LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості оброблення кілець роликопідшипників на токарно-автоматних операціях

рівних або кратних числу тіл обертання в підшипнику. Головними слід вважати гармоніки хвилястості порядку , де z – число тіл обертання в підшипнику.

 • Розроблена інженерна методика технологічного проектування формоутворюючих операцій механічного оброблення та керування геометричною структурою робочих поверхонь кілець дозволила підвищити ефективність токарно-автоматних операцій, стабілізувати параметри мікротопографії поверхонь і забезпечити необхідні експлуатаційні характеристики роликопідшипників за рахунок використання комплексної заготовки та зміни технологічного процесу, в якому вдалось уникнути використання операції чорнового точіння, а також використати лише один токарний автомат для оброблення обох кілець. Собівартість заготовок кілець знизилась на 30%, працемісткість виконання формоутворюючих токарних операцій на 40%.

 • В результаті проведених досліджень запропоновано принципово новий підхід до технологічного керування геометричною структурою робочих поверхонь кілець та експлуатаційними характеристиками роликопідшипників на стадії їх виготовлення, що дало можливість за рахунок підвищення точності та якості формоутворення вилучити з технологічного процесу виготовлення кілець щонайменше дві операції і знизити собівартість виготовлення підшипника на 27%. Результати досліджень впроваджено на ВАТ "ЛПЗ" (м. Луцьк) з річним економічним ефектом 186 тис. грн.

 • За рахунок вдосконалення елементів технологічної підготовки багатошпиндельних токарних автоматів підвищено рівень технологічної гнучкості токарно-автоматних операцій, скорочені на 60% терміни технологічної підготовки багатономенклатурного підшипникового виробництва.


  Список опублікованих автором праць за темою дисертації

 • Марчук В. І., Заблоцький В. Ю. Технологічні особливості побудови та функціонування адаптивних модульних систем механічної оброблення // Наукові нотатки.- Луцьк: Ред. –вид. ЛДТУ, 2001.- Вип. 8.- С.167-171.

 • Марчук В. І., Заблоцький В. Ю., Кайдик О. Л. Вплив параметра хвилястості доріжки кочення на віброакустичні параметри конічних роликопідшипників. // Тези доповідей Першої Міжнародної науково-технічної конференції "Машинобудування та металооброблення – 2003". – Кіровоград: КДТУ, 2003.- С. 146-148.

 • Марчук В. І., Заблоцький В. Ю., Кайдик О. Л. Вплив параметра хвилястості доріжки кочення на віброакустичні параметри конічних роликопідшипників. // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету /техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація/- Вип. 13. – Кіровоград: КДТУ, 2003.- С. 112-116.

 • Марчук В. І., Заблоцький В. Ю. Зв'язок параметрів хвилястості робочих поверхонь з віброакустичними характеристиками роликопідшипників // Збірник наукових праць НТУ "ХПІ". – Харків 2003.- С. 85-90.

 • Марчук В.И. Заблоцький В.Ю. Связь параметров волнистости рабочих поверхностей с виброакустическими характеристиками роликоподшипников // Высокие технологии: тенденции развития. Материалы ХІІІ международного научно-технического семинара, 12-17 сентября 2003 г. – Харьков-Алушта: НТУ "ХПИ", 2003.- С. 78-81.

 • Марчук В. І., Кайдик О. Л., Заблоцький В. Ю. Вдосконалення системи адаптивного керування точністю на шліфувальному автоматі МЕ 280СО // Міжнародний збірник наукових праць. 25 випуск. - Донецьк 2003.- С. 279-284.

 • Марчук В. І., Заблоцький В. Ю., Лапченко Ю. С. Технологічне керування віброакустичними характеристиками роликопідшипників в умовах гнучких автоматизованих виробництв // Збірник матеріалів конференції "Сучасні технологічні виробництва в розвитку економіки інтеграції та підприємництва".- Сатанів 2003.- С. 98-103.

 • Марчук В. І., Матьошик В. О., Заблоцький В. Ю., Лапченко Ю. С. Вдосконалення технології та експлуатаційних характеристик сепараторів роликопідшипників в умовах гнучкопереналагоджувального виробництва. Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки и сборки в машиностроении и приборостроении // Сборник материалов 4-го Международного научно-технического семинара (24-26 февраля 2004 г., г. Свалява, Карпаты). – Киев 2004 г.- С. 127-129.

 • Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. Модель формоутворення робочих поверхонь роликопідшипників на токарно-автоматной операції // Машиностроение и техносфера ХХІ века: Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 13-18 сентября 2004г. В 4-х томах. – Донецк: Дон НТУ, 2004. Т.2.- С. 3-6.

 • Заблоцький В.Ю. Про вплив технологічної спадковості на експлуатаційні характеристики кілець роликопідшипників // Наукові нотатки.- Луцьк: Ред. –вид. ЛДТУ, 2004.- Вип. 15.- С.91-100.

 • Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. Технологічне керування параметрами мікрогеометрії робочих поверхонь кілець роликопідшипників на токарно-автоматних операціях // Труды 11-й международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии", Харьков, 2005- С. 69-75.

 • Заблоцький В.Ю., Марчук В.І, Марченко В.М. Дослідження зв'язків параметрів формоутворення з мікрогеометрією робочих поверхонь // Наукові нотатки.- Луцьк: Ред. –вид. ЛДТУ, 2005.- Вип. 17.- С.124-130.


  Анотація

  Заблоцький В.Ю. Підвищення якості оброблення кілець роликопідшипників на токарно-автоматних операціях. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.08– технологія машинобудування.– Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2006.

  Робота присвячена підвищенню продуктивності праці та якості виготовлення кілець конічних роликових підшипників. Розроблено динамічну модель оброблення комплексної заготовки кілець підшипників на токарно-автоматних операціях, яка дозволила виявити вплив технологічних чинників на утворення параметру хвилястості робочих поверхонь кілець. Вперше вирішено актуальну науково-технічну задачу встановлення взаємозв'язків параметрів макро- та мікрогеометрії робочих поверхонь кілець з їх експлуатаційними властивостями, функціональних залежностей між конструктивно-технологічними та кінематичними особливостями багатоінструментальної токарно-автоматної оброблення поверхонь обертання, режимами і показниками процесу формоутворення та параметрами мікрорельєфу оброблюваних поверхонь. Розроблено нові конструкції комплексної заготовки кілець підшипників, та технологічне спорядження, що дозволило розширити технологічні можливості механізмів та процесів, зменшило ресурсовитрати на 25-27% , та забезпечило пониження працемісткості токарного оброблення кілець підшипників на 35-40%

  Ключові слова: технологічний процес, конічний роликопідшипник, робоча поверхня, зовнішнє кільце,


 •