LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Повзучість та пошкоджуваність осесиметричних конструктивних елементів машин

урахуванням повзучості та пошкоджуваності, осесиметричних конструктивних елементів машин, який містить покрокове інтегрування рівнянь стану у часі з розв'язанням на кожному кроці варіаційної рівності для змішаного варіаційного функціоналу, що дозволяє на етапі проектування визначити вплив експлуатаційних властивостей матеріалів та конструкцій, процесів повзучості та пошкоджуваності на час до руйнування та зміну контактного тиску в ущільненнях для герметизації затворів;

2. Створено, теоретично і чисельно обґрунтовано чисельно-аналітичний метод розв'язання двовимірних крайових задач повзучості осесиметричних конструктивних елементів машин, який засновано на сполученні чисельного методу продовження рішення за часом і аналітичним рішенням варіаційної рівності для змішаного функціонала на кроці часу варіаційно-структурним методом теорії R – функцій.

3. Створено програмні розробки, що реалізують метод розрахунку пружного деформування та повзучості з пошкоджуваністю, включаючи визначення оцінок конструкційної міцності і довговічності осесиметричних конструктивних елементів технологічних й енергетичних машин.

4. Одержано оцінки конструкційної міцності двошарових матриць для пресування тугоплавких сполучень, часу до руйнування для поширених елементів енергетичних машин: труб тиску, роторів і дисків турбомашин та зміну контактного тиску ущільнень для герметизації затворів, які експлуатуються при дії зовнішніх тисків та об'ємних відцентрових сил при високій температурі й повзучості.

5. Результати роботи впроваджено на практиці в Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" при обґрунтуванні вибору за умов міцності матеріалів матриці пристрою для пресування циліндрових брикетів із тугоплавких сполучень.


список праць, опублікованих за темою дисертації


1. Морачковский О.К., Соболь В.Н. Решения задач ползучести тонкостенных стержней и оболочек на базе смешанного вариационного принципа // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2002.– № 10, Т.2– С. 82-86.

Здобувач розробив метод щодо розв'язування варіаційної задачі.

2. Морачковский О.К., Соболь В.Н. Метод решения задач ползучести тел на основе смешанного вариационного принципа // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2003. – № 12, Т.1– С. 84-89.

Здобувач розробив чисельно-аналітичний метод розв'язання задач нелінійної повзучості осесиметричних просторових тіл.

3. Морачковский О.К., Соболь В.Н. Исследования сходимости решений задач ползучести тел вращения вариационным методом // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – № 20. – С. 75-80.

Здобувач одержав чисельні розрахунки і дані зі збіжності розв'язків задач нелінійної повзучості осесиметричних просторових тіл.

4. Ромашов Ю.В., Соболь В.Н. Расчеты повреждающихся при ползучести толстостенных цилиндров // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – № 47. – С. 52-56.

Здобувач одержав розв'язки задач повзучості товстостінних циліндрів.

5. Морачковський О.К., Дружинін Є.І., Ромашов Ю.В., Соболь В.М. Моделирование и анализ динамических высокотемпературных процессов в элементах энергетического оборудования // Збірник наукових праць Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – Вип. 16. – С. 160-164.

Здобувач створив програмні засоби щодо дослідження процесів повзучості.

6. Морачковский О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.Н. Ползучесть и повреждаемость контактных уплотнений затворов высокого давления // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2005. – № 21. – С. 91-96.

Здобувач одержав розв'язки задач повзучості контактних ущільнень.

7. Ромашов Ю.В., Соболь В.Н. Методы расчета посадки цилиндра // Вісник Інженерної Академії України. – К., 2000. – Спеціальний випуск. – С. 395-398.

Здобувач розробив структури розв'язків задачі пружності для розрахунків посадки циліндрів.

8. Ромашов Ю.В., Соболь В.Н. Моделирование свободных колебаний тонких стержней на базе смешанного вариационного принципа Рейсснера // Вісник Інженерної Академії України. – К., 2001. – ч. 2, № 3. – С. 21-25.

Здобувач розробив метод розв'язування варіаційних задач вільних коливань.

9. Морачковский О.К., Соболь В.Н. Вариационный принцип для решения задач ползучести пространственных тел // Труды 8-й Международной конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – ХНПК "ФЭД". – Харків, 2003. – С. 272-275 .

Здобувач надав обґрунтування змішаному функціоналу та одержав чисельні розрахунки з довговічності осесиметричних просторових тіл.

10. Morachkovsky O., Sobol V., Zamula A. The methods for solution of static and dynamic creep problems for bodies of revolution // Тезисы докладов Международной конференции "Nonlinear Dynamics". – Харків, 2004. – С. 59.

Здобувач одержав розв'язки задач повзучості осесиметричних тіл обертання.


АНОТАЦІЇ


Соболь В.М. Повзучість та пошкоджуваність осесиметричних конструктивних елементів машин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2006.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-практичної задачі щодо розробки розрахункового методу оцінки конструкційної міцності та довговічності осесиметричних конструктивних елементів технологічних та енергетичних машин, які деформуються в умовах повзучості з пошкоджуваністю при дії зовнішніх тисків та об'ємних відцентрових сил.

Запропоновано розрахунковий метод оцінки конструкційної міцності та довговічності з урахуванням повзучості та пошкоджуваності осесиметричних конструктивних елементів машин, що дозволяє на етапі проектування визначити вплив експлуатаційних властивостей матеріалів та конструкцій, процесів повзучості та пошкоджуваності на час до руйнування та зміну контактного тиску в ущільненнях для герметизації затворів.

Створено, теоретично і чисельно обґрунтовані, чисельно-аналітичний метод та програмні розробки щодо визначення оцінок конструкційної міцності і довговічності осесиметричних конструктивних елементів технологічних й енергетичних машин, який засновано на сполученні чисельного методу продовження рішення за часом і аналітичним рішенням варіаційної рівності для змішаного функціонала на кроці часу варіаційно-структурним методом теорії R –