LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Покращання ефективності системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу


Міністерство освіти та науки України

Національний університет ,,Львівська політехніка"


Кравець Ігор ЄвгенійовичУДК 621.833.17

ПОКРАЩАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ТА ІНТЕНСИВНОГО СПРАЦЮВАННЯ ПРИВОДУ МЛИНІВ БАРАБАННОГО ТИПУ05.02.02 - машинознавство

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів-2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник доктор технічних наук, професор

Малащенко Володимир Олександрович,

Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри "Деталі машин"


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Гащук Петро Миколайович,

Національний університет "Львівська політехніка", завідувач кафедри "Експлуатація та ремонт автомобільної техніки"


кандидат технічних наук, доцент

Стрілець Володимир Миколайович,

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), завідувач кафедри "Теплоенергетика"
Захист відбудеться 12 грудня 2007 р. о 1500 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.06 у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів - 13 вул. С.Бандери, 12, головний корпус ауд. 226.


З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів вул. Професорська, 1.


Автореферат розіслано "09" листопада 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Шоловій Ю. П.

загальна характеристика роботи

Актуальність дисертаційної роботи випливає з необхідності підвищення ефективності та надійності приводів вуглерозмелювальних млинів, у яких можуть виникати коливні процеси під час неусталених режимів роботи. Практика показує, що під час цих процесів частими є перевантаження валів редуктора та великогабаритної відкритої зубчастої передачі, що призводить до інтенсивного спрацювання, а у окремих випадках до їхнього руйнування. Заміна зубчастих передач і валів пов'язана з великими витратами робочого часу та металу. Дана робота направлена на розв'язання цієї важливої для виробництва задачі, шляхом розробки та впровадження нової кулькової обгінної муфти, що автоматично з'єднує та роз'єднує вали та покращання умов роботи відкритої зубчастої передачі, а очікувані результати підвищать ефективність системи захисту від перевантажень та інтенсивного спрацювання елементів приводу млинів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до наукового напрямку кафедри деталей машин Національного університету "Львівська політехніка" „Динаміка машин циклічної дії " у рамках госпдоговірних тем 6741 „Дослідження умов роботи та надійності зубчастої пари привода млинів", 6904 „Дослідження умов роботи та надійності муфт приводів млинів", 6951 „Покращення експлуатаційних показників привода млинів Ш-12", 1410 „Авторський нагляд за виготовленням, монтажем і наладкою розробленої кулькової муфти млина Ш-12", а також відповідно до науково-технічної програми „Ресурсозберігаючі та енергоефективні технології машинобудування", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. №1716, Інд.28.

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є покращання експлуатаційних характеристик механічного привода великогабаритних млинів за рахунок розроблення та застосування нової кулькової муфти вільного ходу з обґрунтуванням її геометричних, кінематичних і силових параметрів та покращання умов роботи відкритої великогабаритної зубчастої передачі, що в сукупності підвищує ефективність системи захисту від перевантаження та інтенсивного спрацювання його основних деталей.

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі задачі:

  • провести порівняльний аналіз відомих принципових схем механічних приводів великогабаритних млинів, конструкцій муфт, теоретичних основ їх проектування, виявити недоліки та накреслити напрямок проведення досліджень;

  • розробити нову класифікацію кулькових муфт вільного ходу, на основі якої установити принципи вибору конструктивних виконань таких муфт з теоретичним обґрунтуванням їхніх експлуатаційних параметрів; розробити методику розрахунків геометричних, кінематичних, силових і міцнісних параметрів та основних принципів синтезу кулькових муфт вільного ходу великогабаритних механічних приводів;

  • проаналізувати умови роботи відкритої зубчастої передачі та розробити методику її розрахунку та рекомендації щодо покращання режимів роботи, які впливають на продовження терміну експлуатації;

  • розробити та виготовити експериментальний зразок кулькової муфти приводу млинів барабанного типу та провести експериментальні дослідження її навантажувальної та компенсуючої здатності;

  • спроектувати, виготовити та впровадити промисловий зразок кулькової муфтивільного ходу для великогабаритного привода млинів;

  • розробити методику проведення експериментальних досліджень в реальних промислових умовах приводної великогабаритної зубчастої передачі з визначенням розподілення навантаження, величин спрацювання тощо і сформулювати рекомендації щодо покращення умов їх експлуатації.

Об'єкт дослідження.Великогабаритнімуфти та зубчасті передачі млинів барабанного типу, що працюють в усталених і неусталених режимах та піддаються великим навантаженням.

Предмет дослідження -кінематично-силові параметри, навантажувальна здатність кулькової муфти вільного ходу осьової дії, причини спрацювання великогабаритної зубчастої передачі та їх вплив на роботу важконавантажених млинів.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились на основі математичного моделювання роботи муфт і приводних передач з використанням класичних положень теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів і машин та деталей машин з застосуванням прикладних програм та алгоритмів розрахунків. Експериментальні дослідження роботи великогабаритних зубчастих передач і кулькових муфт вільного ходу проводились на експериментальному та промисловому зразках з метою встановлення компенсаційних можливостей і навантажувальної здатності механічного привода з кульковою муфтою вільного ходу вуглерозмелювального млина Ш-12 та перевірки результатів, одержаних теоретичними розрахунками.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих результатів