LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підшаботна віброізоляція штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Ткачук Ольга АнатоліївнаУДК 621.974.4 – 752.2 (043.3)ПІДШАБОТНА ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ШТАМПУВАЛЬНИХ МОЛОТІВ
з ОДНОБІЧНИМ ДЕМПФІРУВАННЯМ
Спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тискомАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наукЛуганськ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі "Обладнання для обробки металів тиском" Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(СНУ ім.В.Даля) Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор
Рей Роман Іванович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Луганськ), завідувач кафедри "Обладнання для обробки металів тиском".

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

Роганов Лев Леонідович,

Донбаська державна машинобудівна академія (м.Краматорськ), завідувач кафедри "Машини
та технологія обробки металів тиском";


кандидат технічних наук, доцент
Явтушенко Олександр Вікторович,

Запорізький національний технічний університет,звідувач кафедри " Обробка металів тиском".


Провідна установа:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, кафедра "Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів" (м. Київ).


Захист відбудеться 9 вересня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.02 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-А.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-А.

Автореферат розісланий 4 серпня 2004 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 29.051.02, д.т.н., доцент

_____________

Ю.І. Гутько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


На сучасному етапі розвитку ковальсько-штампувального виробництва особлива увага приділяється проблемі боротьби з технологічними вібраціями, які є наслідком роботи устаткування динамічної дії. Ударні навантаження, що виникають у процесі експлуатації штампувального молота – головного джерела вібрацій у парку машин для обробки металів тиском, – викликають скорочення терміну служби і передчасне руйнування несучих конструкцій будівель, несприятливо впливають на організм людини, перешкоджають упровадженню засобів автоматизації і контролю технологічних процесів. Перспективним напрямком у рішенні задачі зниження віброактивності штампувальних молотів є створення високоефективної системи підшаботної віброізоляції.

Актуальність теми. Задача зниження рівня технологічних вібрацій, що генеруються штампувальними молотами, які є одним з основних видів обладнання ковальсько-штампувального виробництва, має важливе соціальне і виробниче значення. Віброізольовані фундаменти, які використовуються з цією метою із середини минулого століття, мають великі габаритні розміри, високу вартість виготовлення, складну систему гідроізоляції підфундаментного коробу. В теперішній час у світовій практиці прийнятий принцип безпосередньої віброізоляції шабота як найбільш раціональний. У відомих на сьогоднішній день конструкціях підшаботної віброізоляції гасіння коливань здійснюється силами тертя, що викликає додаткові навантаження на фундамент, збільшує вібраційну активність молота. Розробка віброізолюючої системи, яка дозволяє усунути виявлені недоліки при зниженні металомісткості конструкції, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до напряму наукової школи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля "Перспективні ковальсько-пресові машини", у рамках держбюджетних тем науково-дослідних робіт з віброізоляції ковальсько-штампувального обладнання БМ-11-96 "Подшаботная виброизоляция кузнечных молотов", БМ-6-99 "Подшаботная виброизоляция кузнечных молотов", і госпдоговірної теми НДР М-24-02 "Исследование распространения сейсмических вибраций, генерируемых штамповочным молотом с м.п.ч. 20т", у яких автор безпосередньо брав участь як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка системи підшаботної віброізоляції штампувальних молотів, яка забезпечує зменшення динамічного впливу на фундамент і затухання коливань шабота за передбачену кількість циклів шляхом використання гідравлічних демпферів однобічної дії при зниженні матеріаломісткості конструкції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

  • проаналізувати відомі теоретичні та експериментальні дослідження сучасних методів зниження вібрацій та вибрати напрямок удосконалення систем підшаботної віброізоляції;

  • розробити фізичну та математичну моделі підшаботної віброізоляції штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням яка забезпечує зменшення динамічного впливу на фундамент і затухання коливань шабота за передбачену кількість циклів шляхом використання гідравлічних демпферів однобічної дії при зниженні матеріаломісткості конструкції;

  • розробити методику розрахунку параметрів і проектування підшаботної віброізоляції штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням;

  • розробити патентоспроможне технічне рішення виброізолювальної системи;

  • розробити систему підшаботної віброізоляції штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням та провести експериментальні дослідження, встановити адекватність математичного опису дослідним даним, визначити межі похибки при заданій довірчій імовірності;

  • впровадити результати роботи у виробництво.

Об'єкт дослідження – процеси післяударних вібрацій, які генерують штампувальні молоти.

Предмет дослідження – реакції механічної системи з однією та двома ступенями вільності, амплітуда й частота коливань, віброшвидкості, час загасання коливань, навантаження, які виникають у пристрої, що демпфірує, та у віброізолюючий системі.

Методи дослідження. Рішення поставлених у роботі задач здійснено