LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості сталевих виливків шляхом удосконалення тепло-газового режиму лиття у сиру форму

Газовые процессы в литейной форме // Процессы литья. – 2001. – № 3. – С. 53-56.

4. Пономаренко О.И., Радченко А.А. Управление газовым процессом в литейной форме // Вестн. Национ. техн. ун-та "ХПИ". – 2001. – №14.Новые решения в современных технологиях. – С. 15-16.

5. Радченко А.А. Расчет кинетики газового давления в литейной форме // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. – 1985. – №225. Прогрессив. технология обраб. металлов. Вып. 6. – С. 9-11.

6. Радченко А.А. Влияние температуры заливки литейных форм на качество отливок // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. – 1986. – №239. Прогрессив. технология обраб. металлов. Вып. 7. – С. 11-13.

7. Литейная форма: А.с. 1447530 СССР, МКИ В22 С 9/10 / А.А. Радченко, С.Г. Пелых, В.П. Шабанин (СССР). – №4129706/23-02; Заявлено 01.10.86; Опубл. 30.12.88, Бюл. – №48. – 2 с.

8. Модельно-опочная оснастка: А.с. 1463377 СССР, МКИ В22 С 7/04 / А.А. Радченко, С.Г. Пелых, В.А. Руденко (СССР). – №4283113123; Заявлено 13.07.87; Опубл. 07.03.89, Бюл. – №9. – 2 с.

9. Способ раскисления высокомарганцовистой стали: А.с. 1592347 СССР, МКИ С21 С 5/52 / Ю.Ф. Радько, А.А. Радченко, И.Г. Волков (СССР). – №4426391/27-02; Заявлено 17.05.88; Опубл. 15.09.90, Бюл. – №34. – 4 с.

10. Радченко А.А., Пелых С.Г. Оптимизация газового режима литейной формы // Межвузовский сборник научных трудов. Вопросы теории и технологии литейных процессов. – Комсомольск-на-Амуре: Хабаровск. политехн. ин-т. – 1985. – С. 103-106.

11. Радченко А.А., Пономаренко О.И. Повышение эффективности управления технологическим процессом изготовления отливок // Совершенствование технологических процессов и повышение качества отливок из чугуна и цветных сплавов: Тез. зональн. науч. техн. конф. (Андропов, сентябрь 1984). – Ярославль: ААТИ. – 1984. – С. 32-33.

12. Радченко А.А., Пономаренко О.И. Повышение качества и выхода годного стальных отливок // Новая техника и пути повышения коэффициента использования металла в литейном производстве: Тез. науч. техн. совещ. (Барнаул, 27-28 ноября 1984). – Барнаул: АПИ. – 1984.– С. 8-10.

13. Радченко А.А., Пономаренко О.И. Корреляционный отбор параметров регулирования качества отливок // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: Тез. докл. IV Республ. науч. техн. конф. (Запорожье, 10-12 сентября 1985). – Запорожье: ЗМИ. – 1985. – С. 101-102.

14. Радченко А.А., Алексеев Ю.П., Омельченко Г.В. Оптимальный газовый режим литейных форм // Новые высокопроизводительные технологические процессы, высококачественные сплавы и оборудование в литейном производстве: Тез. докл. VII научн. техн. конф. (Каунас, 16-18 сентября 1986). – Киев: ППП Укр НИИНТИ. – 1986. – С. 90-91.

15. Радченко А.А., Пономаренко О.И. Методика совершенствования технологии изготовления стальных отливок в массовом производстве // Современные технологические процессы получения высококачественных отливок, повышения стойкости литейной оснастки и режущего инструмента: Тез. докл. Межреспубл. науч. техн. сем. (Чебоксары, 10-12 октября 1987). – Чебоксары: ЧГУ. – 1987. – С. 6-7.

16. Радченко А.А., Пелых С.Г., Волков И.Г. Влияние содержания неметаллических включений и газов на качество отливок // Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: Тез. докл. V Республ. науч. техн. конф. (Запорожье, 6-8 сентября 1988). – Запорожье: ЗМИ. – 1988. – С. 20.

17. Радченко А.А. Технология производства марганцовистой стали с использованием алюминийсодержащих ферросплавов / Информ. лист. №117-90. – Х.: ППП Харьковского МТЦНТИ. – 1990. – 2 с.

АНОТАЦІЯ

Радченко О.О. Підвищення якості сталевих виливків шляхом удосконалення тепло-газового режиму лиття у сиру форму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ, 2002 р.

Дисертація присвячена підвищенню якості й зниженню браку сталевих виливків шляхом розробки і реалізації заходів щодо запобігання утворенню дефектів газового походження на основі використання системного підходу і методів математичного моделювання технологічних процесів, які протікають у сирій піщаній формі в умовах автоматизованого автотракторного виробництва.

На основі використання системного підходу одержано залежність зміни газового тиску від вологості суміші, твердості поверхневого шару форми, товщини стінки виливка і температури сталі, що заливається. За даними експериментальних вимірювань температурного поля і газового тиску в ливарній формі розроблено математичну модель, що описує взаємозв'язок технологічних параметрів тепло-газового режиму системи "стержень – метал – сира піщана форма". Розроблено і впроваджено систему керування приготуванням формувальних сумішей, яка дозволила знизити брак виливків на 8% від загальної кількості забракованих. Розроблено і впроваджено ефективну систему вентиляційних каналів й обладнання для її виконання, що забезпечує створення у ливарній формі спрямованого газового режиму з метою видалення металу зовні та зниження браку виливків через газові раковини на 6,5 % від загальної кількості забракованих. Удосконалено і впроваджено дифузійно-осадовий спосіб розкислення високомарганцевистої сталі комплексними феросплавами (феросилікомарганцеалюмінієм), який дозволяє значно зменшити вміст газів, у тому числі кисню на 0,0023 %, і знизити рівень браку виливків через газові раковини на 6,1 %, та ситоподібної пористості на 16,6 % від загальної кількості забракованих.

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 17 статтях, описані технічні рішення захищено 3 авторськими свідоцтвами і впроваджено в сталеливарному цеху Харківського тракторного заводу з економічним ефектом 129 тис. руб./рік (у цінах 1990 р.)

Ключові слова: якість виливків, тепло-газовий режим, газові раковини, ситоподібна пористість, температурне поле, газовий тиск, розкислення, сталь, математичне моделювання, системний підхід.

АННОТАЦИЯ

Радченко А.А. Повышение качества стальных отливок путем усовершенствования тепло-газового режима литья в сырую форму. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.04 – Литейное производство. – Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев, 2002 г.

Диссертация посвящена повышению качества и снижению брака стальных отливок путем разработки мероприятий по предупреждению образования дефектов газового происхождения на основе использования системного подхода и методов математического моделирования технологических процессов, протекающих в сырой песчаной форме в условиях автоматизированного автотракторного производства.

Реализация системного подхода проведена на основе комплекса теоретических исследований, лабораторных и производственных