LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Підшаботна віброізоляція штампувальних молотів з однобічним демпфіруванням

значущості 0,05;

 • розрахункові значення меж похибки, розрахованих по дисперсії адекватності, складають для амплітуд коливань шабота, 11,15%; для віброшвидкості фундаменту – 11,9% при довірчій імовірності 0,95.

 • Підшаботна віброізоляція впроваджена на штампувальному молоті з м.п.ч. 1000 кг в ЗАТ "Первомайський механічний завод" (м. Первомайськ, Луганської обл.). Очікуваний економічний ефект складає 12133,92 грн.  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ автором праць
  за темою дисертації


 • Рей Р.И., Сушкова Т.С., Ткачук О.А. О движении виброизолированного шабота молота перед ударом // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 1998. – С. 131–133.

 • Рей Р.И., Ткачук О.А. Подшаботная виброизоляция кузнечных молотов
  с односторонним гашением колебаний // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 2000. – С. 158–162.

 • Ткачук О.А. Определение главных параметров виброгасителя в конструкции подшаботной виброизоляции молота с односторонним демпфированием // Удосконалення процесів та обладнання обробки металів тиском в металургії і машинобудуванні. Тем. зб. наук. пр. – Краматорськ – Словянськ, 2000. – С.141–145.

 • Ткачук О.А. Амортизатор подшаботной виброизоляции кузнечного молота // Вибрации в технике и технологиях. – 2000. – №3(15). – С.31–32.

 • Ткачук О.А. Методика расчёта и проектирования подшаботной виброизоляции молотов с односторонним демпфированием колебаний // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – С. 182–187.

 • Ткачук О.А. Расчёт параметров подшаботной виброизоляции штамповочных молотов с односторонним демпфированием // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2001. – №7. – C. 33–35.

 • Ткачук О.А. Определение главных параметров виброгасителя в подшаботной виброизоляции молота с односторонним демпфированием // Современные проблемы строительства: Ежег. научно-техн. сборник. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект. ООО "Лебедь", 2001. – Т.2. – С. 117–120.

 • Ткачук О.А. Методика экспериментальных исследований подшаботной виброизоляции молотов с односторонним демпфированием // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2002. – С. 193–197.

 • Ткачук О.А. Социально-экологические аспекты работы кузнечно-штамповочного производства // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наук. пр. – Кременчук, 2002. – №5/(16). – С. 35–38.

 • Монятовский С.С., Ткачук О.А. К методике определения норм вибрационной нагрузки на оператора кузнечного молота // Удосконалення процесів і обладнання обробки металів тиском в металургії і машинобудуванні. Тем. зб. наук. пр. – Краматорск: ДДМА, 2003. – С. 544–546.

 • Ткачук О.А. Анализ обработки результатов экспериментальных исследований подшаботной виброизоляции молотов с односторонним демпфированием // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 2003. – С.116–121.

 • Пат. 38111А Україна, МПК 7 В 21 J 13/00. Підшаботна віброізоляція молотів / О.А.Ткачук, Р.І.Рей, Ю.І. Гутько (Україна). - № 2000053073; Заявлено 30.05.00.; Опубл. 15.04.01, Бюл. №4. – 2 с.

 • Ткачук О.А., Гультяева В.В. Влияние виброизоляции на ККД удара шаботного молота // VII Всеукраїнська наукова конференція "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". Тези. доп. – Т.1.– Донецьк, 1997. – С.142–143 .

 • Ткачук О.А. Подшаботная виброизоляция молотов с односторонним демпфированием // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2003". – Т. 36. Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.20.

 • Ткачук О.А. Результаты экспериментальных исследований подшаботной виброизоляции молотов с односторонним демпфированием // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта '2004". – Т.62. Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.42–43.

  Інформація про дослідження автора розміщена на інтернет-сайті http://lugansk.iatp.org.ua/ek_pr/.  Анотація


  Ткачук О.А. Підшаботна віброізоляція молотів з однобічним демпфіруванням. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2004.

  Робота присвячена розробці системи підшаботної віброізоляції молотів з метою зниження амплітуди коливань фундаменту за допомогою динамічного впливу шабота на фундамент при однобічному демпфіруванні і зменшення матеріаломісткості конструкції.

  Розроблено методику розрахунку і проектування підшаботної віброізоляції молотів з однобічним демпфіруванням і технічне рішення на рівні винаходу. Порівняльний аналіз пропонованої віброізоляційної системи з конструкцією підшаботної віброізоляції за допомогою пакетів з гофрованої листової сталі показує, що застосування однобічного демпфірування дозволяє на 36–38% підвищити ефективність віброізоляції за рахунок зниження середнього квадратичного значення віброшвидкості фундаменту і забезпечити загасання коливань за час подвійного ходу молота. Експериментальні дослідження підтверджують об'єктивність розробленої методики розрахунку параметрів і дієздатність запропонованої конструкції підшаботної віброізоляції. Результати роботи впроваджено в ЗАТ "Первомайський механічний завод" (м.Первомайськ, Луганської обл.). Очікуваний економічний ефект від упровадження складає 12133,92 грн.

  Ключові слова: штампувальний молот, шабот, вібрації, підшаботна віброізоляція, однобічне демпфірування, гідроциліндр, амплітуда коливань, рівень віброшвидкості.  Аннотация


  Ткачук О.А. Подшаботная виброизоляция молотов с односторонним демпфированием.

  Диссертация в виде рукописи на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2004.

  Диссертационная работа посвящена проблеме борьбы с вибрациями в кузнечно-штамповочном производстве и направлена на решение задачи снижения вибрационной активности штамповочных молотов – основного оборудования ударного действия среди машин для обработки металлов давлением.

  Проведенный анализ существующих способов


 •