LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підвищення якості фінішної обробки отворів з переривчастою поверхнею

рівнянь показує, що жорсткість пружних елементів створює найбільш істотний вплив на рівень згинальних коливань розточувальної борштанги, ніж кут розташування пружних елементів щодо різця β. Збільшення жорсткості пружних елементів , призводить до поліпшення шорсткості обробленої поверхні, зниженню значень відносного зношування різців і конусності отворів, що пояснюється зниженням рівня коливань борштанги.

Збільшення числа обертів шпинделя в діапазоні від 800 до 1000 негативно впливає на вихідні параметри процесу тонкого розточування переривчастих отворів, що приводить до появи вібрацій інструмента, й відносне зношування різців підвищується.

Збільшення кута розташування пружних елементів щодо різця β приводить до погіршення шорсткості обробленої поверхні, відносного зношування різців і конусності отворів, у зв'язку з ростом рівня коливань борштанги.

Запропонована конструкція розточувальної борштанги з пружними елементами дозволяє зменшити амплітуду згинальних коливань в цілому на 10 – 30% у порівнянні з борштангами традиційної конструкції.

Для різців із циліндричною передньою поверхнею, у результаті проведення багатофакторного експерименту, отримані аналітичні залежності для розрахунку висоти нерівностей, відносного зношування й конусності отворів залежно від геометрії інструмента. Експериментально отримано оптимальне співвідношення геометричних параметрів різця і режимів обробки.

Висота нерівностей істотно зменшується в міру збільшення величини радіуса кривизни циліндричної ділянки передньої поверхні різця.

Збільшення подачі приводить до помітного росту шорсткості поверхні. Шорсткість поверхні також зростає зі збільшенням кута нахилу, допоміжної плоскої ділянки передньої поверхні різця.

Інші фактори (глибина різання, кут нахилу головної плоскої ділянки) у межах дослідженого діапазону їхніх значень практично не впливають на шорсткість поверхні.

На погрішність форми отворів у поздовжньому перетині (конусність) найбільший вплив робить подача, швидкість різання і радіус циліндричної ділянки передньої поверхні. Менш істотно впливають на конусність отворів глибина різання, задній кут і кути нахилу плоских ділянок передньої поверхні різця.

Зі зміною подачі від 0,08 до 0,16 мм/об значно зменшується конусність отворів. Зменшенню величини конусності сприяє також збільшення радіуса циліндричної ділянки передньої поверхні різця. Збільшення значень всіх інших факторів приводить до росту конусності отворів, причому найбільш істотно на збільшення конусності впливає швидкість різання.

Використання запропонованої конструкції розточувального різця з подвійним нахилом головної ріжучої кромки дозволило підвищити стійкість і знизити зношування різця на 25% у порівнянні з різцями звичайної геометрії.


ВИСНОВКИ


1.Комплексно вирішена задача із зниження негативного впливу коливань розточувального інструмента в умовах переривчастого різання на вихідні параметри технологічних показників обробки.

2.Розроблена та експериментально досліджена в умовах розточування отворів з переривчастою поверхнею розточувальна борштанга з пружними елементами.

3.Запропонована методика рішення диференційного рівняння 2-го порядку з кусочно-постійним характером змінення коефіцієнтів в лівій частині рівняння, та ступеневою функцією зміни збурюючої сили у правій частині, яке описує коливання борштанги в умовах розточування отворів з переривчастою поверхнею.

4.Походячи з аналізу рішення диференційного рівняння з перемінними коефіцієнтами встановлено, що амплітуда поперечних коливань борштанги з пружними елементами залежить від жорсткості та кута розташування пружних елементів відносно різця, а також режимів обробки, головним чином швидкості різання. Із результатів моделювання встановлена наявність резонансних областей, які визначаються співвідношенням жорсткості до кута розташування пружних елементів.

5.Розроблена і реалізована в програмному середовищі BASIC методика з розрахунку оптимальних значень конструктивних параметрів розточувальної борштанги з пружними елементами, та призначенню відповідних режимів обробки.

6.Розроблена конструкція розточувального різця зі спеціальною геометрією, що дозволяє підвищити стійкість та знизити розмірний знос різця на 25 % порівняно з різцями традиційної геометрії. Одночасно при цьому можна підвищувати продуктивність обробки за рахунок збільшення подачі зі збереженням заданої шорсткості поверхні.

7.Виведені формули, що дозволяють розрахувати геометричні параметри запропонованого різця, а також параметри якості поверхні при обробці таким видом інструменту.

8.Встановлено, що практичне використання розроблених конструкцій борштанги і різального інструмента дозволяє на 25-30% зменшити похибки розмірів і форми розточених отворів та до 40% знизити шорсткість обробленої поверхні.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Линчевский П.А. Влияние технологических факторов на уровень колебаний при растачивании отверстий с прерывистой поверхностью. / П.А. Линчевский, Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко // Труды Одесского национального политехнического университета. - 2006. - № 2 (26) – C. 67-69.

2.Линчевский П.А. Математическое моделирование колебательных процессов при растачивании прерывистых поверхностей борштангами с упругими элементами. / П.А. Линчевский, Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко // Труды Одесского национального политехнического университета. – 2007.- № 1 (27) – C. 41-45.

3. Линчевский П.А. Моделирование поперечных колебаний при растачивании отверстий с прерывистой поверхностью. / П.А. Линчевский, Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко // Вестник Севастопольского национального технического университета. - 2007. - № 80. – C. 26-28.

4. Лінчевський П.А. Оптимізація конструкцій борштанги для розточування отворів з переривчастою поверхнею. / П.А. Линчевский, Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко // Наукові нотатки. Луцький державний технічний університет. – 2007. - № 19. – C. 165-171.

5. Линчевский П.А. Моделирование крутильных колебаний при растачивании отверстий с прерывистой поверхностью. / П.А. Линчевский, Б.О. Ткаченко, С.М. Онищенко // Проблеми техніки. Вісник одеського національного морського університету. – 2007. - № 2 – С.77-84.

6. Линчевский П.А. Устойчивость процесса растачивания отверстий с прерывистой поверхностью / П.А. Линчевский, А.А. Оргиян, С.М. Онищенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2007. - № 61. – C. 261-266.

7. Линчевский П.А. Тонкое растачивание отверстий с прерывистой поверхностью. / П.А. Линчевский, А.А. Оргиян, С.М. Онищенко // Физические и компьютерные технологии. Труды 11-й Международной науч.-техн. конференции 2-3 июня 2005. - ХНПК "ФЭД", 2005. – C. 48-52.

8. Онищенко С.М. Розточування переривчастих поверхонь спеціальним інструментом. / С.М. Онищенко // Тези доповідей 39-ої наукової конференції молодих дослідників ОПУ – магістрантів. "Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі". – Одеса, 2004. - C.118.


Онищенко С.М. Повышение качества финишной обработки отверстий с прерывистой поверхностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по