LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування функціональних поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
ВОЗНЕНКО Вікторія Віталіївна

УДК 621.839(048)
ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ З ДИСКРЕТНО-ОРІЄНТОВАНОЮ ТОПОГРАФІЄЮ
Спеціальність: 05.11.14 – технологія приладобудування

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі виробництва приладів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства науки і освіти України, м. Київ


Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент,

Антонюк Віктор Степанович,

НТУУ "Київський політехнічний інститут", м. Київ,

професор кафедри виробництва приладів


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Киричок Петро Олексійович,

НТУУ "Київський політехнічний інститут", м. Київ, завідувач кафедри технологій поліграфічного

виробництва, директор Видавничо-поліграфічного

інституту


доктор технічних наук, професор,

Посвятенко Едуард Карпович,

Національний транспортний університет, м. Київ, професор кафедри виробництва, ремонту та

матеріалознавства


Провідна установа: Севастопольський технічний університет України,

м. СевастопольЗахист відбудеться " 16 " січня 2007 р. о 1500 годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ, Проспект Перемоги, 37, навчальний корпус №1, аудиторія 293.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"Автореферат розісланий "7"грудня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, доцент Бурау Н.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний розвиток приладобудування та впровадження в промисловість автономних рухомих об'єктів потребує високої надійності, швидкодії і точності функціонування систем керування такими об'єктами. В зв'язку з цим, дослідження і створення надійних і ефективних систем керування рухомими об'єктами має велике народногосподарське значення.

Аналіз технічного стану та відмов приладів при експлуатації показує, що деталі з поверхнями тертя у рухомих вузлах приладів і виконавчих механізмів систем керування потребують поліпшення експлуатаційних характеристик. Широке впровадження на приладобудівні підприємства сучасних технологічних процесів формування робочих поверхонь тертя деталей, які здатні забезпечити високі і стабільні показники експлуатаційних характеристик, підвищити надійність і безвідмовність приладів, обмежується відсутністю науково-обґрунтованих розробок методів формування таких поверхонь і рекомендацій стосовно їх параметрів.

Це обумовлює актуальність постановки задачі раціонального вибору та впровадження перспективних та ефективних технологічних процесів формування функціональних поверхонь деталей на основі системного підходу до розробки методології проектування дискретно-орієнтованої топографії поверхонь тертя деталей та технологічного забезпечення їх формування з урахуванням взаємозв'язків і сутності процесів при експлуатації приладів. Це забезпечить поліпшення експлуатаційних характеристик приладів з дотриманням технічних і технологічних вимог приладобудування.

Вирішення такої задачі можливе в поєднанні технологічних методів інженерії поверхні та трибологічних досліджень, які дозволяють керувати властивостями поверхонь деталей шляхом їх цілеспрямованої модифікації. Одним з напрямків модифікації поверхонь деталей є формування дискретної топографії, раціональні параметри якої можуть забезпечити якісні контактні властивості поверхні, покращити змащування, зменшити коефіцієнт тертя і інтенсивність зношування, підвищити опір схопленню, заїданню та корозії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут" і пов'язана з пошуком шляхів поліпшення працездатності поверхонь тертя деталей приладів, відповідно теми „Дослідження технологічних характеристик нових оброблювальних і інструментальних матеріалів та створення автоматизованої системи для їх визначення" (наказ МОН України №633 від 05.11.2002 р.), теми №2637-П „Створення автоматизованого комплексу моніторингу надточних технологічних процесів в металообробці" ДР №01030000317, теми №2939-П „Створення приладів для контролю точності виготовлення деталей на верстатах з ЧПК" ДР №0106U002103.

Мета і завдання дослідження. Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією на основі вибору раціональних конструктивних параметрів та технологічних режимів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні наукові та прикладні задачі:

1. На основі аналізу проблеми обґрунтувати науковий підхід вирішення задачі формування функціональних робочих поверхонь тертя деталей приладів з поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

2. Визначити параметри модифікованих поверхонь і розробити метод зміцнюючого формування поверхонь тертя деталей, який забезпечує їх широкими функціональними можливостями у прецизійних вузлах приладів з малим зазором.

3. Розробити методологію дослідження на основі створення математичних моделей, алгоритмів, методів і методик досліджень параметрів функціональних робочих поверхонь деталей з фрикційним контактом, закономірностей їх формування та оцінки трибологічних характеристик.

4. Визначити вплив параметрів поверхні тертя і умов експлуатації на коефіцієнт тертя і зношування у рухомих вузлах приладів.

5. Розробити методику визначення режимів технологічного процесу формування поверхні деталей на основі їх геометричних і конструктивних параметрів та технічних характеристик обладнання.

6. Запропонувати для практичного використання конструктивні і технологічні рішення з формування робочих поверхонь деталей з поліпшеними функціональними властивостями, які забезпечать надійність, зносостійкість, антифрикційність, мастилоємність та режим