхонь металевих деталей // Навч. посібник. – Київ: „Преса України", 2004. – 204 с.

 • Олійник В. Г., Киричок П. О., Кушик В. Г. Підвищення надійності і довговічності деталей широкодіапазонних цангових затискних патронів токарних автоматів // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси, 2004. - №4. – С. 161-167.

 • Олійник В. Г., Киричок П. О., Кушик В. Г. Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПФ, 2004. - №1. – С. 55-60.

 • Олійник В. Г. Підвищення довговічності деталей цільових механізмів технологічного обладнання // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПІ, 2004. - №4. – С. 44-48.

 • Олійник В. Г. Нові конструкції елементів цільових механізмів технологічного обладнання підвищеної надійності // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПІ, 2005. - №1. – С. 90-94.

 • Олійник В. Г. Теоретичне і експериментальне дослідження опоряджувально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПІ, 2006. - №1-2. – С. 149-153.

 • Олійник В. Г. Алгоритм керування технологічним процесом оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПІ, 2007. – №1-2. – С. 188-195.

 • Киричок Т. Ю., Олійник В. Г. Керування технологічними процесами оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання // „Технологія і техніка друкарства". – Київ: НТУУ „КПІ" ВПІ, 2007. – №3-4. – С. 74-80.

 • Патент України №18482, МПК В24В39/00. Спосіб комбінованої обробки поверхонь деталей / Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Олійник В. Г. – №u200604703; Заявл. 27.04.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.

 • Патент України №18495, МПК В24В39/00. Пристрій для комбінованої обробки плоских поверхонь деталей / Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Олійник В. Г. – №u200604718; Заявл. 27.04.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.


  АНОТАЦІЯ

  Олійник В. Г. Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. – Машини і процеси поліграфічного виробництва. – Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", Київ, 2008 р.

  В дисертаційній роботі представлено теоретико-експериментальну систему керування технологічним процесом оздоблювально-зміцнюючої обробки (ОЗО) для покращення експлуатаційних властивостей та характеристик деталей поліграфічного обладнання, а також відновлення їх розмірів при ремонті шляхом отримання необхідних параметрів якості поверхні і поверхневого шару. Для розробленого технологічного процесу створено математичні моделі для цілеспрямованого керування ним. Встановлено аналітичні залежності між параметрами регулярного мікрорельєфу і технологічними факторами.

  Розроблено алгоритм цілеспрямованого керування ОЗО, новий пристрій та інструмент для утворення регулярного мікрорельєфу. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджено у виробництво.

  Ключові слова: оздоблювально-зміцнююча обробка, параметри регулярного мікрорельєфу, експлуатаційні властивості, відновлення деталей, зносостійкість, поліграфічне обладнання.


  АННОТАЦИЯ

  Олийнык В. Г. Повышение качества и эксплуатационных свойств деталей полиграфического оборудования. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01. – Машины и процессы полиграфического производства. – Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт", Киев, 2008.

  В диссертационной работе представлена теоретико-экспериментальная система управления технологическим процессом отделочно-упрочняющей обработки (ОУО) для улучшения эксплуатационных свойств и характеристик деталей полиграфического оборудования, а также восстановление их размеров при ремонте путем получения необходимых параметров качества поверхности и поверхностного слоя. Для разработанного технологического процесса созданы математические модели для целенаправленного управления им. Установлено аналитические зависимости между параметрами регулярного микрорельефа и технологическими факторами.

  Разработан алгоритм целенаправленного управления ОУО, приспособление и инструмент для создания регулярного микрорельефа. Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в производство.

  Ключевые слова: отделочно-упрочняющая обработка, параметры регулярного микрорельефа, эксплуатационные свойства, восстановление деталей, износостойкость, полиграфическое оборудование.
  ANNOTATION

  Oliynyk V.G. The increase in quality and operating characteristics of printing machines' parts. – Manuscript.

  The thesis for a Candidate Degree on specialty 05.05.01 – Machines and processes of printing.- National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, 2008 .

  Theoretical and experimental system for control of technologic processes of finishing – hardening treatment (FHT), which is aimed at improvement of servicing characteristics of equipment's parts and their renewal by means of obtaining required parameters of surface's and surface layers' quality. The simulations for worked out technological process were created for latter's being directionally operated. The analytical interdependences between parameters of regular microrelief and technological factors have been established.

  The algorithm of directional operating by FHT, new arrangement and tool for regular microrelief's creation were worked out. The results of theoretical and experimental researchers were applied in industry.

  Keywords: finishing-hardening treatment, parameters of the regular microrelief, servicing characteristics, parts renewal, durabitity, printing equipment.


 •