LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості та розширення сортаменту товстолистового металопрокату на основі удосконалення технології та обладнання для його гарячої правки

гарячому правленні.

Методи досліджень. В основу теоретичних досліджень були покладені методи теорії пружності та пластичності, що включають методи чисельних ітераційних рішень одномірного рішення умов безперервності геометричних параметрів пружної лінії листів, що піддаються правленню. Аналіз ступеня можливостей використання одномірної математичної моделі виконаний на основі методу кінцевих елементів з використанням програмного пакета ABAQUS. Постановка і рішення задач з автоматизованого проектування були виконані з застосуванням елементів теорії дослідження операцій.

Експериментальні методи досліджень містили в собі методи тензометрії, виміру геометричних параметрів і механічних властивостей, а також експертну оцінку якості і споживчих властивостей при фізичному моделюванні процесів гарячого правлення товстих листів на різному, у тому числі і на створеному в рамках даної роботи, устаткуванні. Промислові експерименти були проведені на устаткуванні провідних металургійних підприємств України і Росії.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукову новизну дисертаційної роботи складають наступні її основні результати і положення:

  • вперше розроблена одномірна математична модель процесу правлення товстих листів багаторазовим згином, яка дозволяє прогнозувати основні показники якості готового металопрокату з урахуванням технологічних настроювань роликів правильної машини;

  • на основі методу кінцевих елементів одержала розвиток математична модель, що забезпечує коректне урахування реальних розподілів геометричних і кінематичних параметрів процесу правлення, а також умов зовнішнього тертя і механічних властивостей матеріалу, що дозволяє використовувати її в якості критеріальної для перевірки результатів автоматизованого розрахунку і проектуванні технологій і устаткування процесів гарячого правлення товстих листів;

  • вперше встановлений зв'язок основних параметрів технологічних настроювань листоправильної машини з енергосиловими параметрами процесу правлення, а також показниками якості готової металопродукції;

  • поставлено і вирішено задачі з автоматизованого розрахунку і проектування технологій і обладнання процесів гарячого правлення товстих листів.

Практична цінність отриманих результатів. Практичну цінність дисертаційної роботи представляють наступні її основні результати і положення:

  • розроблено пакет прикладних програм для ПЕОМ, що забезпечує зниження матеріальних витрат і трудомісткості проектування технологічних процесів правки багаторазовим знакозмінним вигином;

  • розроблено науково обґрунтовані рекомендації з проектування технологічних настроювань, вибору складу і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізації процесів гарячого правлення товстих листів.

Результати дисертаційної роботи у вигляді програмних засобів, технічних рішень і практичних рекомендацій використані на АТ НКМЗ, АТ "Алчевський металургійний комбінат" (м. Алчевськ), ДП УкрНДІметалургмаш.

Окремі положення дисертації використовуються на кафедрі "Автоматизовані металургійні машини й устаткування" Донбаської державної машинобудівної академії (кафедра АММ ДДМА) в лекційних курсах ряду спеціальних дисциплін, а також при виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проектів студентами і магістрами спеціальності 8.090218 "Металургійне устаткування".

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провів теоретичні дослідження, розробив математичне, алгоритмічне і програмне забезпечення з автоматизованого розрахунку і проектування процесів гарячого правлення товстих листів, виконав аналіз результатів чисельної реалізації і сформулював практичні рекомендації. Взяв участь у створенні нової установки експериментальної листоправильної машини 100/110х5 і проведенні експериментальних досліджень різних технологічних схем процесів гарячого правлення товстих листів. Узагальнив результати теоретичних і експериментальних досліджень, взяв участь у їхньому впровадженні. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить аналіз особливостей конструкцій устаткування для гарячого правлення, розробка математичних моделей, їхнє програмування, чисельна реалізація й аналіз одержаних результатів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи повідомлені й обговорені на міжнародній науково-технічній конференції "Нові досягнення і перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском" (м. Краматорськ, 2003); на трьох Всеукраїнських науково-технічних конференціях "Перспективні технології й устаткування обробки тиском у металургії і машинобудуванні" (м. Краматорськ, 2002, 2005, 2006); на міжнародній науково-технічній конференції "Нові наукомісткі технології, устаткування й оснащення для обробки металів тиском" (м. Краматорськ, 2004), на міжнародній науково-технічній конференції "Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу" (м. Краматорськ, 2004), на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу ДДМА (1999-2004), на міжнародній науково-технічній конференції, присвяченої 50-ти річчю ЛДТУ "Прогресивні технології й устаткування в машинобудуванні і металургії" (м. Липецьк, 2006), на III міжнародної конференції молодих вчених і фахівців "Металургія XXI століття" (м. Москва, 2007), на науково-технічних радах АТ НКМЗ і УкрНДІметалургмаш, а також на розширених наукових семінарах кафедри АММ ДДМА (м. Краматорськ, 2005 і 2006).

Публікації. Матеріали й основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 9 статтях по науковій тематиці, з них 4 у 4 спеціалізованих відповідно до переліку ВАК України виданнях.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 211 сторінок, у тому числі 135 сторінок основного тексту, 78 малюнків і 14 таблиць на 38 сторінках, список використаних джерел з 141 найменувань і 3 додатків на 37 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обумовлена актуальність теми і показаний зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано поставлену мету і задачі, надано характеристики об'єкта, предмета і методів досліджень. Відзначено особистий внесок здобувача, показані наукова новизна і практична цінність одержаних результатів, а також їхня апробація і промислове використання.

Технологічні режими, методи розрахунку, склад і конструктивні особливості механічного устаткування для правлення металу (аналіз стану питання)

Серед технологій і устаткування для правлення металопрокату, яке застосовується в металургійному виробництві, особливе місце займають процеси правлення багаторазовим вигином на багатороликових правильних