LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості та розширення сортаменту товстолистового металопрокату на основі удосконалення технології та обладнання для його гарячої правки


Донбаська державна машинобудівна академіяШЕСТОПАЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


УДК 621.771.01: 621.771.23: 621.771.09: 621.98.01
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ СОРТАМЕНТУ ТОВСТОЛИСТОВОГО МЕТАЛОПРОКАТУ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО ГАРЯЧОЇ ПРАВКИ


Спеціальність 05.03.05
"Процеси та машини обробки тиском"АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття ученого ступеня
кандидата технічних наук

Краматорськ , 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донбаській державній машинобудівній академії (ДДМА, м. Краматорськ) Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор
Федорінов Володимир Анатолійович,
ректор, Донбаська державна машинобудівна академія.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Бейгельзимер Яків Юхимович,
провідний науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
(м. Донецьк);

кандидат технічних наук, професор
Луценко Віктор Олександрович,
завідувач кафедри "Обробка металів тиском і матеріалознавство", Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ).

Провідна установа: Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Маріуполь), кафедра "Обробка металів тиском".

Захист відбудеться " 26 " червня 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.105.01 по захисту дисертацій у Донбаській державній машинобудівній академії (84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус, ауд.1319).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донбаської державної машинобудівної академії (84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус).Автореферат розісланий " 25 " травня 2007 р.Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 12.105.01, к.т.н., доцент Ю.К. ДоброносовЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сучасний розвиток чорної металургії, машинобудування, нафто- і газодобувних, а також цілого ряду інших галузей промисловості - споживачів товстолистового металопрокату - потребує розширення його сортаменту, підвищення якості і збільшення обсягів виробництва. Це обумовлює необхідність подальшого розвитку технологій і обладнання для обробки товстих листів, що використовуються у цьому випадку, у тому числі і для їхньої гарячої правки.

Актуальність теми. Зростаючі вимоги до номенклатури і якості готової продукції товстолистових прокатних станів (ТЛС), у склад яких входять і машини для гарячого правлення, роблять необхідним їхнє подальше удосконалення, яке можливе, насамперед, на основі розробки науково обґрунтованих рекомендацій стосовно технологій і устаткування, а також розвитку методик автоматизованого розрахунку і проектування останніх. Доцільність реалізації даних заходів підтверджена також наявністю морально і фізично застарілого обладнання для правки й обробки товстих листів, яке не здатне забезпечити відповідної якості готової металопродукції, зокрема, площинності готового прокату. Необхідним у цьому випадку є і забезпечення максимальної економії матеріальних ресурсів при створенні нового та модернізації діючого устаткування, що обумовлено дефіцитом оборотних коштів на металургійних і машинобудівних підприємствах.

Відзначене свідчить про доцільність проведення широкого кола всебічних теоретичних і експериментальних досліджень процесу правлення товстих листів, спрямованих на підвищення техніко-економічних показників конкретних промислових виробництв. При цьому як пріоритетні напрямки даного розвитку слід вказати на розширення обсягів і підвищення ступеня вірогідності інформації, що надається, за рахунок кількісної оцінки локальних характеристик напружено-деформованого стану, прогнозування основних показників якості, уточнення вихідних передумов і використання досить строгих чисельних методів рішення.

Зазначене вище у своїй сукупності вимагає підвищення ступеня наукової обґрунтованості прийнятих у кожному конкретному випадку технічних рішень, що і визначає актуальність, а також практичну спрямованість теми даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковому напрямку "Створення нових і удосконалення діючих технологій, устаткування і засобів автоматизації в прокатному виробництві" та планам держбюджетних науково-дослідних робіт Донбаської державної машинобудівної академії. Робота виконана в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт, передбачених планами Міністерства освіти і науки України (накази № 756 від 7.11.2003, роботи 01U001747, 0105U002444, 0104U004039), а також у рамках госпдоговірних науково-дослідних робіт із АТ Новокраматорський машинобудівний завод (АТ "НКМЗ", м. Краматорськ) та ДП "Український науково-дослідний інститут металургійного машинобудування" (УкрНДІметалургмаш, м. Слов'янськ).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розширення сортаменту, підвищення якості і забезпечення економії матеріальних ресурсів при виробництві товстих листів на основі розвитку методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також розробки практичних рекомендацій з удосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування процесів правки на багатороликових правильних машинах.

Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені і вирішені наступні основні задачі:

  • уточнити і розширити математичні моделі напружено - деформованого стану при гарячому правленні товстих листів;

  • розробити математичні моделі з прогнозування точності геометричних характеристик листового металопрокату при гарячому правленні товстих листів;

  • дати експериментальну оцінку ступеня вірогідності отриманих теоретичних рішень і уточнити вихідні передумови, необхідні для їхньої чисельної реалізації;

  • проаналізувати характер впливу вихідних параметрів і розробити практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення технологій і устаткування для гарячого правлення товстих листів;

  • сформулювати критерії, розробити практичні рекомендації і програмні засоби з автоматизованого проектування технологічних режимів настроювання устаткування для гарячого правлення товстих листів.

Об'єкт дослідження. Технології й обладнання процесів гарячого правлення товстих листів.

Предмет дослідження. Основні закономірності і методики розрахунку механізмів формування напружено-деформованого стану і основних показників якості товстих листів при їхньому