LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підшаботна віброізоляція штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням

лабораторних досліджень підшаботної віброізоляції, аналізу отриманих експериментальних даних і їхній обробці за допомогою методів математичної статистики.

Експериментальні дослідження розробленої системи віброізоляції проводилися на пароповітряному штампувальному молоті з м.п.ч. 1000 кг за методикою, створеною фахівцями СНУ ім. В.Даля – ГНДЛ "Перспективні ковальсько-пресові машини".

Під час експерименту використовувалася вимірювальна та реєструвальна апаратура: сейсмоприймачі СВ-20, що відповідають вимогам ГОСТ 13002, осцилограф світлопроміневий Н 117/1, підсилювач тензометричний 8АНЧ.

При спостереженнях реєструвалися:

 • швидкість переміщення фундаменту за допомогою сейсмоприймачів;

 • хід падаючих частин – за допомогою струнного ходографа;

 • ходограма коливань шабота – застосована балочка рівного опору з наклеєними тензодатчиками.

Аналіз отриманих осцилограм показав, що застосування підшаботної віброізоляції штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням забезпечує зменшення амплітуди коливань і зупинку шабота за час подвійного ходу молота, підтвердивши результати теоретичних досліджень.

Результати кількісної оцінки експериментальних даних, здійсненої методами математичної статистики, відповідно до вимог ГОСТ 8.207 "Прямі виміри з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки спостережень", за методом Монте-Карло, шляхом побудови гістограм, за критеріями Фішера і Кохрена, наведені в табл.1

Таблиця 1

Аналіз результатів величин абсолютного зсуву шабота (DА)
і віброшвидкості фундаменту (DV)

Критерій аналізу

Метод оцінки

DА

DV

Довір. імовірність

Нормальність
розподілу

Закон
розподілу

ГОСТ 8.207

0,7404<

0,7634<

0,8625

0,7404<

0,7926<

0,8625

0,95належить нормальному розподілуМетод
Монте-Карло

3,01

23,4

0,95/0,94щільність нормально випадкова


Межі похибок
результатів
вимірювань, %

ГОСТ 8.207

10,9

11,3

0,95

Відтворюваність експерименту

Критерій Кохрена G, G

0,1528<
0,3135

0,2318<
0,3135

0,95


Продовження таблиці 1

Критерій аналізу

Метод оцінки

DА

DV

Довір. імовірність

Адекватність
мат. опису
експ. даним

Критерій Фішера F, F

0,3708<
2,3870

0,7445<
2,3870

0,95

Межі похибок
мат. опису

за дисперсією
адекватності

11,15

11,9

0,95


На підставі отриманих теоретичних і експериментальних даних підшаботна віброізоляція з однобічним демпфіруванням впроваджена в ЗАТ "Первомайський механічний завод" (м. Первомайськ, Луганської обл.) на пароповітряному штампувальному молоті з масою падаючих частин 1000 кг моделі М 2140.

Експлуатація віброізолятора забезпечує нормальну роботу молота відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039-99 до технологічних вібрацій на робочих місцях. Очікуваний економічний ефект від упровадження складає 12133,92 грн.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове рішення наукової задачі зниження вібраційної активності штампувальних молотів за допомогою створення системи підшаботної віброізоляції, яка забезпечує зменшення динамічного впливу на фундамент і затухання коливань шабота за передбачену кількість циклів шляхом використання гідравлічних демпферів однобічної дії при зниженні матеріаломісткості конструкції, що можна укласти на основі наступних висновків:

 • Збільшення динамічного навантаження на фундамент, що виникає внаслідок застосування сил тертя для гасіння післяударних коливань, і велика матеріаломісткість існуючих конструкцій віброізоляції обумовлюють створення нової віброізолюючої системи штампувальних молотів з метою зниження їхньої вібраційної активності.

 • У розробленій системі підшаботної віброізоляції штампувальних молотів у якості віброгасника використаний гідравлічний демпфер однобічної дії, який дозволяє здійснювати гасіння коливань силами опору рідини, замість сил тертя, що використовувались раніше.

 • Розроблено математичну модель підшаботної віброізоляції штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням постійною силою, створюваної гідравлічним циліндром, використовуваним як віброгасник, і постійною жорсткістю віброізоляторів, у виді циліндричних пружин, забезпечує гасіння коливань шабота за передбачену кількість циклів.

 • Створена віброізолююча система, захищена патентом України №38111А, дозволяє зменшити динамічні навантаження на фундамент і рівень технологічних вібрацій, що виникають у процесі роботи штампувальних молотів, на 36–38% у порівнянні з відомими конструкціями підшаботної віброізоляції, у яких гасіння коливань здійснюється силами тертя.

 • Розроблена методика визначення параметрів і проектування підшаботної віброізоляції з однобічним демпфіруванням на основі проведених розрахунків забезпечила можливість застосування запропонованої віброізолюючої системи для гами штампувальних молотів з масою падаючих частин від 1000 до 20000 кг.

 • Результати проведених експериментальних досліджень розробленої в дисертації системи підшаботної віброізоляції з однобічним демпфіруванням на пароповітряному штампувальному молоті з м.п.ч. 1000 кг підтверджують правильність теоретичних висновків щодо зниження динамічного навантаження на фундамент при зменшенні матеріаломісткості конструкції. Об'єктивність отриманих даних доведена методами математичної статистики:

  • числові експериментальні значення амплітуд коливань та віброшвидкостей фундаменту належать нормальному розподілу при рівні значущості 0,05;

  • межі похибки результатів виміру складають 10,9% і 11,3% для амплітуди і віброшвидкості відповідно при довірчій імовірності 0,95;

  • відтворюваність експерименту підтверджується критерієм Кохрена, а адекватність математичного опису експериментальним даним – критерієм Фішера при рівні


 •