LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування функціональних поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією

С.33-39.

 • Антонюк В.С., Вовк В.Д., Возненко В.В. Створення дискретно-орієнтованої топографії поверхонь тертя// Міжнародний науково-технічний збірник "Резание и инструмент в технологических системах". – Харків: НТУ „ХПІ", 2006.– Вип. 70. – С. 18-25. (Автором визначені основні параметри технологічного процесу створення дискретно-орієнтованої топографії поверхонь деталей приладів, проведено аналіз результатів, розроблена математична модель процесу).

 • Антонюк В.С., Возненко В.В Вплив ДОТ поверхні на трибологічні характеристики пари тертя // Вісник НТУУ „КПІ". Серія приладобудування. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – Вип. 32. – С.71-76. (Автором створено методику та проведені експерименти по реалізації запропонованого способу формування поверхні пар тертя і його трибологічного дослідження).

 • Пат. 47955A Україна, МКИ В23Н9/00. Спосіб формування зносостійких покриттів / Антонюк В.С., Возненко В.В., Волкогон В.М., Ляшенко Б.А.; НТУУ „КПИ", Укр. – № 2001128359; Заявл. 05.12.2001. Опубл. 15.07.2002. Бюл. №7. – 3 с. (Автору належать ідеї по зміцненню і формуванню поверхонь тертя, оформлення винаходу).

 • Пат. 77321 Україна, МКИ 7F16C33/14. Спосіб виготовлення поверхонь тертя/ Антонюк В.С., Вовк В.Д., Возненко В.В., Пономаренко А.І., Старицький Л.П., Цирук В.Г.; Укр. – № а 2005 00396; Заявл. 17.01.2005. Опубл. 15.09.2006. Бюл. №11. – 8 с. (Автору належать ідеї по формуванню поверхонь тертя, експериментальне підтвердження, оформлення винаходу).

 • Антонюк В.С., Возненко В.В. Моделирование дискретных поверхностных структур // Материалы научно-технического семинара "Прогрессивные технологии в машиностроении" 21-23 мая 2002 г., Запорожье. – К.: АТМ Украины, 2002 – С. 4-7. (Автором розроблена математична модель розрахунку параметрів поверхні та проведено аналіз результатів розрахунку).

 • Антонюк В.С., Возненко В.В., Калініченко В.І. Моделювання термосилових умов навантаження робочих поверхонь деталей та інструменту // Збірник тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції "Приладобудування 2004: стан і перспективи", 20-21 квітня 2004. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С.83-84. (Автору належить моделювання умов навантаження робочих поверхонь деталей та аналіз результатів моделювання).

 • Возненко В.В, Антонюк В.С. Формирование функциональных рабочих поверхностей пар трения // Збірник тез VІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції "Людина і космос". – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2005. – С. 372. (Автором розроблена методика вибору оптимальних параметрів мікрорельєфу при формуванні поверхні тертя).

 • Возненко В.В. Нове в конструюванні поверхонь дискретно-орієнтованої структури // Материалы 5-го Международного научно-технического семинара "Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки и сборки в машино-строении и приборостроении",22-24 февраля 2005, Свалява, Карпаты.– К., 2005.– С.18-22.

 • Возненко В.В., Калініченко В.І. Розрахунок параметрів поверхні тертя з дискретно-орієнтованою топографією // Збірник тез доповідей ІV науково-технічної конференції "Приладобудування: стан і перспективи", 26-27 квітня 2005. – К.: НТУУ "КПІ", 2005. – С.97-98. (Автором розроблено метод розрахунку параметрів поверхні тертя з дискретно-орієнтованою топографією, проведені дослідження та аналіз отриманих параметрів).

 • Возненко В.В. Обґрунтування параметрів дискретно-орієнтованих поверхонь пар тертя // Материалы XIV Международного технического семинара "Высокие технологии: тенденции развития", 12-17 сентября 2005. – Харьков – Алушта: НТУ „ХПИ", 2005.– С.26.

 • Антонюк В.С., Вовк В.Д., Возненко В.В. Формування дискретно-орієнтованої топографії поверхонь тертя // Материалы 6-й Международной научно-технической конференции "Инженерия поверхности и реновация изделий", 30 мая –1 июня 2006, г. Ялта. – Киев: АТМ Украины, 2006.– С. 13-17. (Автором розроблено методику, виконані експериментальні дослідження і аналіз отриманих результатів).

  Анотації

  Возненко В.В. Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування функціональних поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.14 – Технологія приладобудування. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, 2006.

  Дисертаційна робота вирішує науково-технічну задачу поліпшення експлуатаційних характеристик і надійності приладів системи керування рухомими об'єктами шляхом формування на деталях рухомих вузлів поверхонь з дискретно-орієнтованою топографією.

  В результаті теоретичних та практичних досліджень сучасних методів приладобудування, трибології, технологічних методів інженерії поверхні, які дозволяють керувати властивостями поверхні деталей шляхом її цілеспрямованої модифікації, запропонована та застосована для деталей рухомих прецизійних вузлів приладів методологія створення дискретно-орієнтованої топографії робочих поверхонь деталей. Методологія враховує вплив процесів при експлуатації приладів, вимог до технологічних і геометричних параметрів деталей, фізико-механічних властивостей робочих поверхонь деталей та їх функціонального призначення.

  Розробка технологічного забезпечення формування поверхні проведена на основі динамічного методу поверхнево-пластичної деформації. Розроблені методи визначення раціональних параметрів дискретно-орієнтованої топографії поверхні деталей та режимів її формування і реалізовані у вигляді алгоритмів та схем прогнозуючого розрахунку. Практична реалізація запропонованої методології формування поверхні дозволяє підвищити надійність, точність, швидкодію приладів за рахунок поліпшення таких функціональних характеристик робочих поверхонь деталей для рухомих вузлів приладів, як антифрикційність, несучу здатність, зносостійкість, задиростійкість, якісний режим тертя.

  Ключові слова: технологія приладобудування, надійність, функціональні поверхні деталей, поверхнево-пластичне деформування, триботехнічні дослідження, моделювання процесів.

  Возненко В.В. Улучшение эксплуатационных характеристик деталей приборов путем формирования функциональных поверхностей с дискретно-ориентированной топографией. – Рукопись.

  Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.14 – Технология приборостроения.– Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Киев, 2006.

  Диссертационная работа решает научно-техническую задачу по улучшению эксплуатационных характеристик и надежности приборов для системы управления подвижными объектами. Улучшение достигается за счет формирования поверхностей с дискретно-ориентированной топографией на деталях подвижных узлов


 •