LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Плоскі контактні задачі для тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням зчеплення та фрикційного проковзування

та встановлено наступне:

 • за повного контакту тіл, одне з яких має виїмку форми r(x) = – r0(1 – x2/b2)3/2 або
  r(x) = – r0(1 – x2/b2)5/2, при послідовному навантаженні спочатку стискальними, а потім зсувними зусиллями може реалізуватись одна з трьох ситуацій: повне зчеплення, локальне проковзування, глобальне проковзування. Глобальне проковзування відбувається за досягнення зовнішніми зсувними зусиллями рівня стискальних, помножених на коефіцієнт тертя;

 • наявність зони з пониженим коефіцієнтом тертя при перевищенні зсувними зусиллями певної критичної величини призводить до часткового проковзування поверхонь на ділянці, розміри якої нелінійно залежать від відношення прикладених стискальних і зсувних зусиль;

 • за наявності між тілами просвіту, зумовленого виїмкою, для як завгодно малих зсувних зусиль виникають ділянки проковзування, що прилягають до зазору;

 • під час проковзування може виникати значна концентрація контактних напружень, наприклад, коли біля просвіту, що займає 40 % області виїмки, утворюються ділянки проковзування, кожна з яких займає 10 % довжини виїмки, дотичні напруження на кінцях цих ділянок втричі перевищують прикладені до тіл зсувні навантаження;

 • для форми виїмки r(x) = – r0(1 – x2/b2)3/2 максимальні дотичні контактні напруження досягаються на краях ділянки проковзування;

 • за простого навантаження тіл з однакових матеріалів з виїмкою одночасно прикладеними і монотонно зростаючими стискальними та зсувними зусиллями контакт тіл реалізується без появи ділянок фрикційного проковзування. При цьому в кожен момент навантаження зберігається стале відношення контактного тиску та зсувних контактних напружень з тим самим коефіцієнтом пропорційності, що і для зовнішніх стискальних та зсувних зусиль;

 • при контакті тіл з абсолютно узгодженими границями за дії приповерхневої зосередженої сили можуть виникати тільки ділянки проковзування, або одночасно відшарування з утворенням просвіту і ділянки проковзування, що прилягають до нього;

 • за відшарування меж півплощин під дією внутрішньої зосередженої сили довжина ділянок проковзування в кілька разів більша, ніж довжина утвореного міжконтактного просвіту;

 • термопружна взаємодія тіл за наявності термоізольованого зазору, зумовленого поверхневою виїмкою, супроводжується взаємним проковзуванням поверхонь на симетричних ділянках, що прилягають до зазору. Проковзування виникає за як завгодно малих значень теплового потоку, а із зростанням потоку поширюється за межі виїмки;

 • локальний контактний термоопір за дії теплового потоку може зумовити взаємне проковзування поверхонь тіл, що попередньо навантажені стискальними і зсувними зусиллями, які не викликають проковзування. За умов повної адгезії поверхонь поза ділянкою термоопору проковзування виникає вздовж зони, що прилягає до одного з країв цієї ділянки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ:

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.І., Монастирський Б.Є. Пружна взаємодія двох півплощин за локального зсуву границь на ділянці міжконтактного просвіту // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 3. – С. 101-109.

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.І., Монастирський Б.Є. Зсув притиснутих одна до одної півплощин з поверхневою виїмкою. Ч. 1. Повний контакт // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – 41, № 2. – С. 39-44.

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.І., Монастирський Б.Є. Зсув притиснутих одна до одної півплощин з поверхневою виїмкою. Ч. 2. Неповний контакт // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – 42, № 4. – С. 114-120.

 • Маланчук Н.И., Мартыняк Р.М., Нагалка С.П. Термомеханическое проскальзывание границ полуплоскостей в окрестности зазора между ними // Теорет. и прикл. механика. – 2006. – Вып. 42. – С. 52-56.

 • Маланчук Н.І., Мартиняк Р.М. Інтегральні рівняння задачі про локальне контактне проковзування тіл за дії зосереджених сил // Прикл. проблеми механіки і математики – 2006. – Вип. 4. – С. 111-115.

 • Маланчук Н.І. Проковзування тіл в околі розшарування за дії зосередженої приповерхневої сили // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 4. – С. 173-180.

 • Маланчук Н., Швець Р., Мартиняк Р. Локальне проковзування тіл, зумовлене поверхневими неоднорідностями за дії силових і теплових навантажень // Машинознавство. – 2007. – № 7. – С. 15-20.

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.І., Монастирський Б.Є. Моделювання контакту півпросторів з урахуванням пружного проковзування в області поверхневої виїмки // Матеріали 10-ї Міжн. наукової конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2004. – С. 174.

 • Маланчук Н.І. Контакт півплощин зі зчепленням із виїмкою на границі розмежування // Тези допов. Конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С. Підстригача. – Львів, 2004. – С. 98-100.

 • Маланчук Н.І., Монастирський Б.Є. Часткове проковзування півбезмежних тіл за наявності міжповерхневого зазору // Тези допов. Конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С. Підстригача. – Львів, 2005. – С. 116.

 • Монастирський Б.Є., Маланчук Н.І. Математична модель термопружного контакту півплощин з локальними геометричними неоднорідностями границі // Матеріали 11-ї Міжн. наукової конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2006. – С. 202.

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.И. Термоупругое взаимодействие полуплоскостей при локальном проскальзывании в окрестности межконтактного зазора // Мат. 4-й Межд. науч. конф. им. акад. А.С. Космодамианского. – Донецк, 2006. – С. 103-105.

 • Маланчук Н.І. Термопружний контакт півплощин з урахуванням проковзування // Матем. проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів, 2006. – Т 2. – С. 68-70.

 • Маланчук Н.І.Математичне моделювання локального фрикційного проковзування тіл за дії зосередженої сили // Тези допов. Всеукр. наукової конф. молодих вчених і студентів з диференціальних рівнянь та їх застосувань. – Донецьк, 2006. – С. 83-85.

 • Слободян Б., Маланчук Н. Локальне проковзування півплощин за дії зосереджених чинників та тиску газорідинного заповнювача міжконтактного простору // Тези доп. 8-го Міжн. симп. укр. інж.-мех. у Львові МСУІМЛ-8. – Львів, 2007. – С. 67-68.

 • Мартиняк Р.М., Маланчук Н.І. Пружна і термопружна взаємодія тіл з узгодженими границями за локального проковзування // Тези допов. Міжн. науково-техн. конф. „Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій". – Дніпропетровськ, 2007. – С. 47-49.

 • Martynyak R., Malanchuk N., Monastyrskyy B. Local thermally induced slip of contacting solids in the vicinity of intersurface gap // Proceedings of 7th International Congress on Thermal Stresses "Thermal Stresses'2007". – Taipei (Taiwan), 2007. – P. 397-400.


  Анотація. Маланчук Н.І. Плоскі контактні задачі для тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням зчеплення та фрикційного проковзування. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів,


 •